Databáze

– v producentem omezeném rozsahu volně – pouze prezenčně v knihovně ÚVI – zcela volně – přístupné v Motolské síti – přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

Přímé odkazy na vybrané databázeDatabáze dle obsahuNeanglické databázeDoplňkové databázeNovinky databáze
ČNB | JIB | art | kiv | mus | tech | PEZ | VDB 
ABCDEFGHCHIJKLMNOPRSTUVWZInfo
ACS JOURNALS Časopisy American Chemical Society (plnotextově dostupných 10 licencovaných titulů – včetně biomedicínských)

A.D.A.M. MEDICAL ENCYCLOPEDIA Lékařská encyklopedie (více jak 4000 hesel, fotografie, ilustrace)
AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL) Africké vědecké časopisy, včetně lékařských
AGELINE Sociální gerontologie a problematika stárnutí
AISLP Automatizovaný informační systém léčivých přípravků a parafarmaceutik, registrovaných v ČR a na Slovensku
AISLP Online Zkrácená online verze AISLP
ALCOHOL CONTROL DATABASE Protialkoholová politika, preventivní programy a výzkumné projekty v evropských zemích
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH Journals Licenčně dostupné tituly: Cancer Research, Clinical Cancer Research, Cancer Reviews Online
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Journals Licenčně dostupná kompletní kolekce časopisů vydávaných ASM
ANATOMY ATLASES / A digital library of anatomy information Anatomie člověka shrnutá do podoby digitálních atlasů
ANATOMY OF THE HUMAN BODY E-reprint 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)
ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století
ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK Slovníková databáze vědeckých poznatků, získávaných a užívaných při zkoumání člověka, společnosti a kultury, dějin literatury a umění (projekt Masarykovy univerzity)
AO SURGERY REFERENCE Interaktivní anatomicky-modulový přehled aktuálních standardů péče o pacienty s (poly)traumatem: diagnostika, léčba, následná péče (projekt AO Foundation)
AO TRAUMALINE Bibligrafická databáze klinicky průkazných informací, vztahujících se k (poly)traumatologii (projekt AO Foundation)
ARGH / BIOMEDICAL ACRONYM RESOLVER Bibliografická slovníková databáze téměř 240 000 biomedicínských zkratek (s odkazy na jejich definice v databázi Medline/PubMed)
ARTICLE@INIST Bibliografická databáze článků, časopisů, knih, sborníků a disertací ze všech vědních oborů (Institut de l’Information Scientifique et Technique / INIST-CNRS)

BIBLIOMEDICA DVD Soubor databází vytvářených Národní lékařskou knihovnou v Praze
BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD Brána k iberoamerickým lékařským databázím (Instituto de Salud Carlos III, España; Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde, Brasil)
BIOCLIPSE Databázový chemo/bio-informatický nástroj pro vizualizaci molekul, sekvencí, proteinů, spekter, etc (projekt univerzitních pracovišť v Uppsale a Kolíně nad Rýnem)
BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt)
BIOLOGICAL ABSTRACTS Bibliografická databáze prací z biologie a příbuzných oborů

BiomedExperts Globální sociální síť vědeckých a výzkumných pracovníků, utvářená a zpřístupňovaná prostřednictvím mapování jejich publikačních aktivit (zdroj údajů: Elsevier, nutná bezplatná registrace)
BIOMED CENTRAL Biomedicínské časopisy centrály BioMed
BIOMEDICAL INFORMATION RESOURCES & SERVICES Obsáhlý, tematicky členěný portál biomedicínských informačních zdrojů, stránek a služeb (původně projekt Karolinska institutet, nyní pod správou KTH – Sveriges största tekniska universitet)
BIOWIZARD Nejzajímavější články v PubMed očima příslušníků vědecké komunity (aneb jak je sami vědci vidí, volí a cení)
BioMedSearch Jednotný prohledávač volně přístupných dokumentů PubMed, diplomových prací, disertací a dalších, jiným způsobem obtížně vyhledatelných typů volně přístupných publikací
BMČ / Bibliographia Medica Čechoslovaca Česká a slovenská lékařská bibliografie (knihy a články od roku 1977 /slovenské pouze do roku 2000/)
BMČ / Bibligraphia Medica Čechoslovaca (Medvik beta) Verze BMČ na portálu Medvik (zkušební provoz)
BMS / Bibliographia Medica Slovaca Slovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996)
BOOKS@OVID Lékařské knihy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)
BRITISH LIBRARY DIRECT Prohledávač obsahu 20 000 nejžádanějších titulů vědeckých a dalších odborných časopisů z fondu British Library
BROUGHT TO LIFE / Exploring the History of Medicine Dějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech a biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum

CAMBASE Přidružená medicína / vyhledavač relevantní literatury (projekt Universität Witten/Herdecke a DFG)
CANCER.GOV Souborné informace o léčbě, prevenci a výzkumu nádorových onemocnění (U.S. National Cancer Institute)
CASEMED Virtuální knihovna informačních zdrojů pro výuku medicíny (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)
CCMED Německá lékařská bibliografie (články publikované v Německu anebo v německém jazyce)
CDC / Centers for Disease Control and Prevention Statistické údaje o prevenci nemocí
CEBP / Centre for Evidence Based Physiotherapy Fyzioterapie / vědecky doložené účinné metody
CENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID) Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí
CIRRIE / Database of International Rehabilitation Research Výsledky zahraničního výzkumu v rehabilitaci (mimo území USA) / bibliografická databáze publikovaných článků (záznamy ve vazbě na PubMed)
CISMeF / Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones Brána pro přístup k frankofonním biomedicínským informačním zdrojům (provozuje: Hopitaux de Rôuen)
Citace.com / vše o citování literatury a dokumentů Generátor normované úpravy bibliografických citací ze zadaných publikačních údajů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; komplexní správa citací, jejich sdílení, exportu a přebírání
CITMED Citovanost webových zdrojů medicíny pro potřeby její výuky (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)
CLINICAL TRIALS Klinické pokusy a studie na dobrovolnících / přehled aktuálních vládních a soukromých projektů v působnosti U.S.A.
