České / Slovenské

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

AISLP
Automatizovaný informační systém léčivých přípravků a parafarmaceutik, registrovaných
v ČR a na Slovensku

AISLP Online
Zkrácená online verze AISLP

ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK
Slovníková databáze vědeckých poznatků, získávaných a užívaných při zkoumání člověka, společnosti a kultury, dějin literatury a umění (projekt Masarykovy univerzity)

BIBLIOMEDICA DVD
Soubor databází vytvářených Národní lékařskou knihovnou v Praze

BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt)

BMČ / Bibliographia Medica Čechoslovaca
Česká a slovenská lékařská bibliografie (knihy a články od roku 1977 /slovenské pouze do roku 2000/)

BMČ / Bibligraphia Medica Čechoslovaca (Medvik beta)
Verze BMČ na portálu Medvik (zkušební provoz)

BMS / Bibliographia Medica Slovaca
Slovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996)

CASEMED
Virtuální knihovna informačních zdrojů pro výuku medicíny (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)

Citace.com / vše o citování literatury a dokumentů
Generátor normované úpravy bibliografických citací ze zadaných publikačních údajů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; komplexní správa citací, jejich sdílení, exportu a přebírání

CITMED
Citovanost webových zdrojů medicíny pro potřeby její výuky (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)

CZELO / Czech Liaison Office for R&D
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj při EU (integrace českého výzkumu do evropské spolupráce)

ČASOPISY ČLS JEP
Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně

ČESKÁ HLAVA
Projekt na podporu vědecké a technické inteligence (národní obdoba Nobelovy ceny)

ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE
Knižní, článkové a další publikace, vydané na území dnešní České repubilky (resp. Zemí koruny české) od roku 1801

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)

DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)

DOBROMYSL.CZ
Komplexní informace o různých formách mentálního postižení a autismu – včetně způsobů a možnostech začlenění osob s tímto postižením do společnosti

DROGY-INFO.CZ
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k
Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus)

EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v České republice (SVOD)
Vizualizační analýza údajů NOR: incidence, mortalita, regiony, věk, porovnání se světem (projekt LF MU a Masarykova onkologického ústavu)

ELPORTÁL
Knihy, skripta a další výukové publikace zpřístupňované v rámci elektronické výuky na Masarykově univerzitě

EUNI / Elektronická univerzita pro lékaře a farmaceuty
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů

EUNIO / Elektronická univerzita pro ošetřovatelské profese
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání zdravotních sester a dalších pracovníků v ošetřovatelství

HISTORIE FARMACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Podrobný přehled dějin farmacie v Českých zemích od středověku po současnost, doplněný stručným shrnutím dějin farmacie ve starověku (projekt a.s. Zentiva)

HLÁVKOVA NADACE
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ pro podporu vědecké, literární a umělecké činnosti talentovaných studentů

INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ
Výzkum a vývoj podporovaný z veřejných prostředků ČR (projekty, záměry, výsledky, soutěže – veřejně přístupná data)

INFOZDROJE
Virtuální brána k informačním zdrojům dostupným z IP adresy uživatele

JIB / Jednotná informační brána
Jednotné rozhraní pro vyhledávání knih a článků v českých i zahraničních katalozích knihoven a plnotextových databázích (projekt Národní knihovny a UK)

KAPITOLY SPORTOVNÍ MEDICÍNY
Učebnice pro sportovní trenéry, budoucí učitele tělesné výchovy, ale i studující lékařských fakult a lékaře (publikace MU Brno a ČSTL)

KDO JE KDO [v historii medicíny]
Medailony některých významných postav dějin české medicíny; uvedeni jsou i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (databáze není producentem nadále aktualizována/doplňována!)

