Publikační činnost

Aplikace OBD

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: Databáze OBD je od roku 2014 (rozumí se rok sběru dat, nikoliv vydání) určena ke sběru výsledků VaVaI a nahrazuje databázi PUČ, využívanou k témuž účelu v letech 2007-2013. Pouze prostřednictvím této databáze lze vykazovat výsledky VaVaI do RIV a pro další účely (evaluace, prezentace, statistiky) za 2. LF UK a FN v Motole.

Uživatelé s aktivním vztahem k UK využijí k přihlášení CAS údaje, v případě problémů kontaktují administrátora. Uživatelé se vztahem pouze k FN v Motole se vždy obrátí na administrátora pro konzultaci o přidělení přístupu – první a základní podmínkou pro jeho zřízení je podepsaný a na personální oddělení FN v Motole odevzdaný „Informovaný souhlas“ (viz sekce „Instrukce, pomůcky“).

Administrátor: PhDr. Radim Kubeš, tel. 5848, e-mail radim.kubes@lfmotol.cuni.cz

obd

Veřejně přístupný vyhledávač záznamů výsledků VaVaI v databázi OBD. Obsahuje údaje o výsledcích domácích tvůrců UK, FN v něm nejsou integrovány.

Upozornění: zobrazuje pouze výsledky se statusem „přijatý“; pro vyhledávání publikací v průběhu sběru je proto vhodnější vyhledávač v uživatelském rozhraní.

search

Veřejně přístupný vyhledávač záznamů výsledků VaVaI v databázi PUČ. Obsahuje údaje o výsledcích domácích tvůrců  2. LF UK a FN v Motole za léta 2005-2012 (částečně též 2003, 2004). Jedná se o historická data, data aktuální je třeba vyhledávat přímo v rozhraní OBD.

puc

Odkazy na seznamy publikační činnosti zaměstnanců UK 2. LF (od 1996) a FN v Motole (od 1999).

 

 

Instrukce, pomůcky

 

V první řadě: tato sekce obsahuje návod pro sběr výsledků výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Dále potom přináší výňatky z agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI): platné definice, oborové skupiny a výsledky posledního hodnocení VO (H14).

download
Kdy a jak vykázat výsledky VaVaI (publikačního charakteru i ostatních). Obsahuje i uživatelský návod databáze OBD pro sběr výsledků VaVaI s řadou tipů na usnadnění práce.

downloadFormulář pro zaměstnace/studenty se vztahy  současně ke 2. LF UK a FN v Motole, resp. zaměstnance se vztahem pouze k FN v Motole. Jeho vyplnění a odevzdání na personální oddělení FN v Motole je podmínkou pro to, aby mohli být v databázi OBD vedeni jako „domácí tvůrci“ za FN v Motole, příp. mohli mít zřízen uživatelský účet a sami mohli pořizovat záznamy o výsledcích VaVaI (týká se pouze zaměstnanců bez vztahu k 2. LF UK, resp. jiné fakultě UK).

downloadVýňatek z dokumentu RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)“ s kompletními definicemi výsledků VaVaI publikační i nepublikační povahy.

downloadVýňatek z dokumentu RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)“ s tabulkou udělovaných bodů a vzorečkem pro výpočet bodů časopisů s IF (WoS) a SJR (SCOPUS).

downloadPoslední výňatek z dokumentu RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)“, popisující sdružování jednotlivých oborů RIV do tzv. oborových skupin se stejnou politikou hodnocení výsledků VaVaI.

downloadMS Excel tabulka H14, přehled konkrétního bodového hodnocení jednotlivých výsledků VaVaI pro 2. LF UK a FN v Motole, převzaté z databáze Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014.

 

Užitečné odkazy

Sekce obsahuje odkazy jednak na weby spojené s hodnocením výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR a jednak na některé světové databáze (též obsaženo v sekci databáze, zde ovšem pojato z jiného úhlu pohledu).

linkDomovská stránka Rady pro vývoj, výzkum a inovace (RVVI), orgánu stanovujícího parametry hodnocení VO a rozdělování finančních prostředků na VaVaI.

linkIntegrovaný portál Informačního systému VaVaI (IS VaVaI). Nejdůležitější je sekce „RIV – výsledky VaVaI“, obsahující data dodaná výzkumnými organizacemi (VO), tedy i 2. LF UK a FN v Motole.

linkDalší z portálů IS VaVaI, obsahuje nejen celkové výsledky hodnocení VO v roce 2013, ale též bodové hodnocení jednotlivých výstupů, případně důvody jejich vyřazení z hodnocení.

linkZ pohledu sběru dat a scientometrie je WoS zdrojem nejen informací o článcích J-imp,ale též o citacích, a H-indexu. Sem zamíří dříve či později každý, kdo má zájem o habilitační či jmenovací řízení, stejně jako akreditaci pracoviště či oboru.

linkPro výsledky druhu J-imp je tato databáze, někdy prostě označovaná jen JCR, možná ještě důležitější než samotný WoS. Je totiž zdrojem základních stavebních prvků scientometrie a hodnocení VO – impakt faktoru a Journal Ranking.
linkDruhá nejdůležitější citační databáze, obsahuje v zásadě tytéž tituly jako WoS +„dvanáctibodové“ recenzované časopisy. Obsahuje i české impaktované a nejprestižnější recenzované časopisy.

linkBibligraphia Medica Čechoslovaca (BMČ) je databáze, která je jediným souhrnným zdrojem informací o českých recenzovaných časopisech z oblasti medicíny, včetně těch obsažených v PDF seznamu RVVI („čtyřbodových“).