CMA JOURNALS Kanadské lékařské časopisy na portálu Canadian Medical Association
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEW
CORDIS Databáze vědecko-výzkumných projektů financovaných EU (Community Research & Development Information Service)
CRD Databases / Centre for Reviews and Dissemination (DARE–NHS EED–HTA) Databáze přehledové literatury, např. Cochrane/Campbell reviews, sledující účinnost a efektivnost zdravotní péče, včetně služeb, techniky, řízení a ekonomiky
CSA ILLUSTRATA: Natural Sciences Databáze doprovodného aparátu textu odborných přírodovědných článků: jejich obrázků, tabulek, grafů apod., včetně příslušných popisků
CURRENT CONTROLLED TRIALS Databáze randomizovaných kontrolovaných studií (RCT)
CZELO / CZECH LIAISON OFFICE FOR R&D Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj při EU (integrace českého výzkumu do evropské spolupráce)
ČASOPISY ČLS JEP Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně
ČESKÁ HLAVA Projekt na podporu vědecké a technické inteligence (národní obdoba Nobelovy ceny)
ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE Knižní, článkové a další publikace, vydané na území dnešní České repubilky (resp. Zemí koruny české) od roku 1801
ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)
DAIDALEA Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)
DATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)
DBIS / Datenbank-Infosystem Brána k biomedicínským databázím (německý kooperativní projekt)
DERGISI / Turkish Medical Journals Turecké lékařské časopisy (některé články v angličtině, některé tituly indexované Medline či Embase – viz též http://www.pleksus.org/r.html)
DERMIS.net / Dermatology Information Service Obrazové atlasy, doplněné diagnostikou, kazuistikami a dalšími informacemi o téměř všech kožních chorobách
DEVELOPMENTAL AND REPRODUCTIVE TOXICOLOGY (DART) Vývojové a reprodukční toxikologie / bibliografická databáze systému TOXNET (retrospektiva od roku 1965)
DISEASES DATABASE Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací)
DOAJ Adresář volně dostupných vědeckých časopisů (projekt Lund University)
DOBROMYSL.CZ Komplexní informace o různých formách mentálního postižení a autismu – včetně způsobů a možnostech začlenění osob s tímto postižením do společnosti
DROGY-INFO.CZ Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
DrugBank Bio-chemicko-geneticko-farmakologická srovnávací databáze, určená pro vědecké a studijní účely (doplněk “Human Metabolome Project” / Genome Alberta & Genome Canada)
DRUG REFERENCE (DrugInfo) Léčivé přípravky / pomocný informační přehled na serveru Medscape
DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus)
EAFUS / Everything Added to Food in the United States Oficiální přehled více jak 3000 přídatných potravinářských látek, jejichž užívání FDA povoluje, případně které se všeobecně považují za bezpečné /GRAS/
EBM REVIEWS Přehledné články a analýzy průkazných a doložitelných účinků léčby
eBRARY Academic Complete Multidisciplinární elektronická knihovna akademických knižních publikací; z medicíny je nejvíce zastoupeno vnitřní a všeobecné lékařství, veřejné zdravotnictví a pediatrie
EBSCO Lékařské a další vědecké časopisy na webu EBSCO
EIGENFACTOR / Ranking and mapping scientific knowledge Analýza a hodnocení odborné úrovně, významu a vlivu vědeckých časopisů, včetně vzájemných mezioborových vazeb a vztahů
ELPORTÁL Knihy, skripta a další výukové publikace zpřístupňované v rámci elektronické výuky na Masarykově univerzitě
EMBASE Souborná bibliografická lékařská databáze (hlavní rozdíly oproti Medline: evropský tezaurus, detailní farmakoindexace, odlišná kolekce časopisů)
eMEDICINE Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze)
ENCICLOPEDIA MÉDICA EN ESPAÑOL Španělská verze lékařské encyklopedie A.D.A.M.
