A-Z databáze

AMBOSS
vzdělávací portál určený pro studenty medicíny i lékaře
ACS JOURNALS     
Časopisy American Chemical Society (plnotextově dostupných 10 licencovaných  titulů – včetně biomedicínských)   
 A.D.A.M. MEDICAL ENCYCLOPEDIA    
Lékařská encyklopedie (více jak 4000 hesel, fotografie, ilustrace
AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL)     
Africké vědecké časopisy, včetně lékařských   
AISLP
Automatizovaný informační systém léčivých přípravků a parafarmaceutik, registrovaných v  ČR a na Slovensku
AISLP Online    
Zkrácená online verze AISLP
ALCOHOL CONTROL DATABASE    
Protialkoholová politika, preventivní programy a výzkumné projekty v evropských zemích
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH Journals    
Licenčně dostupné tituly: Cancer Research, Clinical Cancer Research, Cancer
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Journals
Licenčně dostupná kompletní kolekce časopisů vydávaných ASM Journals
ANATOMY ATLASES / A digital library of anatomy information    
Anatomie člověka shrnutá do podoby digitálních atlas
ANATOMY OF THE HUMAN BODY    
E-reprint 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)
ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE    
Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století  
  ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK    
Slovníková databáze vědeckých poznatků, získávaných a užívaných při zkoumání člověka, společnosti a kultury, dějin literatury a umění (projekt Masarykovy univerzity)
   AO SURGERY REFERENCE    
Interaktivní anatomicky-modulový přehled aktuálních standardů péče o pacienty s  (poly)traumatem: diagnostika, léčba, následná péče (projekt AO Foundation)
ARTICLE@INIST    
Bibliografická databáze článků, časopisů, knih, sborníků a disertací ze všech vědních oborů (Institut de l’Information Scientifique et Technique / INIST-CNRS) 
BIBLIOMEDICA DVD  
Soubor databází vytvářených Národní lékařskou knihovnou v Praze      
BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD  
Brána k iberoamerickým lékařským databázím (Instituto de Salud Carlos III, España; Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde, Brasil)
BIOCLIPSE
Databázový chemo/bio-informatický nástroj pro vizualizaci molekul, sekvencí, proteinů, spekter, etc (projekt univerzitních pracovišť v Uppsale a Kolíně nad Rýnem)  
BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY   
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt) 
BIOLOGICAL ABSTRACTS
Bibliografická databáze prací z biologie a příbuzných oborů
BMC/Springer Nature
Biomedicínské, fyzikální, matematické a inženýrské plnotextově dostupné časopisy centrály BioMed    
BioMedSearch    
Jednotný prohledávač volně přístupných dokumentů PubMed, diplomových prací, disertací a dalších, jiným způsobem obtížně vyhledatelných typů volně přístupných publikací
BMČ / BiblioMedica DVD 
Česká a slovenská lékařská bibliografie a další databáze vytvářené Národní lékařskou knihovnou
BMČ / Medvik
Česká lékařská bibliografie        
BMS / Bibliographia Medica Slovaca   
Slovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996) 
BROUGHT TO LIFE / Exploring the History of Medicine  
Dějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech    biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum
CAMBASE
Přidružená medicína / vyhledavač relevantní literatury (projekt UniversitätWitten/Herdecke a DFG) 
CANCER.GOV
Souborné informace o léčbě, prevenci a výzkumu nádorových onemocnění (U.S.National Cancer Institute)
CDC / Centers for Disease Control and Prevention
Statistické údaje o prevenci nemocí
CENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID)  
Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí
CIRRIE / Database of International Rehabilitation Research
Výsledky zahraničního výzkumu v rehabilitaci (mimo území USA) / bibliografická databáze publikovaných článků (záznamy ve vazbě na PubMed)
CISMeF / Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones
Brána pro přístup k frankofonním biomedicínským informačním zdrojům (provozuje: Hopitaux de Rôuen)
Citace.com / vše o citování literatury a dokumentů
Generátor normované úpravy bibliografických citací ze zadaných publikačních údajů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; komplexní správa citací, jejich sdílení, exportu a přebírání
CLINICAL TRIALS
Klinické pokusy a studie na dobrovolnících / přehled aktuálních vládních a soukromých projektů v působnosti U.S.A.
CORDIS
Databáze vědecko-výzkumných projektů financovaných EU (Community Research & Development Information Service)
CZELO / CZECH LIAISON OFFICE FOR R&D
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj při EU (integrace českého výzkumu do evropské spolupráce)
ČASOPISY ČLS JEP
Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně
ČESKÁ HLAVA
Projekt na podporu vědecké a technické inteligence (národní obdoba Nobelovy ceny)
ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE  
Knižní, článkové a další publikace, vydané na území dnešní České republiky (resp. Zemí koruny české) od roku 1801
ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)
DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)
DATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY  
Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)
DBIS / Datenbank-Infosystem
Brána k biomedicínským databázím (německý kooperativní projekt)
DERMIS.net / Dermatology Information Service
Obrazové atlasy, doplněné diagnostikou, kazuistikami a dalšími informacemi o téměř všech kožních chorobách
DEVELOPMENTAL AND REPRODUCTIVE TOXICOLOGY (DART)
Vývojové a reprodukční toxikologie / bibliografická databáze systému TOXNET (retrospektiva od roku 1965)
DISEASES DATABASE  
Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací)
DOAJ
Adresář volně dostupných vědeckých časopisů (projekt Lund University)
DROGY-INFO.CZ    
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
DrugBank                                                                                                                            
Bio-chemicko-geneticko-farmakologická srovnávací databáze, určená pro vědecké  a studijní účely (doplněk „Human Metabolome Project“ / Genome Alberta & Genome Canada)
DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k                          
Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus)
EBM REVIEWS                                                                                                                   
Přehledné články a analýzy průkazných a doložitelných účinků léčby
EBSCO              
Lékařské a další vědecké časopisy na webu EBSCO  
EIGENFACTOR / Ranking and mapping scientific knowledge                                    
Analýza a hodnocení odborné úrovně, významu a vlivu vědeckých časopisů, včetně vzájemných mezioborových vazeb a vztahů
ELPORTÁL                                                                                                                         
Knihy, skripta a další výukové publikace zpřístupňované v rámci elektronické výuky na Masarykově univerzitě
eMEDICINE  (Medscape)
Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze)
ENCICLOPEDIA MÉDICA EN ESPAÑOL                                                                      
Španělská verze lékařské encyklopedie A.D.A.M.