LAB TESTS ONLINE
Informace pro laickou a odbornou veřejnost o lékařských laboratorních vyšetřeních (česká verze mezinárodního projektu)

MEDVIK
Medicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny)

MEFANET / Medical Faculties Educational Network
Sdílený výukový portál českých: lfmotollf1lf3lfplfhk, moravských: lfmulfup a slovenských: lfukjlfuklfujpš lékařských fakult

MENDELOVO MUZEUM
Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)

MeSH-CZ
Český překlad slovníku MeSH (Národní lékařská knihovna)

MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika

MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam)

MICEP / Medicínské informační centrum pro evropské projekty
Informační servis medicínským a dalším zdravotnickým výzkumným pracovištím o možnostech jejich účasti v evropských projektech

MOODLE
Online kurzy pro podporu výuky na UK

PATOBIOMECHANIKA A PATOKINESIOLOGIE
Kompendium autorského kolektivu „Sdruženého pracoviště funkční anatomie a biomechaniky UK a ČVUT“ (FTVS, 2.LF, Fakulta strojní)

PATHOLOGY IMAGES
Soubor hypertextových atlasů patologie, s histologickými a klinickými obrazy (projekt Masarykovy univerzity)

PEC / Portál elektronických časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt UK)

PEZ / Portál elektronických informačních zdroju UK v Praze
PEZ / Portál elektronických informačních zdrojů UK v Praze

proLÉKAŘE.cz
Odborné medicínské stránky určené českým lékařům (časopisy, kongresy, zpravodajství a novinky, videa operací, kazuistiky, rozhovory, názory…)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ UK 2. LF a FN Motol
Přehled publikačních aktivit pracovníků UK 2. LF a FN Motol

RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Aktuální informace státní správy ČR o výzkumu a vývoji

RANKMED
Hodnocení českých webových stránek zdravotnických a farmaceutických institucí a společností

SLOVENSKÁ KNIŽNICA
Portál ke katalogům a sbírkám slovenských knihoven

SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít, slovní zásoba /v řádu 10(exp)5/: LangSoft)

THESES / Vysokoškolské kvalifikační práce
Národní registr a úložiště pro odhalování plagiátů závěrečných prací (přístup k plným textů se řídí pravidly školy, podílející se na tomto projektu Masarykovy univerzity)

UČEBNÍ A ODBORNÉ TEXTY UK 2.LF
Lékařské výukové projekty

UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
Podněcování svobodného pěstování vědy, její prestiže a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ / Databáze On-Line
Databáze patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, zeměpisných označení a původu

ÚZIS Publikace
Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS

VDB / Veřejná databáze ČSÚ
Statistické údaje o České republice, členěné do tematických kapitol a tabelárních přehledů

VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK
Výkladový lékařský slovník pro odbornou veřejnost

VĚDA A VÝZKUM / Data a statistiky ČSÚ
Věda, výzkum a vývoj v datech, statistická ročenka vědy a technologií, bibliometrie, patenty, licence, inovace, finance

VĚDA A VÝZKUM / Oborová brána Technika (TECH)
Informace o vědě a výzkumu v ČR, přehled informačních zdrojů (databáze, normy, patenty, šedá literatura, adresáře výzkumných ústavů)

VĚDA.CZ
Portál profesionálních informací pro pracovníky vědy a výzkumu: informační zdroje, konference, přednášky, aktuality

VirtUniv / Virtuální univerzita
Podpora vzdělávání na všech stupních školství a studia (včetně celoživotního a specificky zaměřeného, např. na osoby s jistou formou znevýhodnění)

VIZE 97
Podpora zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit (Nadace Dagmar a Václava Havlových)

WikiSKRIPTA
Oborově členěný prostor pro vytváření, ukládání a průběžnou editaci materiálů, usnadňujících přípravu a tvorbu aktuálních medicínských učebních textů a pomůcek (rámcový projekt Mefanet 1.LF UK)

ZDRAVÍ-EU / Portál EU o veřejném zdraví
Veřejné zdraví / kvalifikované informace, iniciativy a programy EU a jejích členských zemí (portál určen zdravotníkům, politikům i širší veřejnosti)

ZDRAVOTNICKÉ MUZEUM
Základní informace o muzeu a jeho sbírkách (veřejnosti nepřístupné – prohlídky a menší exkurze po domluvě)