Novinky

23.května COS užitečného pro vědce / zkušební přístup na síti UK

Příslušníci mezinárodní vědecké komunity mají v současné době k dispozici takřka neomezené možnosti využívání informačních nástrojů a prostředků, usnadňujících jim a zkvalitňujících jejich bádání, spolupráci i soutěž. Jednu z takovýchto možností nabízí na síti UK licenčně provozovaná platforma

ProQuest, v jejímž rámci producent může svým abonentům poskytnout kolekci tří databází pro podporu vědy, výzkumu a vývoje COS / Community of Scholars:

COS Scholar Universe (osobní profily, vědecké, publikační  aktivity akontakty jednotlivých vědců)

COS Funding Opportunities (přehled příležitostí k financování vědeckých aktivit)

PapersInvited (přehled aktuálních výzev k zaslání příspěvků na vědecké konference)

V případě zájmu lze prodloužit do uvedených databází bezplatný zkušební přístup, v rozsahu počítačové sítě 2. LF, respektive UK.

Více o jednotlivých databázích COS najdete na stránce společnosti AiP, výhradního zástupce ProQuest pro Českou republiku.

3. května 2011 Databáze BMJ Best Practice / zkušební přístup na síti UK

Strukturovaná znalostní databáze BMJ Best Practice je zpřístupněna na síti UK k bezplatnému vyzkoušení. Určena je především vyšetřujícím a ošetřujícím lékařům – jako podpůrný nástroj k jejich rozhodování při stanovování diagnózy, volbě a postupu léčby toho kterého pacienta, a jako zdroj informací o prognóze daného onemocnění a možnostech jeho prevence. Základ databáze tvoří údaje přebírané z BMJ Clinical Evidence, které jsou doplněny o doporučené postupy a názory expertů. Aktuálně je zpracováno přes 10000 diagnóz, dalších 5000 se připravuje. Podrobnější údaje o BMJ Best Practice, včetně animované prohlídky, najdete na stránce producenta. Zkušební přístup na síti UK platí do 19. června 2011.

3. května 2011 Databáze eBRARY Academic Complete / zpřístupnění na síti UK

Multidisciplinární elektronická knihovna odborných knižních publikací eBRARY je zpřístupněna v rámci licence na síti UK. Knihovna aktuálně obsahuje přes 50000 položek z katalogů mnoha významných světových nakladatelství, z toho téměř 5000 titulů pokrývá různé obory medicíny. Největší zastoupení mají knihy z vnitřního a všeobecného lékařství, veřejného zdravotnictví a dětského lékařství. Více informací o eBRARY naleznete na stránce producenta.Platnost licenčního přístupu je pro UK zatím omezena do 31. prosince 2011.

13. dubna 2011 Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky

Přehled databází byl doplněn o následující položky: BiomedExperts, Liber Herbarum II, Medical Matrix, RxList. Dosud v přehledu uváděná databáze „Historie medicíny“ byla producentem zrušena; její nadále již neaktualizovaná data, jmenovitě medailony některých významných postav dějin českého lékařství, najdete nově pod odkazem „Kdo je kdo [v historii medicíny]“.

8. března 2011 Databáze Lexicomp Online / zkušební  přístup na síti UK

 

Internetová knihovna  klinických lékových databází Lexicomp Online je  zpřístupněna na síti UK k bezplatnému vyzkoušení. Určena je především  klinickým lékařům a farmaceutům k rychlému ověření požadovaných údajů o  lécích, jejich interakcích, dávkování, i.v. kompatibilitě a toxikologii,  jakož i  k získání příslušných lékových informací pro  pacienty. Podrobnější údaje o Lexicomp Online najdete na stránce  producenta. A její srovnávací hodnocení na  stránkách časopisu The Canadian Journal of Hospital Pharmacy. Zkušební přístup na síti UK  platí do 15. dubna 2011.

3. ledna 2011  Databáze ProQuest  Dissertations and Theses / zpřístupnění na síti UK

 

V rámci platné licence  ProQuest byla kolekce zpřístupňovaných informačních zdrojů rozšířena o  celosvětově nejobsáhlejší bibliografický soubor závěrečných kvalifikačních, tj.  disertačních a diplomových prácí „ProQuest  Dissertations and Theses“.  Základní údaje o této databázi jsou k  dispozici na katalogové stránce producenta,  podrobnější přehled najdete na  čtyřech stranách barevné pdf informační brožury. Pro přístup  k databázi „ProQuest Dissertations and Theses“ lze pohodlně  využívat stávající jednotné rozhraní ProQuest, s  tím, že dostupnost na síti UK byla prozatím vymezena do  31. 12. 2011.

29. října 2010 – Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky

Přehled databází byl rozšířen o následující položky: AO Surgery Reference, BioMedSearch, British Library Direct, Drogy-Info.cz, Esp@cenet, Evidence Updates, Gene Reviews, IUHPE Publications, MICAD / Molecular Imaging & Contrast Agent Database, MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, Nucleic Acid Database, Pherobase, Reactome, Rehabdata Database, Úřad průmyslového vlastnictví / Databáze On-Line. Z přehledu byly naopak odstraněny záznamy o zrušených nebo již licenčně nedostupných databázích: BMČ Retro, Cochrane Library, Primal Pictures. Některé databáze byly jejich producenty sloučeny (F1000 Biology + F1000 Medicine nyní existuje jako jediná databáze F1000), respektive přejmenovány nebo rozšířeny (Traumaline nyní dostupná jako AO Traumaline, Protein Data Bank nyní jako součást World Wide Protein Data Bank).

11. května 2010 – Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky

Přehled databází byl doplněn o následující položky: Antropologický slovník, Brought to Life, European Nutrition and Health Report, German Diabetes Risk Score, Chemical Abstracts, proLékaře.cz, PubGet, TheFreeDictionary, VirtUniv a WikiSkripta. Z přehledu byly vyjmuty: databáze AMED (ukončení licence) a portál MedPort (bez náhrady zrušen v souvislosti s reorganizací IPVZ).

10. listopadu 2009 – Aktualizace přehledu databází / přírůstky

Přehled databází byl doplněn o následující položky: Biomedical Information Resources & Services, DermIS.net, Dobromysl.cz, Reverso.net, Scitalks, Theses. Z přehledu byly naopak odstraněny databáze již licenčně nedostupné (Medical Evidence Matters) anebo již neprovozované (České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví). Všechny databáze prošly revizí funkčnosti svých adres.

1. června 2009    Databáze SCOPUS – zpřístupnění na síti UK

Polytematická citační bibliografická databáze SCOPUS, v rozšířeném záběru excerpující vědecké a odborné časopisy, patenty, sborníky a webové stránky evropské provenience, je v rámci národního konsorcia po několika letech opětovně zpřístupněna uživatelům počítačové sítě UK. Databáze SCOPUS představuje klíčový komplementární zdroj k databázi Web of Knowledge – a svým souborem citačních ohlasů (mapujících krom jiného i poměrně rozsáhlou kolekci českých časopisů) poskytuje významné podklady a ukazatele pro hodnocení publikační aktivity a úrovně vědeckého bádání. Více informací o databázi SCOPUS najdete v Základní uživatelské příručce (v českém jazyce) a v dalších informačních a výukových materiálech.