ENERGY CITATIONS DATABASE (ECD)                                                                       
Energie ve vědecké a technické literatuře / bibliografické záznamy zahrnují i biologii a medicínu, retrospektiva od roku 1948 (projekt U.S. Department of Energy)
ENZYME NOMENCLATURE DATABASE                                                                         
Nomenklatura všech enzymů, kterým byl přidělen EC kód / široká možnost vyhledávání podle různých hledisek
EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v České republice (SVOD)                          
Vizualizační analýza údajů NOR: incidence, mortalita, regiony, věk, porovnání se světem (projekt LF MU a Masarykova onkologického ústavu)
ERIC / Education Resources Information Center                                                          
Pedagogika a vzdělávání (včetně medicínského) / bibliografické záznamy článků a další literatury
ESP@CENET / Europe’s Network of Patent Databases                                                     
Evropská síť patentových databází a jejich dokumentů (služba Evropského patentového úřadu)
ETHXWeb                                                                                                                            
Etika v biomedicíně a dalších profesních oblastech / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)
EUNI / Elektronická univerzita       
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání lékařů, farmaceutů, lékařů a zdravotníků
EUPHIX / EU Public Health Information & Knowledge System                                     
Strukturované údaje a ukazatele veřejného zdraví v zemích EU: zdravotní stav, prostředí, intervenční nástroje, politika, demografie
EURETH.NET                                                                                                                       
Etika v medicíně a biotechnologii / společné vyhledávací rozhraní bibliografických záznamů literatury (projekt Evropské komise)
EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE (HFA-DB)                                                 
Přehledné zdravotní a demografické statistiky obyvatelstva jednotlivých evropských zemí (projekt WHO Regional Office for Europe)
EUROPEAN MORTALITY DATABASE (HFA-MDB) / Mortality Indicators                   
Vybrané ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle příčin, věku a pohlaví
EVIDENCE ALERTS                                                                                                          
Informačně-znalostní podpora klinického rozhodování, opírající se o selektivně vytvářené soubory klinicky relevantních článků (nutná bezplatná registrace)
EZB / Elektronická knihovna časopisů                                                                             
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt Universitätsbibliothek Regensburg a partnerských knihoven)
FDA POISONOUS PLANT DATABASE                                                                             
Bibliografické záznamy vědeckých článků s tematikou toxických vlastností a účinků rostlin a jejich částí (neoficiální projekt U.S. FDA )
FooDB / The Food Component Database                                                                         
Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)
FREE BOOKS4DOCTORS                                                                                                
Volně dostupné lékařské knihy (vedle převažující angličtiny i knihy publikované ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
FREE MEDICAL JOURNALS                                                                                            
Volně dostupné lékařské časopisy (vedle převažující angličtiny i časopisy vydávané ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
FreePatentsOnline                                                                                                             
Webový vyhledávač patentů a patentových informací, s možností zadávání dotazů dle čísla patentu (EU, US, …) anebo dle rešeršní syntaxe
GENE                 
Souborná databáze genů
GENE ONTOLOGY KNOWLEDGEBASE                                                                          
Souborný řízený slovník druhově nezávislých biologických termínů popisujících geny a genové produkty ve smyslu jejich chování (tj. atributů) v buněčném kontextu,  jmenovitě z pohledu buněčných komponent,  biologických procesů a molekulárních funkcí (mezinárodní projekt The Gene Ontology Consortium)
GenETHX / Genetics and Ethics Database                                                                     
Etika v genetice / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)
GENOME               
Souborná databáze genomů
GenomeSeek (Genamics)                                                                                                 
Přehledová databáze (vy)řešených projektů rozkrytí genomů daných (mikro)organismů
GERMAN DIABETES RISK SCORE                                                                                 
Identifikace kritických oblastí rizika/prevence vzniku diabetu 2. typu dle osobních antropometrických a nutričních údajů a míry tělesné aktivity (určeno pro osoby ve věku 35-65 let)
HIGHWIRE PRESS
Elektronická knihovna vědeckých časopisů (projekt knihoven Stanford University)
HISTORIA DE LA MEDICINA
Lékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny
HISTORY OF MEDICINE
Dějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA
HLÁVKOVA NADACE
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” pro podporu vědecké, literární a umělecké činnosti talentovaných studentů
HONselect
Vyhledávací portál (termíny MeSH aj.) výhradně autoritativních medicínských a zdravotnických informačních zdrojů (projekt HON Foundation)
HUMAN GENOME RESOURCES
Souborné informace o lidském genomu
HUMAN METABOLOME DATABASE
Chemické, klinické a molekulárně biologické/biochemické údaje o nízkomolekulárních metabolitech v lidském těle (viz též: The Human Metabolome Project)
CHEMIDplus
Slovník názvů, synonym a struktur více jak 370 000 chemických látek   
IBECS / Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
Španělská lékařská bibliografie
ICD-11 / International Classification of Diseases
Mezinárodní klasifikace nemocí (oficiální dokument WHO)
ICF / International Classification of Functioning, Disability a Health
Mezinárodní klasifikace podmínek života lidí se zdravotními omezeními (oficiální dokument WHO – doplňuje ICD-11)  
IMAGE DATABASES
Přehled webově zpřístupňovaných medicínských obrazových atlasů (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)
IMBIOMED / Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
Latinoamerické lékařské časopisy (nutná bezplatná registrace /registración en español/)
INFOZDROJE AiP
Virtuální brána k informačním zdrojům dostupným z IP adresy uživatele
INDEX TO ORGANISM NAMES (ION)
Hierarchický slovník vědeckého názvosloví organismů
INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ
Výzkum a vývoj podporovaný z veřejných prostředků ČR (projekty, záměry, výsledky, soutěže – veřejně přístupná data) 

InSimu
Výuková aplikace s virtuálními kazuistikami. Simuluje rozhodovací proces i náklady léčby u konkrétního pacienta.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS IN THE HEALTH SCIENCES
Pokyny pro autory vědeckých sdělení v biomedicínských časopisech (přehled přímých odkazů na vydavatelské stránky více jak 3500 titulů časopisů)
INTERDOK
Adresář publikovaných sborníků a přehled chystaných vědeckých konferencí, kongresů, setkání a symposií (přírodověda, technika, medicína, ekologie,  společenské vědy)
IUHPE Publications
Soubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education)
JAMES LIND LIBRARY
Klinické pokusy a studie v historické perspektivě, doprovodné úryvky z knih a článků, biografie a jiné (projekt knihovny The Royal College of Physicians of Edinburgh)
JOURNAL CITATION REPORTS
Ukazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů “IMPACT FACTOR” (tj. “jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisu”)
JOURNALS PubMed
Aktuální a retrospektivní přehled základních údajů o vydávaných lékařských časopisech (název, vydavatel, změny názvu, období vydávání)
JOURNALS@OVID
Biomedicínské časopisy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)
JournalSeek (Genamics)
Vědecké časopisy / referenční údaje o aktuálně vydávaných titulech ze všech vědních oborů, humanitních i přírodovědných
JournalSeek Medicine (Genamics)
Lékařské vědecké časopisy / referenční údaje o více jak 10000 aktuálně vydávaných titulech (přehled časopisů z ostatních vědních oborů – viz JournalSeek) 
JSTOR
Interdisciplinární plnotextový, plnoretrospektivní archív akademických časopisů a dalších vybraných publikací (embargo 3-5 let)
KARGER Journals  
Lékařské časopisy vydavatelství Karger (plnotextově dostupné pouze vybrané licenční tituly – jejich přehled viz odkaz “subscriptions” v záhlaví stránky) 
KDO JE KDO [v historii medicíny]
Medailony některých významných postav dějin české medicíny; uvedeni jsou i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (databáze není producentem nadále aktualizována/doplňována!)
KELDAMED / Kommentierte E-Learning Datenbank: Medizin  
Komentovaný přehled volně dostupných učebnic, testů a audiovizuálních prostředků pro výuku medicíny (projekt lékařské knihovny, Universität Heidelberg)
KOREAMED
Korejská lékařská bibliografie (některé články a časopisy v angličtině)
LAB TESTS ONLINE
Informace pro laickou a odbornou veřejnost o lékařských laboratorních vyšetřeních (česká verze mezinárodního projektu)
LIBER HERBARUM II / The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Mnohojazyčný, vzájemně prolinkovaný průvodce léčivými rostlinami (názvy rostlin, jejich medicínské použití, obsažené účinné látky /s čísly CAS/; u vybraných druhů jsou připojena jejich historická vyobrazení)   
LILACS / Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
Latinoamerická a karibská lékařská bibliografie   
LWW ONLINE
Prestižní lékařské časopisy vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins
MedHunt
Vyhledávací portál medicínských a zdravotnických informačních zdrojů, splňujících kritéria “HON Code of Conduct” (projekt HON Foundation)
MEDICALSTUDENT.COM
Digitální knihovna učebnic a dalších informačních zdrojů pro mediky
MEDICINE IN ANCIENT EGYPT / Part 1 Part 2 Part 3
Přehledná třídílná studie o staroegyptské medicíně, zpracovaná dle dochovaných papyrů
MEDIGRAPHIC / Literatura Biomédica
Mexické lékařské časopisy
Medline Complete (EBSCO)
Medline Complete je fulltextová databáze, která poskytuje přístup k nejvýznamnějším biomedicínským a zdravotním časopisům. Pokrývá širokou škálu oborů, je základním informačním zdrojem pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické pracovníky a výzkumné pracovníky zabývající se klinickou péčí, zdravotním pojištěním a vývojem zdravotní politiky.
MEDLINE (OvidSP)  
Medline s klasickým vyhledávacím rozhraním Ovid  
MEDLINE (Plus)
Medline “něco navíc” (souhrnné medicínské informace na dané téma)  
MEDLINE (PubMed)
Medline nejoblíbenější a nejpoužívanější (viz uživatelská příručka v češtině: Jak na Medline efektivně)
MEDSCAPE  
Oborově členěný zpravodajský a vzdělávací portál klinické medicíny (včetně CME a vzdělávání pacientů)
MEDVIK  
Medicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny)
MEFANET / Medical Faculties Educational Network  
Sdílený výukový portál českých: lfmotollf1lf3lfplfhk, moravských: lfmulfup a slovenských: lfukjlfuklfujpš lékařských fakult
MENDELOVO MUZEUM
Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)
MERCK MANUALS
Praktické příručky společnosti Merck: diagnostika a terapie, stárnutí a geriatrie, domácí lékař, veterinární medicína
MeSH / Medical Subjects Headings
Řízený terminologický lékařský slovník (National Library of Medicne)  
MeSH-CZ
Český překlad slovníku MeSH (Národní lékařská knihovna)
MICEP / Medicínské informační centrum pro evropské projekty
Informační servis medicínským a dalším zdravotnickým výzkumným pracovištím o možnostech jejich účasti v evropských projektech
MICROMEDEX
Faktografická a bibliografická databáze, zaměřená na farmakologii a farmakoterapii
MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika
MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam)
MOODLE
Online kurzy pro podporu výuky na UK
MOLECULAR BIOLOGY DATABASE COLLECTION (NAR Online)
Autoritativní přehled volně zpřístupňovaných databází ze všech oborů molekulární biologie a příbuzných disciplín 
NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE  
Přehledová plnotextová databáze směrnic pro klinickou praxi, vytvářených a uplatňovaných v  U.S.A.
NATURE GROUP PUBLISHING Journals
Licenčně dostupné tituly: Bone Marrow Transplantation, European Journal of Human Genetics, Leukemia, Nature, NGenetics, Modern Pathology
NCBI BOOKSHELF
Biomedicínské knihy s referenční vazbou na Medline (PubMed)
NCCAM / National Center for Complementary and Alternative Medicine
Autoritativní informace o komplementární a alternativní medicíně (National Institutes of Health)
NeuroBite 
EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku
NOBEL PRIZE in Physiology or Medicine    
Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu (oficiální stránky Nobelovy nadace)
NUCLEIC ACID DATABASE
Databáze údajů o trojrozměrných strukturách nukleových kyselin
NUCLEOTIDE
Souborná databáze sekvencí nukleotidů
OBO FOUNDRY / Open Biological and Biomedical Ontology (OBO) Foundry
Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek). Přehled strukturovaných řízených slovníků (ontologií) určených k webovému sdílení   v rozličných biologických a medicínských databázích
OECD iLIBRARY
Internetová knihovna publikací OECD
OMIA / Online Mendelian Inheritance in Animals
Přehled geneticky podmíněných onemocnění zvířat
OMIM / Online Mendelian Inheritance in Man
Přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka
ORPHANET
Vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba (projekt EU)
OTseeker / Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence  
Pracovní terapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií
OvidSP
Portál biomedicínských databází, zpřístupňovaných pod licencí společnosti Ovid
OXFORD Journals  Full Collection
Lékařské a další vědecké časopisy z produkce nakladatelství Oxford University Press
OXFORD Reference  
Slovníky, encyklopedie a další referenční příručky (včetně medicíny) z produkce   nakladatelství Oxford University Press
PATOBIOMECHANIKA A PATOKINESIOLOGIE
Kompendium autorského kolektivu “Sdruženého pracoviště funkční anatomie a biomechaniky UK a ČVUT” (FTVS, 2.LF, Fakulta strojní)
PATHOLOGY IMAGES
Soubor hypertextových atlasů patologie, s histologickými a klinickými obraz (projekt Masarykovy univerzity) 
PEC / Portál elektronických časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt UK)
PEDRO / Physiotherapy Evidence Database  
Fyzioterapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií
PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [interactive design]
Periodická tabulka prvků s interaktivním různojazyčným rozhraním – uživatelsky přívětivá, nejen pro studenty (autor webu: Michael Dayah)
PEZ / Portál elektronických informačních zdrojů UK v Praze  
Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku, zpřístupňované v síti Univerzity Karlovy 
PHEROBASE / Database of pheromones and semiochemicals  
Databáze feromonů, allomonů, kairomonů, synomonů a dalších biosignálních látek
PLANTS FOR A FUTURE
Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin
PLANTS POISONOUS TO LIVESTOCK and other animals  
Referenční údaje o jedovatých rostlinách a otravách z nich
proLÉKAŘE.cz
Odborné medicínské stránky určené českým lékařům (časopisy, kongresy, zpravodajství a novinky, videa operací, kazuistiky, rozhovory, názory… 
PROTEIN   
Souborná databáze proteinů
PsycBITE / Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy
EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku
PSYCHE MATTERS
Referenční a bibliografická, zčásti plnotextová databáze prací s tematikou psychologie a psychoanalýzy
PUBCHEM
Biologické vlastnosti chemických látek a sloučenin 
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE (PLoS)
Recenzované elektronické publikační fórum biomedicínských vědeckých sdělení
PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ UK 2. LF a FN Motol
Přehled publikačních aktivit pracovníků UK 2. LF a FN Motol
 PUBMED (Medline)
Databáze Medline, online knihy a další biomedicínské časopisy
PUBMED CENTRAL  
Digitální archív biomedicínských a biologických časopisů
RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ A INOVACE  
Aktuální informace státní správy ČR o výzkumu a vývoji
REACTOME / A curated knowledgebase of biological pathways
Databáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka
REHABDATA Database
Bibliografická databáze dokumentů, zabývajících se tělesnou či duševní nezpůsobilostí a možnostech jejich rehabilitace (projekt National Rehabilitation Information Center)
REVERSO.net / Free online translation service  
Překladač slov a krátkých textů “z do” předních světových jazyků, včetně možnosti volného přístupu do francouzsko anglického lékařského slovníku, stejně jako do “Collins Dictionaries”
ROCHE LEXIKON MEDIZIN
Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)
ROSSIJSKAJA MEDICINA / stati
Ruská lékařská článková bibliografie (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva). Upozornění: pro vyhledávání je nutné mít v počítači nainstalovánu azbuku 
RxList / The Internet Drug Index
Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích
SciELO.org / Scientific Electronic Library Online
Iberoamerické vědecké časopisy (sekce lékařských periodik – viz: Ciências de Saúde) 
SCIENCE DIRECT  
Biomedicínské a další vědecké časopisy nakladatelství Elsevier Science
SCImago Journal & Country Rank
Ukazatelé vědecké úrovně časopisů a úrovně vědy v jednotlivých zemích (hodnotící údaje přebírány z databáze Scopus) 
SCOPUS
Polytematická citační bibliografická databáze s významným zastoupením evropské vědy (vedle článků zahrnuje i patenty, sborníky a odkazy na odborné webové stránky)
SLOVENSKÁ KNIŽNICA
Brána ke specializovaným informačním zdrojům (projekt NLM)  
SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít: lovní zásoba . LangSoft) 
SoftwareSeek (Genamics)
Databáze a repozitář volně šířených i komerčních programů, používaných při práci v biochemii a molekulární biologii
SPORT DISCUS  
Bibliografická databáze článků s tematikou sportu a sportovní medicíny
SPRINGER LINK
Biomedicínské a další vědecké časopisy vydavatelství Springer (vč. skupiny Kluwer)
STRUCTURE (Molecular Modeling Database)
Databáze 3D makromolekulárních struktura
SVEMED+
Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek)
TAXONOMY   
Názvosloví geneticky zkoumaných organismů 
Taylor&Francis Online
Multioborové fulltextové kolekce e-časopisů
Taylor & Francis Group eBooks
Multioborová kolekce e-knih
The FreeDictionary
Soubor lékařských, právních, finančních a jazykových slovníků, obecných akronymů, idiomů a encyklopedií – vše s možností výběru jazykového rozhraní
THESES / Vysokoškolské kvalifikační práce
Národní registr a úložiště pro odhalování plagiátů závěrečných prací (přístup k plným textů se řídí pravidly školy, podílející se na tomto projektu Masarykovy univerzity)
TUMS PUBLICATIONS / Tehran University of Medical Sciences Journals
Íránské lékařské časopisy (většina titulů abstrahována v mezinárodních databázích, některé tituly v angličtině)
UČEBNÍ A ODBORNÉ TEXTY UK 2.LF
Lékařské výukové projekty
UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY   
Podněcování svobodného pěstování vědy, její prestiže a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti     
ULRICH’S Web  
Bibliografické a vydavatelské údaje o periodické vědecké a další literatuře, s propojením na obsahy jednotlivých čísel
UpToDate
UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine).
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
Veřejně přístupné informace o patentech a obchodních známkách zaregistrovaných
v USA 
USING ENGLISH.COM
Uživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ / Databáze On-Line
Databáze patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, zeměpisných označení a původu
ÚZIS Publikace  
Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS
VDB / Veřejná databáze ČSÚ
Statistické údaje o České republice, členěné do tematických kapitol a tabelárních přehledů
VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK
Výkladový lékařský slovník pro odbornou veřejnost    
VĚDA A VÝZKUM A INOVACE / Data a statistiky ČSÚ  
Věda, výzkum a vývoj v datech, statistická ročenka vědy a technologií, bibliometrie, patenty, licence, inovace, finance
VĚDA.CZ  
Portál profesionálních informací pro pracovníky vědy a výzkumu: informační zdroje, konference, přednášky, aktuality
VYDAJUŠČIJESJA DEJATELI [ROSSIJSKOJ] MEDICINY / I II III IV
Významné postavy dějin ruské medicíny (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva)
Web of Science
Ukazatel autorské kvality vědeckých článků (“Science Citation Index”)   aneb “kdo koho citoval a kdo kým byl citován” 
WHO Regional Office for Europe / Data and Publications
Portál statistických databází, souborů dat, zpráv, zdravotnických profilů evropských zemí a dalších odkazů
WHOLIS / WHO Library & Information Networks for Knowledge Database
Bibliografie všech publikací vydávaných WHO 
WHONAMEDIT
Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů   
WHOSIS / WHO Statistics
Statistika zdravotního stavu obyvatelstva v zemích světa (WHO)  
WikiSKRIPTA  
Oborově členěný prostor pro vytváření, ukládání a průběžnou editaci materiálů, usnadňujících přípravu a tvorbu aktuálních medicínských učebních textů a pomůcek (rámcový projekt Mefanet 1.LF UK)
WILEY Online Library  
Biomedicínské časopisy a další publikace nakladatelství John Wiley & Sons 
WORLD FACTBOOK
Průběžně aktualizovaný encyklopedický zdroj přehledových informací, statistik  a dalších údajů pro více 250 zemí světa (zpracovatel a vydavatel: CIA)
WORLDWIDE PROTEIN DATA BANK / wwwPDB
Celosvětový datový archiv biologicky významných makromolekul a jejich struktur
WorldWideScience.org
Globální portál národních a mezinárodních vědeckých databází (s možností jejich sdruženého prohledávání)
AMBOSS
vzdělávací portál určený pro studenty medicíny i lékaře
ACS JOURNALS     
Časopisy American Chemical Society (plnotextově dostupných 10 licencovaných  titulů – včetně biomedicínských)   
 A.D.A.M. MEDICAL ENCYCLOPEDIA     
Lékařská encyklopedie (více jak 4000 hesel, fotografie, ilustrace
AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL)     
Africké vědecké časopisy, včetně lékařských   
AISLP
Automatizovaný informační systém léčivých přípravků a parafarmaceutik, registrovaných v  ČR a na Slovensku
