Z pera našich autorů

aneb elektronická nástěnka monografií

V této nové rubrice budeme upozorňovat na nově vydané monografie, jejichž autoři jsou zaměstnanci 2. lékařské fakulty nebo Fakultní nemocnice v Motole. Rubrika by měla v podstatě nahradit dosud používanou klasickou nástěnku a prosklenou vitrínu, které zanikly po rekonstrukci vstupní haly v budově ředitelství. Vzniká tedy nástěnka elektronická, která bude uveřejňovat vedle obálky, citace díla i krátkou anotaci obsahu. Rubrika bude upozorňovat na monografie tištěné i elektronické. Uvítáme od vás autorů upozornění na nové monografie, které byly vydány od r. 2018.

Upozornění zasílejte na e-mail zuzana.dobiasova@lfmotol.cuni.cz 

MELTER,Oto – CASTELHANO, Rute (eds.): The MicroBook – Clinical Microbiology for Students. Praha: Karolinum 2019. ISBN 9788024638713

Cílem této učebnice je pomoci studentům lékařských fakult s učením, pochopením a vytvořením přehledu z rozsáhlého oboru lékařské mikrobiologie. Může sloužit také jako praktický společník pro lékaře různých oborů, kteří v ní mohou najít základní informace týkající se diagnostiky nejdůležitějších původců infekčních nemocí. Text je zajímavý tím, že byl napsán pro studenty medicíny samotnými studenty medicíny. Jeho základ vznikl pod vedením doc. MVDr. Oto Meltera, Ph.D., který napsal některé kapitoly, uspořádal informace a pořídil originální fotografie. Většinu kapitol však sepsal tým studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Rute Castelhano. Jazykovou úpravu provedla Shenali Amaratunga.
Autoři se domnívají, že původní fotodokumentace a diagramy pomohou studentům lépe pochopit probíraná témata. Učebnice je doplněna také kazuistikami, jejichž cílem je pomoci studentům procvičit si základní znalosti z oboru.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

FAIT, Tomáš. Klimakterická medicína. 3. přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2018. Farmakoterapie pro praxi, sv. 81. ISBN  978-80-7345-594-1

Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Po úspěchu dvou předchozích vydání autor připravil další, opět rozšířené a aktualizované vydání.
Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické medicíny – seznamuje se studiemi věnujícími se vlivu jednotlivých léčebných modalit na akutní klimakterický syndrom, urogenitální atrofii a osteoporózu jako hlavní oblasti projevu estrogenního deficitu, zabývá se otázkami rizik terapie a věnuje se i kontroverzním tématům vlivu hormonální substituční terapie na kardiovaskulární systém, s věkem spojené nemoci oka, kolorektální karcinom či degenerativní nemoci nervového systému a demence.
Zvláštní kapitoly jsou věnovány jednotlivým preparátům hormonální substituční terapie, skupině STEARs, fytoestrogenům a alternativám hormonální léčby. Závěrečná kapitola předkládá styčné body současných světových i našich doporučení pro postupy v klimakterické medicíně. Kniha vychází v oblíbené edici Farmakoterapie pro praxi.

FAIT, Tomáš. Antikoncepce. 3. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2018. Farmakoterapie pro praxi, sv. 80. ISBN 978-80-7345-587-3

 Třetí vydání mimořádně úspěšné knížky, která podává prakticky použitelný přehled o aktuálním stavu antikoncepce v ČR. Dominantou knihy je hormonální antikoncepce (kombinovaná a čistě gestagenní), nitroděložní tělíska, nitroděložní systémy s levonorgestrelem a emergentní kontracepce, autor však rovněž probírá přirozené metody plánování rodiny, metody bariérové, spermicidy či sterilizaci. Speciální kapitoly jsou věnovány užívání antikoncepce u adolescentek, žen perimenopauzálních a žen s interními riziky.

 

 

Kachlík, David ed. : Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. Charles University in Prague, Karolinum Press. 2019. ISBN 9788024640587

Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné pro bakalářské studium nelékařských medicínských oborů – všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistence a ošetřovatelství. Je však rovněž vhodný pro optometristy, záchranáře, radiologické a radioterapeutické asistenty, nutriční specialisty, ale také pro nemedicínské přírodovědné a technické (biomedicínské) obory a jejich absolventy. Předností knihy je tedy povšechné používání češtiny jako vedoucího jazyka při popisu struktur i vysvětlování funkce, samozřejmě vždy v doprovodu s odpovídajícími latinskými, popřípadě řeckými ekvivalenty.

Monografie je dostupná v elektronické podobě v síti UK

 

TOMEK, Aleš. Neurointenzivní péče. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice postgraduální medicíny. ISBN 9788020451194.

Kniha Neurointenzivní péče se pro velký zájem odborné veřejnosti dočkala třetího vydání. Více než dvacetičlenný autorský kolektiv se dále rozrostl a zapracoval řadu změn, kterými tato dynamická odbornost prošla v posledních čtyřech letech. Kniha je stále koncipována jako praktická příručka. Využívá množství strukturovaných návodů, algoritmů, schémat a tabulek pro jasný postup v případě nejrůznějších klinických situací možných na jednotce neurointenzivní péče. Text je strukturován do pěti sekcí a čtyřiceti pěti kapitol. Kniha je určena pro běžnou denní klinickou praxi lékařů a sester na neurointenzivních jednotkách. Bez zajímavosti nebude zejména pro lékaře v přípravě na atestaci z oborů neurologie, neurochirurgie, intenzivní medicíny a anesteziologie.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

KVAPIL, Milan ed.  a kol.  Diabetologie 2018 Praha: Triton, 2018. ISBN 9788075535498

Kniha Diabetologie 2018 reflektuje vývoj v oboru diabetologie v celé jeho šíři v posledním roce. Akcentuje nové přístupy v terapii (superrychle účinkující inzulinový analog FiAsp, vyvážený, dlouhodobě účinkující inzulinový analog glargin 300), technologii (tzv. flash monitoring glykemie) a léčbě specifických komplikací (aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu autonomní a periferní senzitivní neuropatie). Přináší novinky v oblasti endokrinopatií (problematika jodurie), stejně jako velmi zajímavé pohledy na vztah cirkadiánních rytmů a diabetu. V publikaci je věnován prostor i velice důležité oblasti „edukace edukátorů“. Z hlediska klinické praxe je velmi užitečný text týkající se praktických aspektů léčby testosteronem při jeho deficitu. Konečně, řada témat je zpracována z pohledu obecného, přesahujícího oblast úzce definovaného oboru diabetologie. Diabetologie 2018 je 9. ročníkem nově koncipované edice, která navazuje na edici založenou prof. MUDr. Jindřiškou Perušičovou, DrSc. V duchu nejlepších tradic provázání historické kontinuity se současností a připomenutí jedinečných úspěchů české diabetologie napsal historický přehled o svém vlastním vývoji ve své době jedinečného inzulinového aplikátoru doc. Chlup, CSc.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

LUKÁŠ, Karel a Jiří HOCH. Nemoci střev. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0353-9.

Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální. Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu, velmi podrobně o symptomatologii a vyšetřovacích metodách. Speciální část je rozčleněna na nemoci duodena, tenkého střeva, slepého střeva a Bauhinovy chlopně, červovitého přívěsku, tračníku, konečníku a řiti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. ileózním stavům, stomiím, infekcím střeva, včetně sexuálně přenosných a parazitárních onemocnění, AIDS, těhotenství, funkčním onemocněním, průjmu a zácpě, krvácení a břišním katastrofám. Kapitoly, u kterých je to přínosné, obsahují chirurgické a pediatrické dodatky. Publikace je doplněna bohatou barevnou obrazovou dokumentací.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 

ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA a Martin VOTAVA. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8.

Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Monografie se dělí na obecnou a speciální část a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, které jsou v současné době u nás používány. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek, které sumarizují a zpřehledňují velký rozsah uváděných informací.  V knize najdeme pro odlehčení i několik ilustrací ak. mal. Miroslava Bartáka.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

KOLÁŘ, Pavel. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-975-9.

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie II. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3827-0.

Druhé vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací.

Monografie je dostupná v elektronické podobě v síti UK

 

Z pera našich autorů
KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty