Metody čtení a porozumění textu

Metody nám pomáhají:

  • v lepším uvědomění si kontextu s jinými souvisejícími tématy;
  • v rychlejším porozumění a upevnění textu;
  • ve schopnosti klást si otázky;
  • analýze textu a v umění shrnout podstatné informace.
METODA INSERT

je metoda práce s textem prostřednictvím značek, které zaznamenáváme do textu. Používají se značky ve formátu zaškrtávátka, znaménka minus a plus a otazník. Popřípadě si můžeme vytvořit vlastní značky a barevně si je odlišit.

METODA SQ3R

je metoda vhodná pro čtení odborných textů. Cílem je získat přehled o obsahu, struktuře, účelu textu, metoda je rozdělena do 5 fází:

1. Survey – Udělat si obecný přehled (zaměřte se na titul, předmluvu, abstrakt, obsah, úvod, závěr, úvody a závěry kapitol a použité zdroje). 2. Question – Ptát se (pokládáte si otázky, na které v textu hledáte odpovědi). 3. Read – Číst a dělat si poznámky. 4. Recite – Rekapitulovat (využijte otázky ze druhé fáze). 5. Review – Zpětně projít všechny fáze, aby došlo k propojení všech získaných poznatků.

METODA PQRST

Název metody je odvozen od jednotlivých fází, ze kterých se skládá. Od metody SQ3R se liší pouze v detailech:

1. Preview (Přehled) – Nejprve si prostřednictvím názvů kapitol, abstraktu, úvodu, souhrnu aj. uděláme přehled daného tématu. 2. Question (Otázka) – Ze získaného přehledu si definujeme otázky. 3. Read (Čtení) – Během čtení textu nalezneme odpověď na předem vytvořené otázky. 4. Self-recitation (Převyprávění) – V dalším kroku bychom si měli převyprávět vlastními slovy vše podstatné, co jsme se v textu dozvěděli. 5. Test (Test) – Na závěr bychom měli získané vědomosti otestovat pomocí kvízů či testů.

Zdroje

Metody efektivního čtení Kreativni-uceni.cz 10 Proven Ways To Help Learn Anything Better