AISLP Online     
Zkrácená online verze AISLP
ALCOHOL CONTROL DATABASE     
Protialkoholová politika, preventivní programy a výzkumné projekty v evropských zemích
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH Journals     
Licenčně dostupné tituly: Cancer Research, Clinical Cancer Research, Cancer
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Journals
Licenčně dostupná kompletní kolekce časopisů vydávaných ASM Journals
ANATOMY ATLASES / A digital library of anatomy information     
Anatomie člověka shrnutá do podoby digitálních atlas
ANATOMY OF THE HUMAN BODY     
E-reprint 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)
ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE     
Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století  
  ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK     
Slovníková databáze vědeckých poznatků, získávaných a užívaných při zkoumání člověka, společnosti a kultury, dějin literatury a umění (projekt Masarykovy univerzity)
   AO SURGERY REFERENCE     
Interaktivní anatomicky-modulový přehled aktuálních standardů péče o pacienty s  (poly)traumatem: diagnostika, léčba, následná péče (projekt AO Foundation)
ARTICLE@INIST     
Bibliografická databáze článků, časopisů, knih, sborníků a disertací ze všech vědních oborů (Institut de l’Information Scientifique et Technique / INIST-CNRS) 
BIBLIOMEDICA DVD  
Soubor databází vytvářených Národní lékařskou knihovnou v Praze      
BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD  
Brána k iberoamerickým lékařským databázím (Instituto de Salud Carlos III, España; Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde, Brasil)
BIOCLIPSE
Databázový chemo/bio-informatický nástroj pro vizualizaci molekul, sekvencí, proteinů, spekter, etc (projekt univerzitních pracovišť v Uppsale a Kolíně nad Rýnem)  
BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY   
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt) 
BIOLOGICAL ABSTRACTS
Bibliografická databáze prací z biologie a příbuzných oborů
BMC/Springer Nature
Biomedicínské, fyzikální, matematické a inženýrské plnotextově dostupné časopisy centrály BioMed    
BioMedSearch
Jednotný prohledávač volně přístupných dokumentů PubMed, diplomových prací, disertací a dalších, jiným způsobem obtížně vyhledatelných typů volně přístupných publikací
BMČ / BiblioMedica DVD 
Česká a slovenská lékařská bibliografie a další databáze vytvářené Národní lékařskou knihovnou
BMČ / Medvik
Česká lékařská bibliografie        
BMS / Bibliographia Medica Slovaca
Slovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996) 
BROUGHT TO LIFE / Exploring the History of Medicine
Dějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech    biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum
CAMBASE
Přidružená medicína / vyhledavač relevantní literatury (projekt UniversitätWitten/Herdecke a DFG) 
CANCER.GOV
Souborné informace o léčbě, prevenci a výzkumu nádorových onemocnění (U.S.National Cancer Institute)
CDC / Centers for Disease Control and Prevention
Statistické údaje o prevenci nemocí
CENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID)  
Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí
CIRRIE / Database of International Rehabilitation Research
Výsledky zahraničního výzkumu v rehabilitaci (mimo území USA) / bibliografická databáze publikovaných článků (záznamy ve vazbě na PubMed)   
CISMeF / Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones
Brána pro přístup k frankofonním biomedicínským informačním zdrojům (provozuje: Hopitaux de Rôuen)
Citace.com / vše o citování literatury a dokumentů
Generátor normované úpravy bibliografických citací ze zadaných publikačních údajů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; komplexní správa citací, jejich sdílení, exportu a přebírání
CLINICAL TRIALS
Klinické pokusy a studie na dobrovolnících / přehled aktuálních vládních a soukromých projektů v působnosti U.S.A.
CORDIS
Databáze vědecko-výzkumných projektů financovaných EU (Community Research & Development Information Service)
CZELO / CZECH LIAISON OFFICE FOR R&D
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj při EU (integrace českého výzkumu do evropské spolupráce)
ČASOPISY ČLS JEP
Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně
ČESKÁ HLAVA
Projekt na podporu vědecké a technické inteligence (národní obdoba Nobelovy ceny)
ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE  
Knižní, článkové a další publikace, vydané na území dnešní České republiky (resp. Zemí koruny české) od roku 1801
ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)
DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)
DATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY  
Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)
DBIS / Datenbank-Infosystem
Brána k biomedicínským databázím (německý kooperativní projekt)
DERMIS.net / Dermatology Information Service
Obrazové atlasy, doplněné diagnostikou, kazuistikami a dalšími informacemi o téměř všech kožních chorobách
DEVELOPMENTAL AND REPRODUCTIVE TOXICOLOGY (DART)
Vývojové a reprodukční toxikologie / bibliografická databáze systému TOXNET (retrospektiva od roku 1965)
DISEASES DATABASE  
Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací)
DOAJ
Adresář volně dostupných vědeckých časopisů (projekt Lund University)
DROGY-INFO.CZ    
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
DrugBank                                                                                                                            
Bio-chemicko-geneticko-farmakologická srovnávací databáze, určená pro vědecké  a studijní účely (doplněk „Human Metabolome Project“ / Genome Alberta & Genome Canada)
DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k                          
Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus)
EBM REVIEWS                                                                                                                   
Přehledné články a analýzy průkazných a doložitelných účinků léčby
EBSCO              
Lékařské a další vědecké časopisy na webu EBSCO  
EIGENFACTOR / Ranking and mapping scientific knowledge                                    
Analýza a hodnocení odborné úrovně, významu a vlivu vědeckých časopisů, včetně vzájemných mezioborových vazeb a vztahů
ELPORTÁL                                                                                                                         
Knihy, skripta a další výukové publikace zpřístupňované v rámci elektronické výuky na Masarykově univerzitě
eMEDICINE   (Medscape)
Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze)
ENCICLOPEDIA MÉDICA EN ESPAÑOL                                                                      
Španělská verze lékařské encyklopedie A.D.A.M.
ENERGY CITATIONS DATABASE (ECD)                                                                       
Energie ve vědecké a technické literatuře / bibliografické záznamy zahrnují i biologii a medicínu, retrospektiva od roku 1948 (projekt U.S. Department of Energy)
ENZYME NOMENCLATURE DATABASE                                                                         
Nomenklatura všech enzymů, kterým byl přidělen EC kód / široká možnost vyhledávání podle různých hledisek
EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v České republice (SVOD)                          
Vizualizační analýza údajů NOR: incidence, mortalita, regiony, věk, porovnání se světem (projekt LF MU a Masarykova onkologického ústavu)
ERIC / Education Resources Information Center                                                          
Pedagogika a vzdělávání (včetně medicínského) / bibliografické záznamy článků a další literatury
ESP@CENET / Europe’s Network of Patent Databases                                                     
Evropská síť patentových databází a jejich dokumentů (služba Evropského patentového úřadu)
ETHXWeb                                                                                                                            
Etika v biomedicíně a dalších profesních oblastech / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)
EUNI / Elektronická univerzita       
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání lékařů, farmaceutů, lékařů a zdravotníků
EUPHIX / EU Public Health Information & Knowledge System                                     
Strukturované údaje a ukazatele veřejného zdraví v zemích EU: zdravotní stav, prostředí, intervenční nástroje, politika, demografie
EURETH.NET                                                                                                                       
Etika v medicíně a biotechnologii / společné vyhledávací rozhraní bibliografických záznamů literatury (projekt Evropské komise)
EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE (HFA-DB)                                                 
Přehledné zdravotní a demografické statistiky obyvatelstva jednotlivých evropských zemí (projekt WHO Regional Office for Europe)
EUROPEAN MORTALITY DATABASE (HFA-MDB) / Mortality Indicators                   
Vybrané ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle příčin, věku a pohlaví
EVIDENCE ALERTS Informačně-znalostní podpora klinického rozhodování, opírající se o selektivně vytvářené soubory klinicky relevantních článků (nutná bezplatná registrace)
EZB / Elektronická knihovna časopisů                                                                             
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt Universitätsbibliothek Regensburg a partnerských knihoven)
FDA POISONOUS PLANT DATABASE                                                                             
Bibliografické záznamy vědeckých článků s tematikou toxických vlastností a účinků rostlin a jejich částí (neoficiální projekt U.S. FDA )
FooDB / The Food Component Database                                                                         
Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)
FREE BOOKS4DOCTORS                                                                                                
Volně dostupné lékařské knihy (vedle převažující angličtiny i knihy publikované ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
FREE MEDICAL JOURNALS                                                                                            
Volně dostupné lékařské časopisy (vedle převažující angličtiny i časopisy vydávané ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
FreePatentsOnline                                                                                                             
Webový vyhledávač patentů a patentových informací, s možností zadávání dotazů dle čísla patentu (EU, US, …) anebo dle rešeršní syntaxe
GENE                 
Souborná databáze genů
GENE ONTOLOGY KNOWLEDGEBASE                                                                          
Souborný řízený slovník druhově nezávislých biologických termínů popisujících geny a genové produkty ve smyslu jejich chování (tj. atributů) v buněčném kontextu,  jmenovitě z pohledu buněčných komponent,  biologických procesů a molekulárních funkcí (mezinárodní projekt The Gene Ontology Consortium)
GenETHX / Genetics and Ethics Database                                                                     
Etika v genetice / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)
GENOME               
Souborná databáze genomů
GenomeSeek (Genamics)                                                                                                 
Přehledová databáze (vy)řešených projektů rozkrytí genomů daných (mikro)organismů
GERMAN DIABETES RISK SCORE                                                                                 
Identifikace kritických oblastí rizika/prevence vzniku diabetu 2. typu dle osobních antropometrických a nutričních údajů a míry tělesné aktivity (určeno pro osoby ve věku 35-65 let)
HIGHWIRE PRESS
Elektronická knihovna vědeckých časopisů (projekt knihoven Stanford University)
HISTORIA DE LA MEDICINA
Lékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny
HISTORY OF MEDICINE
Dějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA
HLÁVKOVA NADACE
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” pro podporu vědecké, literární a umělecké činnosti talentovaných studentů
HONselect
Vyhledávací portál (termíny MeSH aj.) výhradně autoritativních medicínských a zdravotnických informačních zdrojů (projekt HON Foundation)
HUMAN GENOME RESOURCES
Souborné informace o lidském genomu
HUMAN METABOLOME DATABASE
Chemické, klinické a molekulárně biologické/biochemické údaje o nízkomolekulárních metabolitech v lidském těle (viz též: The Human Metabolome Project)
CHEMIDplus
Slovník názvů, synonym a struktur více jak 370 000 chemických látek   
IBECS / Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
Španělská lékařská bibliografie
ICD-11 / International Classification of Diseases
Mezinárodní klasifikace nemocí (oficiální dokument WHO)
ICF / International Classification of Functioning, Disability a Health
Mezinárodní klasifikace podmínek života lidí se zdravotními omezeními (oficiální dokument WHO – doplňuje ICD-11)  
IMAGE DATABASES
Přehled webově zpřístupňovaných medicínských obrazových atlasů (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)
IMBIOMED / Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
Latinoamerické lékařské časopisy (nutná bezplatná registrace /registración en español/)
INDEX TO ORGANISM NAMES (ION)
Hierarchický slovník vědeckého názvosloví organismů
INFOZDROJE AiP
Virtuální brána k informačním zdrojům dostupným z IP adresy uživatele
INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ
Výzkum a vývoj podporovaný z veřejných prostředků ČR (projekty, záměry, výsledky, soutěže – veřejně přístupná data) 
InSimu
Výuková aplikace s virtuálními kazuistikami. Simuluje rozhodovací proces i náklady léčby u konkrétního pacienta.
INSTRUCTIONS TO AUTHORS IN THE HEALTH SCIENCES
Pokyny pro autory vědeckých sdělení v biomedicínských časopisech (přehled přímých odkazů na vydavatelské stránky více jak 3500 titulů časopisů)
INTERDOK
Adresář publikovaných sborníků a přehled chystaných vědeckých konferencí, kongresů, setkání a symposií (přírodověda, technika, medicína, ekologie,  společenské vědy)
IUHPE Publications
Soubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education)
JAMES LIND LIBRARY
Klinické pokusy a studie v historické perspektivě, doprovodné úryvky z knih a článků, biografie a jiné (projekt knihovny The Royal College of Physicians of Edinburgh)
JOURNAL CITATION REPORTS
Ukazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů “IMPACT FACTOR” (tj. “jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisu”)
JOURNALS PubMed
Aktuální a retrospektivní přehled základních údajů o vydávaných lékařských časopisech (název, vydavatel, změny názvu, období vydávání)
JOURNALS@OVID
Biomedicínské časopisy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)
JournalSeek (Genamics)
Vědecké časopisy / referenční údaje o aktuálně vydávaných titulech ze všech vědních oborů, humanitních i přírodovědných
JournalSeek Medicine (Genamics)
Lékařské vědecké časopisy / referenční údaje o více jak 10000 aktuálně vydávaných titulech (přehled časopisů z ostatních vědních oborů – viz JournalSeek) 
JSTOR
Interdisciplinární plnotextový, plnoretrospektivní archív akademických časopisů a dalších vybraných publikací (embargo 3-5 let)
KARGER Journals  
Lékařské časopisy vydavatelství Karger (plnotextově dostupné pouze vybrané licenční tituly – jejich přehled viz odkaz “subscriptions” v záhlaví stránky) 
KDO JE KDO [v historii medicíny]
Medailony některých významných postav dějin české medicíny; uvedeni jsou i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (databáze není producentem nadále aktualizována/doplňována!)
KELDAMED / Kommentierte E-Learning Datenbank: Medizin  
Komentovaný přehled volně dostupných učebnic, testů a audiovizuálních prostředků pro výuku medicíny (projekt lékařské knihovny, Universität Heidelberg)
KOREAMED
Korejská lékařská bibliografie (některé články a časopisy v angličtině)
LAB TESTS ONLINE
Informace pro laickou a odbornou veřejnost o lékařských laboratorních vyšetřeních (česká verze mezinárodního projektu)
LIBER HERBARUM II / The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Mnohojazyčný, vzájemně prolinkovaný průvodce léčivými rostlinami (názvy rostlin, jejich medicínské použití, obsažené účinné látky /s čísly CAS/; u vybraných druhů jsou připojena jejich historická vyobrazení)   
LILACS / Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
Latinoamerická a karibská lékařská bibliografie   
LWW ONLINE
Prestižní lékařské časopisy vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins
MedHunt
Vyhledávací portál medicínských a zdravotnických informačních zdrojů, splňujících kritéria “HON Code of Conduct” (projekt HON Foundation)
MEDICALSTUDENT.COM
Digitální knihovna učebnic a dalších informačních zdrojů pro mediky
MEDICINE IN ANCIENT EGYPT / Part 1 Part 2 Part 3
Přehledná třídílná studie o staroegyptské medicíně, zpracovaná dle dochovaných papyrů
MEDIGRAPHIC / Literatura Biomédica
Mexické lékařské časopisy
Medline Complete (EBSCO)
Medline Complete je fulltextová databáze, která poskytuje přístup k nejvýznamnějším biomedicínským a zdravotním časopisům. Pokrývá širokou škálu oborů, je základním informačním zdrojem pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické pracovníky a výzkumné pracovníky zabývající se klinickou péčí, zdravotním pojištěním a vývojem zdravotní politiky.
MEDLINE (OvidSP)  
Medline s klasickým vyhledávacím rozhraním Ovid  
MEDLINE (Plus)
Medline “něco navíc” (souhrnné medicínské informace na dané téma)  
MEDLINE (PubMed)
Medline nejoblíbenější a nejpoužívanější (viz uživatelská příručka v češtině: Jak na Medline efektivně)
MEDSCAPE  
Oborově členěný zpravodajský a vzdělávací portál klinické medicíny (včetně CME a vzdělávání pacientů)
MEDVIK  
Medicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny)
MEFANET / Medical Faculties Educational Network  
Sdílený výukový portál českých: lfmotollf1lf3lfplfhk, moravských: lfmulfup a slovenských: lfukjlfuklfujpš lékařských fakult
MENDELOVO MUZEUM
Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)
MERCK MANUALS
Praktické příručky společnosti Merck: diagnostika a terapie, stárnutí a geriatrie, domácí lékař, veterinární medicína
MeSH / Medical Subjects Headings
Řízený terminologický lékařský slovník (National Library of Medicne)  
MeSH-CZ
Český překlad slovníku MeSH (Národní lékařská knihovna)
MICEP / Medicínské informační centrum pro evropské projekty
Informační servis medicínským a dalším zdravotnickým výzkumným pracovištím o možnostech jejich účasti v evropských projektech
MICROMEDEX
Faktografická a bibliografická databáze, zaměřená na farmakologii a farmakoterapii
MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika
MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam)
MOODLE
Online kurzy pro podporu výuky na UK
MOLECULAR BIOLOGY DATABASE COLLECTION (NAR Online)
Autoritativní přehled volně zpřístupňovaných databází ze všech oborů molekulární biologie a příbuzných disciplín 
NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE  
Přehledová plnotextová databáze směrnic pro klinickou praxi, vytvářených a uplatňovaných v  U.S.A. 
NATURE GROUP PUBLISHING Journals
Licenčně dostupné tituly: Bone Marrow Transplantation, European Journal of Human Genetics, Leukemia, Nature, NGenetics, Modern Pathology
NCBI BOOKSHELF
Biomedicínské knihy s referenční vazbou na Medline (PubMed)
NCCAM / National Center for Complementary and Alternative Medicine
Autoritativní informace o komplementární a alternativní medicíně (National Institutes of Health)
NeuroBite 
EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku
NOBEL PRIZE in Physiology or Medicine    
Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu (oficiální stránky Nobelovy nadace)
NUCLEIC ACID DATABASE
Databáze údajů o trojrozměrných strukturách nukleových kyselin
NUCLEOTIDE
Souborná databáze sekvencí nukleotidů
OBO FOUNDRY / Open Biological and Biomedical Ontology (OBO) Foundry
Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek). Přehled strukturovaných řízených slovníků (ontologií) určených k webovému sdílení   v rozličných biologických a medicínských databázích 
OECD iLIBRARY
Internetová knihovna publikací OECD
OMIA / Online Mendelian Inheritance in Animals
Přehled geneticky podmíněných onemocnění zvířat
OMIM / Online Mendelian Inheritance in Man
Přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka
ORPHANET
Vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba (projekt EU)         
OTseeker / Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence  
Pracovní terapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií
OvidSP
Portál biomedicínských databází, zpřístupňovaných pod licencí společnosti Ovid
OXFORD Journals  Full Collection
Lékařské a další vědecké časopisy z produkce nakladatelství Oxford University Press
OXFORD Reference  
Slovníky, encyklopedie a další referenční příručky (včetně medicíny) z produkce   nakladatelství Oxford University Press
PATOBIOMECHANIKA A PATOKINESIOLOGIE
Kompendium autorského kolektivu “Sdruženého pracoviště funkční anatomie a biomechaniky UK a ČVUT” (FTVS, 2.LF, Fakulta strojní)
PATHOLOGY IMAGES
Soubor hypertextových atlasů patologie, s histologickými a klinickými obraz (projekt Masarykovy univerzity) 
PEC / Portál elektronických časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt UK)
PEDRO / Physiotherapy Evidence Database  
Fyzioterapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií
PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [interactive design]
Periodická tabulka prvků s interaktivním různojazyčným rozhraním – uživatelsky přívětivá, nejen pro studenty (autor webu: Michael Dayah)
PEZ / Portál elektronických informačních zdrojů UK v Praze  
Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku, zpřístupňované v síti Univerzity Karlovy 
PHEROBASE / Database of pheromones and semiochemicals  
Databáze feromonů, allomonů, kairomonů, synomonů a dalších biosignálních látek
PLANTS FOR A FUTURE
Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin
PLANTS POISONOUS TO LIVESTOCK and other animals  
Referenční údaje o jedovatých rostlinách a otravách z nich
proLÉKAŘE.cz
Odborné medicínské stránky určené českým lékařům (časopisy, kongresy, zpravodajství a novinky, videa operací, kazuistiky, rozhovory, názory…     
PROTEIN   
Souborná databáze proteinů
PSYCHE MATTERS
Referenční a bibliografická, zčásti plnotextová databáze prací s tematikou psychologie a psychoanalýzy
PUBCHEM
Biologické vlastnosti chemických látek a sloučenin 
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE (PLoS)
Recenzované elektronické publikační fórum biomedicínských vědeckých sdělení
PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ UK 2. LF a FN Motol
Přehled publikačních aktivit pracovníků UK 2. LF a FN Motol
 PUBMED (Medline)
Databáze Medline, online knihy a další biomedicínské časopisy
PUBMED CENTRAL  
Digitální archív biomedicínských a biologických časopisů
RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ A INOVACE  
Aktuální informace státní správy ČR o výzkumu a vývoji
REACTOME / A curated knowledgebase of biological pathways
Databáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka
REHABDATA Database
Bibliografická databáze dokumentů, zabývajících se tělesnou či duševní nezpůsobilostí a možnostech jejich rehabilitace (projekt National Rehabilitation Information Center)
REVERSO.net / Free online translation service  
Překladač slov a krátkých textů “z do” předních světových jazyků, včetně možnosti volného přístupu do francouzsko anglického lékařského slovníku, stejně jako do “Collins Dictionaries”  
ROCHE LEXIKON MEDIZIN
Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)
 
ROSSIJSKAJA MEDICINA / stati
Ruská lékařská článková bibliografie (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva). Upozornění: pro vyhledávání je nutné mít v počítači nainstalovánu azbuku 
RxList / The Internet Drug Index
Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích
SciELO.org / Scientific Electronic Library Online
Iberoamerické vědecké časopisy (sekce lékařských periodik – viz: Ciências de Saúde)  
SCIENCE DIRECT  
Biomedicínské a další vědecké časopisy nakladatelství Elsevier Science
SCImago Journal & Country Rank
Ukazatelé vědecké úrovně časopisů a úrovně vědy v jednotlivých zemích (hodnotící údaje přebírány z databáze Scopus)  
SCOPUS
Polytematická citační bibliografická databáze s významným zastoupením evropské vědy (vedle článků zahrnuje i patenty, sborníky a odkazy na odborné webové stránky)  
SLOVENSKÁ KNIŽNICA
Brána ke specializovaným informačním zdrojům (projekt NLM)  
SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít: lovní zásoba . LangSoft) 
SoftwareSeek (Genamics)
Databáze a repozitář volně šířených i komerčních programů, používaných při práci v biochemii a molekulární biologii
SPORT DISCUS  
Bibliografická databáze článků s tematikou sportu a sportovní medicíny
SPRINGER LINK
Biomedicínské a další vědecké časopisy vydavatelství Springer (vč. skupiny Kluwer)

STRUCTURE (Molecular Modeling Database)
Databáze 3D makromolekulárních struktura
SVEMED+
Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek)
TAXONOMY   
Názvosloví geneticky zkoumaných organismů  
Taylor&Francis Online
Multioborové fulltextové kolekce e-časopisů
Taylor & Francis Group eBooks
Multioborová kolekce e-knih
The FreeDictionary
Soubor lékařských, právních, finančních a jazykových slovníků, obecných akronymů, idiomů a encyklopedií – vše s možností výběru jazykového rozhraní
THESES / Vysokoškolské kvalifikační práce
Národní registr a úložiště pro odhalování plagiátů závěrečných prací (přístup k plným textů se řídí pravidly školy, podílející se na tomto projektu Masarykovy univerzity)
TUMS PUBLICATIONS / Tehran University of Medical Sciences Journals
Íránské lékařské časopisy (většina titulů abstrahována v mezinárodních databázích, některé tituly v angličtině)
UČEBNÍ A ODBORNÉ TEXTY UK 2.LF
Lékařské výukové projekty
UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY   
Podněcování svobodného pěstování vědy, její prestiže a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti     
ULRICH’S Web  
Bibliografické a vydavatelské údaje o periodické vědecké a další literatuře, s propojením na obsahy jednotlivých čísel
UpToDate
UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine).
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
Veřejně přístupné informace o patentech a obchodních známkách zaregistrovaných
v USA 
USING ENGLISH.COM
Uživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ / Databáze On-Line
Databáze patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, zeměpisných označení a původu
ÚZIS Publikace  
Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS
VDB / Veřejná databáze ČSÚ
Statistické údaje o České republice, členěné do tematických kapitol a tabelárních přehledů
VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK
Výkladový lékařský slovník pro odbornou veřejnost    
VĚDA A VÝZKUM A INOVACE / Data a statistiky ČSÚ  
Věda, výzkum a vývoj v datech, statistická ročenka vědy a technologií, bibliometrie, patenty, licence, inovace, finance
VĚDA.CZ  
Portál profesionálních informací pro pracovníky vědy a výzkumu: informační zdroje, konference, přednášky, aktuality
VYDAJUŠČIJESJA DEJATELI [ROSSIJSKOJ] MEDICINY / I II III IV
Významné postavy dějin ruské medicíny (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva)
WHO Regional Office for Europe / Data and Publications
Portál statistických databází, souborů dat, zpráv, zdravotnických profilů evropských zemí a dalších odkazů
WHOLIS / WHO Library & Information Networks for Knowledge Database
Bibliografie všech publikací vydávaných WHO 
WHONAMEDIT
Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů   
WHOSIS / WHO Statistics
Statistika zdravotního stavu obyvatelstva v zemích světa (WHO)  
WikiSKRIPTA  
Oborově členěný prostor pro vytváření, ukládání a průběžnou editaci materiálů, usnadňujících přípravu a tvorbu aktuálních medicínských učebních textů a pomůcek (rámcový projekt Mefanet 1.LF UK)
WILEY Online Library  
Biomedicínské časopisy a další publikace nakladatelství John Wiley & Sons 
WORLD FACTBOOK
Průběžně aktualizovaný encyklopedický zdroj přehledových informací, statistik  a dalších údajů pro více 250 zemí světa (zpracovatel a vydavatel: CIA)
WORLDWIDE PROTEIN DATA BANK / wwwPDB
Celosvětový datový archiv biologicky významných makromolekul a jejich struktur
WorldWideScience.org
Globální portál národních a mezinárodních vědeckých databází (s možností jejich sdruženého prohledávání)