ENDEBIT Etika v biotechnologii / bibliografické záznamy literatury (projekt Evropské komise)
ENERGY CITATIONS DATABASE (ECD) Energie ve vědecké a technické literatuře / bibliografické záznamy zahrnují i biologii a medicínu, retrospektiva od roku 1948 (projekt U.S. Department of Energy)
ENTREZ Vyhledávací portál biomedicínských databází (projekt National Center for Biotechnological Information /NCBI/)
ENZYME NOMENCLATURE DATABASE Nomenklatura všech enzymů, kterým byl přidělen EC kód / široká možnost vyhledávání podle různých hledisek
EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v České republice (SVOD) Vizualizační analýza údajů NOR: incidence, mortalita, regiony, věk, porovnání se světem (projekt LF MU a Masarykova onkologického ústavu)
ERIC / Education Resources Information Center Pedagogika a vzdělávání (včetně medicínského) / bibliografické záznamy článků a další literatury
ESP@CENET / Europe’s Network of Patent Databases Evropská síť patentových databází a jejich dokumentů (služba Evropského patentového úřadu)
ETHXWeb Etika v biomedicíně a dalších profesních oblastech / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)
EUNI / Elektronická univerzita pro lékaře a farmaceuty Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů
EUNIO / Elektronická univerzita pro ošetřovatelské profese Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání zdravotních sester a dalších pracovníků v ošetřovatelství
EUPHIX / EU Public Health Information & Knowledge System Strukturované údaje a ukazatele veřejného zdraví v zemích EU: zdravotní stav, prostředí, intervenční nástroje, politika, demografie
EURETH.NET Etika v medicíně a biotechnologii / společné vyhledávací rozhraní bibliografických záznamů literatury (projekt Evropské komise)
EUROETHICS Etika v medicíně / bibliografické záznamy literatury (projekt Evropské komise)
EUROPEAN DETAILED MORTALITY DATABASE (DMDB) Podrobné ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle ICD (doplněk European Mortality Database)
EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE (HFA-DB) Přehledné zdravotní a demografické statistiky obyvatelstva jednotlivých evropských zemí (projekt WHO Regional Office for Europe)
EUROPEAN HOSPITAL MORBIDITY DATABASE (HMDB) Ukazatele morbidity hospitalizovaných pacientů v evropských zemích podle jejich vstupní ICD diagnózy
EUROPEAN MORTALITY DATABASE (HFA-MDB) / Mortality Indicators Vybrané ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle příčin, věku a pohlaví
EUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORT Analýza výživového a zdravotního stavu obyvatelstva zemí a geografických oblastí EU (tabulky-grafy-trendy). Souhrn údajů publikován samostatně jako “Executive Summary
EVIDENCE UPDATES Informačně-znalostní podpora klinického rozhodování, opírající se o selektivně vytvářené soubory klinicky relevantních článků (nutná bezplatná registrace)
EZB / Elektronická knihovna časopisů Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt Universitätsbibliothek Regensburg a partnerských knihoven)
F1000 / Faculty of 1000 post-publication peer review Identifikace a hodnocení nejdůležitějších článků, publikovaných na poli biologického a medicínského výzkumu
FDA POISONOUS PLANT DATABASE Bibliografické záznamy vědeckých článků s tematikou toxických vlastností a účinků rostlin a jejich částí (neoficiální projekt U.S. FDA )
FooDB / The Food Component Database Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)
FREE BOOKS4DOCTORS Volně dostupné lékařské knihy (vedle převažující angličtiny i knihy publikované ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
FREE MEDICAL JOURNALS Volně dostupné lékařské časopisy (vedle převažující angličtiny i časopisy vydávané ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
FreePatentsOnline Webový vyhledávač patentů a patentových informací, s možností zadávání dotazů dle čísla patentu (EU, US, …) anebo dle rešeršní syntaxe
GENE Entrez Souborná databáze genů
GENE ONTOLOGY DATABASE Souborný řízený slovník druhově nezávislých biologických termínů popisujících geny a genové produkty ve smyslu jejich chování (tj. atributů) v buněčném kontextu, jmenovitě z pohledu buněčných komponent, biologických procesů a molekulárních funkcí (mezinárodní projekt The Gene Ontology Consortium)
GENE REVIEWS Databáze přehledových expertních článků o dědičně podmíněných onemocněních: diagnostika, poradenství, léčba (indexováno v PubMed)
GENE-TOX / Genetic Toxicology Data Bank Údaje o mutagenních účincích chemických látek
GenETHX / Genetics and Ethics Database Etika v genetice / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)
GENOME Entrez Souborná databáze genomů
GenomeSeek (Genamics) Přehledová databáze (vy)řešených projektů rozkrytí genomů daných (mikro)organismů
GERMAN DIABETES RISK SCORE Identifikace kritických oblastí rizika/prevence vzniku diabetu 2. typu dle osobních antropometrických a nutričních údajů a míry tělesné aktivity (určeno pro osoby ve věku 35-65 let)
GoPubMed / Gene Ontology PubMed (Medline) Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti cca 20000 biologických termínů souborného řízeného slovníku Gene Ontology /GO/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)
 Google Scholar

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK Toxikologické údaje o více jak 5000 chemických látek
HERBMED Vědecké údaje o použití léčivých rostlin v medicíně, odkazy na záznamy v PubMed
HIGHWIRE PRESS Elektronická knihovna vědeckých časopisů (projekt knihoven Stanford University)
HISTORIA DE LA MEDICINA Lékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny
HISTORIE FARMACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH Podrobný přehled dějin farmacie v Českých zemích od středověku po současnost, doplněný stručným shrnutím dějin farmacie ve starověku (projekt a.s. Zentiva)
HISTORY OF BIOMEDICINE Dějiny biomedicíny / chronologicky a na civilizační okruhy řazený přehled webových zdrojů (projekt knihovny Karolinska Institutet)
HISTORY OF HEALTH SCIENCES Dějiny lékařských věd / tematicky a organizačně členěný přehled webových zdrojů (projekt Medical Library Association, USA)
HISTORY OF MEDICINE Dějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA
HLÁVKOVA NADACE Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” pro podporu vědecké, literární a umělecké činnosti talentovaných studentů
HONselect Vyhledávací portál (termíny MeSH aj.) výhradně autoritativních medicínských a zdravotnických informačních zdrojů (projekt HON Foundation)
HUMAN GENOME RESOURCES Souborné informace o lidském genomu
HUMAN METABOLOME DATABASE Chemické, klinické a molekulárně biologické/biochemické údaje o nízkomolekulárních metabolitech v lidském těle (viz též: The Human Metabolome Project)
CHEMICAL ABSTRACTS [via SciFinder] Bibliografická databáze chemické a biochemické odborné literatury, včetně biomedicínské. Licence umožňuje přístup pouze přes doménu “cuni.cz”, po jednorázové osobní registraci (uživatel musí být držitelem emailové adresy zaměstnance UK)
CHEMICAL CARCINOGENESIS (CCRIS) Údaje o výsledcích karcinogenních a mutagenních testů více jak 8000 chemických látek
CHEMIDplus Slovník názvů, synonym a struktur více jak 370 000 chemických látek
IBECS / Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud Španělská lékařská bibliografie
IBIDS / International Bibliographic Information on Dietary Supplements Bibliografické záznamy článků s abstrakty o výživových doplňcích (projekt NIH Office of Dietary Supplements a USDA)
ICD-10 / International Classification of Diseases Mezinárodní klasifikace nemocí (oficiální dokument WHO)
ICF / International Classification of Functioning, Disability a Health Mezinárodní klasifikace podmínek života lidí se zdravotními omezeními (oficiální dokument WHO – doplňuje ICD-10)
iHOP / Information Hyperlinked over Proteins Genová síť pro navigaci ve vědecké literatuře/PubMed (fenotyp, fyziologie, patologie a funkce genů, jejich interakce a vzájemné vazby sentencí a proteinů)
IMAGE DATABASES Přehled webově zpřístupňovaných medicínských obrazových atlasů (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)
IMBIOMED / Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas Latinoamerické lékařské časopisy (nutná bezplatná registrace /registración en español/)
INDEX TO ORGANISM NAMES (ION) Hierarchický slovník vědeckého názvosloví organismů
INDMED Indická lékařská bibliografie
INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Výzkum a vývoj podporovaný z veřejných prostředků ČR (projekty, záměry, výsledky, soutěže – veřejně přístupná data)
INFOZDROJE Virtuální brána k informačním zdrojům dostupným z IP adresy uživatele
INSTRUCTIONS TO AUTHORS IN THE HEALTH SCIENCES Pokyny pro autory vědeckých sdělení v biomedicínských časopisech (přehled přímých odkazů na vydavatelské stránky více jak 3500 titulů časopisů)
INTERDOK Adresář publikovaných sborníků a přehled chystaných vědeckých konferencí, kongresů, setkání a symposií (přírodověda, technika, medicína, ekologie, společenské vědy)
INTUTE Brána k nejlepším webovým informačním zdrojům pro výuku a výzkum v přírodních, technických a společenských vědách (projekt britských univerzit a jejich partnerských organizací)
INTUTE Health & Life Sciences Sekce INTUTE pro webové informační zdroje v biomedicíně, ošetřovatelství, veterinářství, přírodovědě a zemědělství
ISI HIGHLY CITED Významně citované vědecké práce a jejich autoři (bibliografie a biografie)
WoS Portál k databázím Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports a ISI Highly Cited
IUHPE Publications Soubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education)
JAMES LIND LIBRARY Klinické pokusy a studie v historické perspektivě, doprovodné úryvky z knih a článků, biografie a jiné (projekt knihovny The Royal College of Physicians of Edinburgh)
JIB / Jednotná informační brána Jednotné rozhraní pro vyhledávání knih a článků v českých i zahraničních katalozích knihoven a plnotextových databázích (projekt Národní knihovny a UK)
JOURNAL CITATION REPORTS Ukazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů “IMPACT FACTOR” (tj. “jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisu”)
JOURNALS PubMed Aktuální a retrospektivní přehled základních údajů o vydávaných lékařských časopisech (název, vydavatel, změny názvu, období vydávání)
JOURNALS@OVID Biomedicínské časopisy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)
JournalSeek (Genamics) Vědecké časopisy / referenční údaje o aktuálně vydávaných titulech ze všech vědních oborů, humanitních i přírodovědných
JournalSeek Medicine (Genamics) Lékařské vědecké časopisy / referenční údaje o více jak 10000 aktuálně vydávaných titulech (přehled časopisů z ostatních vědních oborů – viz JournalSeek)
JOURNEYS OF DISCOVERY Virtuální výstavka vybraných titulů historických knih: objevitelské cesty, kurděje a herbáře, a čtyři anatomické atlasy (Eskind Bimedical Library, Vanderbilt University Medical Center)
JSTOR Interdisciplinární plnotextový, plnoretrospektivní archív akademických časopisů a dalších vybraných publikací (embargo 3-5 let)
KAPITOLY SPORTOVNÍ MEDICÍNY Učebnice pro sportovní trenéry, budoucí učitele tělesné výchovy, ale i studující lékařských fakult a lékaře (publikace MU Brno a ČSTL)
KARGER Journals Lékařské časopisy vydavatelství Karger (plnotextově dostupné pouze vybrané licenční tituly – jejich přehled viz odkaz “subscriptions” v záhlaví stránky)
KDO JE KDO [v historii medicíny] Medailony některých významných postav dějin české medicíny; uvedeni jsou i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (databáze není producentem nadále aktualizována/doplňována!)
KELDAMED / Kommentierte E-Learning Datenbank: Medizin Komentovaný přehled volně dostupných učebnic, testů a audiovizuálních prostředků pro výuku medicíny (projekt lékařské knihovny, Universität Heidelberg)
KOREAMED Korejská lékařská bibliografie (některé články a časopisy v angličtině)
LAB TESTS ONLINE Informace pro laickou a odbornou veřejnost o lékařských laboratorních vyšetřeních (česká verze mezinárodního projektu)
LACTMED / Drugs and Lactation Database Referenční údaje o lécích a dalších chemikáliích, potenciálně nebezpečných pro kojící ženy
LIBER HERBARUM II / The incomplete reference-guide to Herbal medicine Mnohojazyčný, vzájemně prolinkovaný průvodce léčivými rostlinami (názvy rostlin, jejich medicínské použití, obsažené účinné látky /s čísly CAS/; u vybraných druhů jsou připojena jejich historická vyobrazení)
LILACS / Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud Latinoamerická a karibská lékařská bibliografie
LWW ONLINE Prestižní lékařské časopisy vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins
MEDHIST Katalog prověřených webových zdrojů s tematikou dějin medicíny (součást portálu INTUTE)
MedHunt Vyhledávací portál medicínských a zdravotnických informačních zdrojů, splňujících kritéria “HON Code of Conduct” (projekt HON Foundation)
MEDICALSTUDENT.COM Digitální knihovna učebnic a dalších informačních zdrojů pro mediky
MEDICAL MATRIX Portál recenzovaných, anotovaných a průběžně vyhodnocovaných klinických informačních zdrojů
MEDICINE IN ANCIENT EGYPT / Part 1 Part 2 Part 3 Přehledná třídílná studie o staroegyptské medicíně, zpracovaná dle dochovaných papyrů
MEDIGRAPHIC / Literatura Biomédica Mexické lékařské časopisy
MEDIND Indické biomedicínské časopisy
MEDIZINISCHE MUSEEN / Sammlungen und Ausstellungen Muzea dějin lékařství v Německu a dalších zemích světa (projekt Deutsche Zentralbibliothek für Medizin)
MEDLINE (BVS) Medline se španělským, portugalským a anglickým rozhraním (en español, portugués e inglés)
MEDLINE (GoPubMed / Gene Ontology PubMed) Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti cca 20000 biologických termínů souborného řízeného slovníku Gene Ontology /GO/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)
MEDLINE (Medscape) Medline s možností zadávání dotazů v přirozeném jazyce
MEDLINE (MeshPubMed) Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti více jak 20000 termínů řízeného slovníku Medical Subjects Headings /MeSH/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)
MEDLINE (OldMedline) Subdatabáze Medline zahrnující stručné retrospektivní záznamy článkové bibliografie do roku 1965
MEDLINE (OvidSP) Medline s klasickým vyhledávacím rozhraním Ovid
MEDLINE (Plus) Medline “něco navíc” (souhrnné medicínské informace na dané téma)
MEDLINE (PubMed) Medline nejoblíbenější a nejpoužívanější (viz uživatelská příručka v češtině: Jak na Medline efektivně)
MEDLINE (Unbound) Medline se znalostním vyhledávacím rozhraním společnosti Unbound Medicine
MEDPILOT.DE Databáze v německé virtuální lékařské knihovně
MEDSCAPE Oborově členěný zpravodajský a vzdělávací portál klinické medicíny (včetně CME a vzdělávání pacientů)
MEDVIK Medicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny)
MEFANET / Medical Faculties Educational Network Sdílený výukový portál českých: lfmotollf1lf3lfplfhk, moravských: lfmulfup a slovenských: lfukjlfuklfujpš lékařských fakult
MENDELOVO MUZEUM Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)
MERCK MANUALS Praktické příručky společnosti Merck: diagnostika a terapie, stárnutí a geriatrie, domácí lékař, veterinární medicína
MERRIAM WEBSTER MEDICAL DICTIONARY Výkladový slovník základních lékařských pojmů
MeSH / Medical Subjects Headings Řízený terminologický lékařský slovník (National Library of Medicne)
MeSH-CZ Český překlad slovníku MeSH (Národní lékařská knihovna)
MICAD / Molecular Imaging & Contrast Agent Database Databáze látek, využívaných pro potřeby kontrastního a molekulárního zobrazování: PET, SPECT, MRI, US, CT, optické, radiografické a gama zobrazování (indexováno PubMed)
MICEP / Medicínské informační centrum pro evropské projekty Informační servis medicínským a dalším zdravotnickým výzkumným pracovištím o možnostech jejich účasti v evropských projektech
MICROMEDEX Faktografická a bibliografická databáze, zaměřená na farmakologii a farmakoterapii
MigHealthNet Informační síť pro spolupráci evropských zemí v oblasti zdravotní péče o migranty a menšiny (projekt EU)
MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika
MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam)
MOODLE Online kurzy pro podporu výuky na UK
MOLECULAR BIOLOGY DATABASE COLLECTION (NAR Online) Autoritativní přehled volně zpřístupňovaných databází ze všech oborů molekulární biologie a příbuzných disciplín
NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE Přehledová plnotextová databáze směrnic pro klinickou praxi, vytvářených a uplatňovaných v U.S.A.
NATURE GROUP PUBLISHING Journals Licenčně dostupné tituly: Nature, NGenetics, NMedicine, NRreviews genetics, BMT, Leukemia, EJHG, Modern Pathology
NCBI BOOKSHELF Biomedicínské knihy s referenční vazbou na Medline (PubMed)
NCCAM / National Center for Complementary and Alternative Medicine Autoritativní informace o komplementární a alternativní medicíně (National Institutes of Health)
NLM GATEWAY Brána k biomedicínským databázím (National Library of Medicine)
NOBEL PRIZE in Physiology or Medicine Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu (oficiální stránky Nobelovy nadace)
NUCLEIC ACID DATABASE Databáze údajů o trojrozměrných strukturách nukleových kyselin
NUCLEOTIDE Entrez Souborná databáze sekvencí nukleotidů
NUTRITION POLICY DATABASE Výživová politika evropských zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence
OBO / Open Biomedical Ontologies Přehled strukturovaných řízených slovníků (ontologií) určených k webovému sdílení v rozličných biologických a medicínských databázích
OECD FACTBOOK Přehledné statistické ukazatele sociálně-ekonomické, vzdělanostní, vědecké a zdravotní úrovně společností členských zemí OECD
OMIA / Online Mendelian Inheritance in Animals Přehled geneticky podmíněných onemocnění zvířat
OMIM / Online Mendelian Inheritance in Man Přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka
ORPHANET Vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba (projekt EU)
OTseeker / Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence Pracovní terapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií
OUTREACH ACTIVITIES & RESOURCES Informační zdroje věnované specifickým populacím Severní Ameriky (obyvatelstvo arktických oblastí, severoameričtí indiáni, asiatoameričani)
OvidSP Portál biomedicínských databází, zpřístupňovaných pod licencí společnosti Ovid
OXFORD Journals Lékařské a další vědecké časopisy z produkce nakladatelství Oxford University Press
OXFORD Reference Online Premium Slovníky, encyklopedie a další referenční příručky (včetně medicíny) z produkce nakladatelství Oxford University Press
PATOBIOMECHANIKA A PATOKINESIOLOGIE Kompendium autorského kolektivu “Sdruženého pracoviště funkční anatomie a biomechaniky UK a ČVUT” (FTVS, 2.LF, Fakulta strojní)
PATHOLOGY IMAGES Soubor hypertextových atlasů patologie, s histologickými a klinickými obrazy (projekt Masarykovy univerzity)
PEC / Portál elektronických časopisů Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt UK)
PEDRO / Physiotherapy Evidence Database Fyzioterapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií
PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [CRC Press Interactive] Periodická tabulka prvků na serveru CHEMnetBASE (nakladatelství CRC Press / Taylor & Francis Group)
PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [interactive design] Periodická tabulka prvků s interaktivním různojazyčným rozhraním – uživatelsky přívětivá, nejen pro studenty (autor webu: Michael Dayah)
PEZ / Portál elektronických informačních zdrojů UK v Praze Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku, zpřístupňované v síti Univerzity Karlovy
PHEROBASE / Database of pheromones and semiochemicals Databáze feromonů, allomonů, kairomonů, synomonů a dalších biosignálních látek
PLANTS FOR A FUTURE Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin
PLANTS POISONOUS TO LIVESTOCK and other animals Referenční údaje o jedovatých rostlinách a otravách z nich
PRISON HEALTH DATABASE Léčebně-preventivní péče a podpora zdraví ve vězeňských zařízeních zemí Evropy
proLÉKAŘE.cz Odborné medicínské stránky určené českým lékařům (časopisy, kongresy, zpravodajství a novinky, videa operací, kazuistiky, rozhovory, názory…)
PROTEIN Entrez Souborná databáze proteinů
PsycARTICLES@OVID Archive Archiv plných textů 59 titulů časopisů American Psychological Association (retrospektiva do roku 2004)
PsycBITE / Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku
PSYCHE MATTERS Referenční a bibliografická, zčásti plnotextová databáze prací s tematikou psychologie a psychoanalýzy
PUBGENE Síťově strukturovaná, s PubMed a Google provázaná bibliografická databáze prací popisujících geny a proteiny
PUBGET Vyhledávač PDF formátu plných textů odborných článků z medicíny a dalších vědních oborů, zkoumajících živou přírodu
PUBCHEM Biologické vlastnosti chemických látek a sloučenin
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE (PLoS) Recenzované elektronické publikační fórum biomedicínských vědeckých sdělení
PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ UK 2. LF a FN Motol Přehled publikačních aktivit pracovníků UK 2. LF a FN Motol
PUBMED (Medline) Medline nejoblíbenější a nejpoužívanější (viz uživatelská příručka v češtině: Jak na Medline efektivně)
PUBMED CENTRAL Digitální archív biomedicínských a biologických časopisů
RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ Aktuální informace státní správy ČR o výzkumu a vývoji
RANKMED Hodnocení českých webových stránek zdravotnických a farmaceutických institucí a společností
REACTOME / A curated knowledgebase of biological pathways Databáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka
REHABDATA Database Bibliografická databáze dokumentů, zabývajících se tělesnou či duševní nezpůsobilostí a možnostech jejich rehabilitace (projekt National Rehabilitation Information Center)
RESEARCH TODAY PUBLICATIONS Referátovový přehled aktuálně publikovaných článků se sledovanou tematikou biomedicínského výzkumu
REVERSO.net / Free online translation service Překladač slov a krátkých textů “z do” předních světových jazyků, včetně možnosti volného přístupu do francouzsko anglického lékařského slovníku, stejně jako do “Collins Dictionaries”
RISKLINE Bibliografická databáze prací o vztahu zdraví a životního prostředí, tj. toxikologio a ekotoxikologii chemických výrobků a sloučenin (projekt Svenska Kemikalien Inspektionen)
ROCHE LEXIKON MEDIZIN Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)
ROSSIJSKAJA MEDICINA / stati Ruská lékařská článková bibliografie (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva). Upozornění: pro vyhledávání je nutné mít v počítači nainstalovánu azbuku
RxList / The Internet Drug Index Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích
SciELO.org / Scientific Electronic Library Online Iberoamerické vědecké časopisy (sekce lékařských periodik – viz: Ciências de Saúde)
SCIENCE DIRECT Biomedicínské a další vědecké časopisy nakladatelství Elsevier Science
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACRONYMS, SYMBOLS, AND ABBREVIATIONS Výkladový slovník vědeckých a technických akronymů, symbolů a zkratek
ScientificCommons.org Celosvětová brána k volně zpřístupňovaným a v repozitářích ukládaným vědeckým publikacím (projekt University of St.Gallen)
SCIENTIFIC IDENTITY Sbírka historických uměleckých portrétů (převážně grafik) osobností světové vědy, techniky a medicíny (Dibner Library / Smithsonian Institution Libraries)
SCImago Journal & Country Rank Ukazatelé vědecké úrovně časopisů a úrovně vědy v jednotlivých zemích (hodnotící údaje přebírány z databáze Scopus)
SCIRUS Webový vyhledávač vědeckých informací společnosti Elsevier Science
SCITALKS / Smart People On Cool Topics Videozáznamy přednášek předních světových vědců, populárně-vědecké reportáže a popularizující výzkumně-vývojové firemní prezentace
SCOPPI / Structural Classification of Protein-Protein Interfaces Strukturní klasifikace vzájemných interakcí proteinů (projekt Biotechnologisches Zentrum der TU-Dresden)
SCOPUS Polytematická citační bibliografická databáze s významným zastoupením evropské vědy (vedle článků zahrnuje i patenty, sborníky a odkazy na odborné webové stránky)
SCOPUS TopCited Nejcitovanější vědecké články podle záznamů v databázi Scopus
SIS / Specialized Information Services Brána ke specializovaným informačním zdrojům (projekt NLM)
SLOVENSKÁ KNIŽNICA Portál ke katalogům a sbírkám slovenských knihoven
SLOVNÍK.CZ Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít, slovní zásoba /v řádu 10(exp)5/: LangSoft)
SOCIETY PUBLISHED JOURNALS COLLECTION (Ovid) Vybraná kolekce vědeckých časopisů, vydávaných předními světovými odbornými společnostmi (součást licence “Your Journals@OVID”)
SoftwareSeek (Genamics) Databáze a repozitář volně šířených i komerčních programů, používaných při práci v biochemii a molekulární biologii
SPORT DISCUS Bibliografická databáze článků s tematikou sportu a sportovní medicíny
SPRINGER LINK Biomedicínské a další vědecké časopisy vydavatelství Springer (vč. skupiny Kluwer)
STRUCTURE Entrez (Molecular Modeling Database) Databáze 3D makromolekulárních struktur
SVEMED+ Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek)
TAXONOMY Entrez Názvosloví geneticky zkoumaných organismů
The FreeDictionary Soubor lékařských, právních, finančních a jazykových slovníků, obecných akronymů, idiomů a encyklopedií – vše s možností výběru jazykového rozhraní
THESES / Vysokoškolské kvalifikační práce Národní registr a úložiště pro odhalování plagiátů závěrečných prací (přístup k plným textů se řídí pravidly školy, podílející se na tomto projektu Masarykovy univerzity)
TOBACCO CONTROL DATABASE Epidemiologie kouření, protikuřácká politika a legislativa evropských zemí
TOXLINE Bibliografická databáze toxikologické literatury s vazbou na PubMed
TOXNET Brána k toxikologickým informačním zdrojům
TRIP DATABASE / Turning Research Into Practice Database Vyhledávání a zodpovídání klinických otázek formou relevantního, prakticky uplatnitelného nejkvalitnějšího postupu, s využitím principů EBM
TUMS PUBLICATIONS / Tehran University of Medical Sciences Journals Íránské lékařské časopisy (většina titulů abstrahována v mezinárodních databázích, některé tituly v angličtině)
UČEBNÍ A ODBORNÉ TEXTY UK 2.LF Lékařské výukové projekty
UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Podněcování svobodného pěstování vědy, její prestiže a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti
ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY Bibliografické a vydavatelské údaje o periodické vědecké a další literatuře, s propojením na obsahy jednotlivých čísel
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE Veřejně přístupné informace o patentech a obchodních známkách zaregistrovaných v USA
USING ENGLISH.COM Uživatelská jazyková “příručka” pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ / Databáze On-Line Databáze patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, zeměpisných označení a původu
ÚZIS Publikace Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS
VDB / Veřejná databáze ČSÚ Statistické údaje o České republice, členěné do tematických kapitol a tabelárních přehledů
VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK Výkladový lékařský slovník pro odbornou veřejnost
VĚDA A VÝZKUM / Data a statistiky ČSÚ Věda, výzkum a vývoj v datech, statistická ročenka vědy a technologií, bibliometrie, patenty, licence, inovace, finance
VĚDA A VÝZKUM / Oborová brána Technika (TECH) Informace o vědě a výzkumu v ČR, přehled informačních zdrojů (databáze, normy, patenty, šedá literatura, adresáře výzkumných ústavů)
VĚDA.CZ Portál profesionálních informací pro pracovníky vědy a výzkumu: informační zdroje, konference, přednášky, aktuality
VirtUniv / Virtuální univerzita Podpora vzdělávání na všech stupních školství a studia (včetně celoživotního a specificky zaměřeného, např. na osoby s jistou formou znevýhodnění)
VIZE 97 Podpora zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit (Nadace Dagmar a Václava Havlových)
VYDAJUŠČIJESJA DEJATELI [ROSSIJSKOJ] MEDICINY / I II III IV Významné postavy dějin ruské medicíny (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva)
Web of Science Ukazatel autorské kvality vědeckých článků (“Science Citation Index”) aneb “kdo koho citoval a kdo kým byl citován”
WHO MEDICINES BOOKSHELF Publikace WHO s tematikou základní lékové terapie (viz též rubriky “Health Topics” a “Publications”) na stránkách WHO
WHO Regional Office for Europe / Data and Publications Portál statistických databází, souborů dat, zpráv, zdravotnických profilů evropských zemí a dalších odkazů
WHOLIS / WHO Library & Information Networks for Knowledge Database Bibliografie všech publikací vydávaných WHO
WHONAMEDIT Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů
WHOSIS / WHO Statistics Statistika zdravotního stavu obyvatelstva v zemích světa (WHO)
WikiSKRIPTA Oborově členěný prostor pro vytváření, ukládání a průběžnou editaci materiálů, usnadňujících přípravu a tvorbu aktuálních medicínských učebních textů a pomůcek (rámcový projekt Mefanet 1.LF UK)
WILEY INTERSCIENCE Biomedicínské časopisy a další publikace nakladatelství John Wiley & Sons
WILEY INTERSCIENCE ONLINE BOOKS Biomedicínské knihy (dostupnost jednotlivých titulů určena licenční smlouvou)
WORLD FACTBOOK Průběžně aktualizovaný encyklopedický zdroj přehledových informací, statistik a dalších údajů pro více 250 zemí světa (zpracovatel a vydavatel: CIA)
WORLDWIDE PROTEIN DATA BANK / wwwPDB Celosvětový datový archiv biologicky významných makromolekul a jejich struktur
WorldWideScience.org Globální portál národních a mezinárodních vědeckých databází (s možností jejich sdruženého prohledávání)
ZDRAVÍ-EU / Portál EU o veřejném zdraví Veřejné zdraví / kvalifikované informace, iniciativy a programy EU a jejích členských zemí (portál určen zdravotníkům, politikům i širší veřejnosti)
ZDRAVOTNICKÉ MUZEUM Základní informace o muzeu a jeho sbírkách (veřejnosti nepřístupné – prohlídky a menší exkurze po domluvě)
ZOOLOGICAL RECORD Bibliografická databáze prací ze zoologie a příbuzných oborů
Z nepřeberného množství biomedicínských informačních zdrojů přináší tento „motolský“ přehled výběr těch pokud možno nejpřínosnějších databází, portálů, prohledávačů a webů. Volným zdrojem inspirace pro tvorbu stránek byly obdobné přehledy databází, uváděné na stránkách knihoven některých švédských lékařských fakult. Stěžejním problémem vytváření a provozování každého takovéhoto přehledu databází je krom udržování jeho aktuálnosti – čemuž od roku 2011 významně napomáhá program, průběžně automaticky monitorující dostupnost jednotlivých databází – také požadavek na jeho přehlednost, uživatelskou přívětivost a praktičnost. To vše se v Motole podařilo díky originální tematické struktuře i programovému řešení, vyvinutému ve zdejším Ústavu vědeckých informací. Je účelné zmínit, že v „motolském“ přehledu nejsou až na zcela specifické případy (jakými jsou zdroje buď vysloveně multidisciplinární anebo naopak všeobecně využitelné zdroje oborové) zásadně uváděny databáze zabývající se jednotlivými konkrétními (pre)klinickými disciplínami a obory – neboť se předpokládá, že ty by měly být uváděny na stránkách příslušných ústavů a klinik, jednotlivých odborných společností či na stránkách Národní lékařské knihovny v Praze. Nicméně, zájemci o konkrétní (pre)klinické informační zdroje mohou mnohé z nich nalézt i v tomto přehledu, a to pod menu „Portály medicínských informačních zdrojů“. Autor přehledu databází: Ing. Zdeněk Smrčka, rešeršní pracoviště ÚVI, UK 2.LF a FN Motol Technická a programová spolupráce a podpora: oddělení informačních systémů FN Motol
KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty