Z pera našich autorů

aneb elektronická nástěnka monografií

V této nové rubrice budeme upozorňovat na nově vydané monografie, jejichž autoři jsou zaměstnanci 2. lékařské fakulty nebo Fakultní nemocnice v Motole. Rubrika by měla v podstatě nahradit dosud používanou klasickou nástěnku a prosklenou vitrínu, které zanikly po rekonstrukci vstupní haly v budově ředitelství. Vzniká tedy nástěnka elektronická, která bude uveřejňovat vedle obálky, citace díla i krátkou anotaci obsahu. Rubrika bude upozorňovat na monografie tištěné i elektronické. Uvítáme od vás autorů upozornění na nové monografie, které byly vydány od r. 2018.

Upozornění zasílejte na e-mail zuzana.dobiasova@lfmotol.cuni.cz 

LEBL, Jan, Jana TŘEŠŇÁK HERCOGOVÁ, Anna ŠEDIVÁ, et al. Biologická léčba v pediatrii: motolské pediatrické semináře 8. Praha: Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-527-6.

Osmý svazek ediční řady Motolské pediatrické semináře, nazvaný Biologická léčba v pediatrii, shrnuje odborné příspěvky z oborů imunologie, dětská dermatologie, dětská gastroenterologie, dětská nefrologie, dětská diabetologie a dětská onkologie. To vše je doplněno o aktuality z covidové éry a vybrané kazuistiky. Autoři poměrně obecný pojem biologická léčba popisují a vysvětlují ve vztahu ke všem třem jeho definicím: v užším vymezení jako imunoterapie, dále jako léčba včetně humánních imunologických léčivých přípravků (vakcíny, toxiny, séra, alergeny) a v nejširším pojetí jde o všechny léčivé přípravky vyrobené biotechnologicky, rekombinantní technologií – vakcíny, růstové faktory, modulátory imunity, monoklonální protilátky, léčiva na bázi proteinů, výrobky z lidské krve a plazmy.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

BLÁHOVÁ, Květa a Filip FENCL. Kazuistiky z pediatrie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-667-2.

Vybrané kazuistiky z pediatrie autoři adresují jak nemocničním, tak i praktickým pediatrům. Měly by jim pomoci v případech pacientů přicházejících často s ne úplně jasnou symptomatologií při stanovení jejich diagnózy, plánování speciálních vyšetření, léčby a dalších zákroků. Naprostá většina demonstrovaných případů se týká problematiky novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku, což je dáno profilem hlavních autorů. Některé z kazuistik jsou spíše raritní, s jinými se však mohou setkat pediatři i v každodenní praxi. Každá z kazuistik je doplněna teoretickou částí s diferenciálně diagnostickou rozvahou, řadou schémat, tabulek, obrazovou dokumentací a též krátkou diskusí. Na závěr jsou pak uvedeny stručné, nicméně recentní literární odkazy. Druhé vydání této knihy je doplněno o 10 nových kazuistik, několik kapitol z prvního vydání bylo přepracováno ve své kazuistické a zejména teoretické části. Úpravy kapitol reflektují nové poznatky a změny v terapii, které se odehrály od doby prvního vydání knihy.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

HRDLIČKA, Michal. Mýty a fakta o autismu. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1648-3.

Mýty a nepravdy o autismu kolují ve veřejnosti intenzivněji než skutečná fakta. Kniha Mýty a fakta o autismu vyvrací některé vlivné mýty, a naopak přináší populárně – naučnou formou méně známá fakta a jejich neznámé souvislosti. Poznatků o autismu exponenciálně přibývá, a to nejen z důvodu narůstajícího počtu případů, ale také s přibývajícími výsledky dlouholetých celosvětových výzkumů, s vývojem a možnostmi léčby a rychlým šířením nových informací o autismu z různých zdrojů.
Tato kniha nemá za cíl komplexně popsat problematiku autismu. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na zodpovězení konkrétní otázky z praxe.

V každé kapitole autor nahlíží na konkrétní téma z pohledu výzkumného pokroku, jak se s autisty a jejich diagnostikou pracovalo v minulosti a jak dnes po mnoha letech odborného výzkumu. V kapitole Motolský diagnostický program pro autismus se dočtete o vzniku prvního systematického diagnostického programu v České republice, který využil vyšetřovací metody tzv. zlatého standardu (viz kapitola 36) a komplexní mezioborovou spolupráci.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Anna ŠEDIVÁ. Imunodeficience. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1273-9.

Poruchy imunity – ať již vrozené, nebo získané – patří mezi medicínsky, společensky a ekonomicky velmi závažnou problematiku. Stoupající trend výskytu těchto stavů vede k tomu, že prakticky každý lékař jakékoliv specializace se s těmito pacienty setkává. Jako imunodeficience v klinice stále označujeme stavy, které vedou především k poruše jedné ze základních funkcí imunity, a to obranyschopnosti proti mikroorganismům.
Proto je nejčastějším klinickým projevem imunodeficience zvýšená náchylnost k infekčním chorobám. Ale čím dál více se ukazuje, že poruchy imunitního systému mohou vést k velmi rozmanitým klinickým manifestacím podle toho, jaká složka imunity je postižena, ve kterém věku k postižení dojde, jaké je prostředí, ve kterém pacient žije, jakými jinými chorobami trpí, jak a kde je porušen gen zodpovědný za určitý defekt a jakou jinou genetickou výbavu pacient má.
Kniha poskytuje všeobecný přehled o mechanismech imunity, základních jednotkách vrozených imunodeficiencí a stavech, které nejčastěji vedou k sekundárním imunodeficiencím. Knihu ocení zejména internisti, pediatři a praktičtí lékaři pro děti i dospělé.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

LISCHKE, Robert a Andrej OZANIAK. Sarkomy měkkých tkání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-614-6.

Sarkomy představují skupinu vzácných maligních mezenchymálních nádorů. Mohou se vyskytovat v jakémkoliv věku a v jakékoli lokalizaci. Současným celosvětovým trendem je koncentrace pacientů s touto diagnózou do specializovaných high-volume center. O to důležitější však je důkladná znalost problematiky sarkomů v široké onkologické i chirurgické obci. Prognóza řady sarkomů je mnohem lepší, než je mezi lékaři běžně tradováno, úspěch léčby však vyžaduje dokonalou znalost léčebných postupů každého jednoho typu sarkomu. Řada pacientů vyžaduje multioborovou spolupráci různých chirurgických i nechirurgických oborů k zajištění optimální diagnostiky a terapie. Tato kniha přináší nejnovější poznatky v problematice těchto závažných onemocnění.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. Druhé vydání. Praha: Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-509-2.

Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult i v nové reedici soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní vzdělání fyzioterapeutů. Kniha se opírá o obsáhlou monografii Rehabilitace v klinické praxi Pavla Koláře et al., jejíž šíře, dosah i forma není pro studující ještě přístupná a vhodná jako první kontakt s tak složitým oborem.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

CHMEL, Roman. Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser: diagnostické a terapeutické možnosti. Praha: Maxdorf, 2021. ISBN 978-80-7345-701-3.

Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) je jednou z vrozených vývojových vad reprodukčních orgánů ženy, jejímž hlavním rysem je ageneze dělohy a horních dvou třetin pochvy u žen s normálním ženským karyotypem 46,XX. Vaječníky těchto žen jsou však zcela funkční, v pubertě se rozvíjí normální ženské sekundární pohlavní znaky (včetně telarche a pubarche). Ambicí této monografie je předložit lékařům řady specializací – gynekologům, porodníkům, odborníkům v asistované reprodukci, sexuologům, psychologům, pediatrům, genetikům či endokrinologům – aktuální komplexní přehled celé problematiky související s touto vrozenou anomálií.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

HOCH, Jiří a František ANTOŠ. Koloproktologie: vybrané kapitoly IV. Praha: Mladá fronta, 2020. ISBN 978-80-204-5750-9.

Publikace je nejaktuálnější revue prací, která rozebírá závažná témata diagnostiky a léčby břišních katastrof střevního původu, krvácení do dolní části zažívacího traktu, komplikací stomií, anastomózy, tzn. spojení střeva – nejrizikovější části kolorektálních operací. Novinky se týkají nových staplerů, zatím nejdokonalejší metody kontroly bezpečnosti anastomózy a nové alternativy řešení anorektálních píštělí a defektů. Významná část publikace je věnována kontrole kvality nejen v kolorektální chirurgii.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

RUŠAVÝ, Zdeněk a Jan BROŽ. Diabetes a sport: příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-639-9.

Přirozeným zájmem se mezi diabetiky 1. typu stává sport, včetně jeho závodního provozování. Diabetolog dnes musí být schopen pečovat o aktivně sportujícího diabetika. Druhé vydání úspěšné publikace obsahuje i nejmodernější metody léčby a kontroly glykemie, tedy aplikaci inzulinových pump a okamžitého měření glukózy (CGM). Monografie kolektivu autorů je koncipována jako praktický návod pro diabetologa, resp. ošetřujícího lékaře, který se stará o sportující diabetiky 1. typu.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

DOKOUPILOVÁ, Milena, Miloš ČERNÝ a Kristina KALUŽOVÁ a kol. Kazuistiky z neonatologie. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-649-8.

Kazuistiky zahrnují diagnózy, se kterými se setkáváme běžně, a také vzácné případy, jejichž diagnostika je velmi složitá a vyžaduje multidisciplinární přístup. Do prvního dílu publikace byly vybrány kazuistiky týkající se jak lehce a středně nezralých, tak i donošených novorozenců. Doplňuje je teoretická část s diferenciálně diagnostickou rozvahou, dále obsahují obrazovou dokumentaci, schémata, tabulky i krátkou diskuzi.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

KOLÁŘOVÁ, Libuše a Pavel DŘEVÍNEK a kol.  Obecná a klinická mikrobiologie. Praha: Galén, 2020. ISBN 978-80-7492-477-4.

Monografie Obecná a klinická mikrobiologie předkládá přehled mikroorganismů, tj. virů a subvirálních částic, bakterií, mikromycet a prvoků, a některých mnohobuněčných, makroskopicky viditelných helmintů a členovců, kteří mohou vyvolávat onemocnění člověka. Uvádí základní charakteristiky etiologie infekčních nemocí, vysvětluje příčiny některých zdravotních komplikací včetně typických imunopatologických stavů. Zároveň se zabývá charakterizací základních nozologických jednotek a způsoby, jakými je lze prokázat. Jako učební text klade důraz na správný postup při hledání zdroje onemocnění a konečnou interpretaci získaných výsledků. Cílem autorského kolektivu je, aby odborná veřejnost získala přehled nejen o nejdůležitějších původcích infekčních onemocnění, ale zároveň, aby jí základní informace o průběhu onemocnění poskytly prvotní informace, které povedou k rychlé a správné volbě diagnostických metod i k adekvátní terapii.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

KLÁSKOVÁ, Eva, Jan JANOUŠEK, Zuzana URBANOVÁ a Milan ŠAMÁNEK. Dětská kardiologie do kapsy. Druhé, zcela přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2021. ISBN 978-80-7345-694-8.

Druhé, zcela přepracované vydání knihy Dětská kardiologie do kapsy navazuje na předchozí publikaci autorů Zuzany Urbanové a Milana Šamánka. Knížka byla napsána kolektivem předních dětských kardiologů a jejím cílem je poskytnout v přehledné podobě nejdůležitější informace o onemocnění srdce u dětí. Kniha je určena především dětským lékařům, neonatologům, pediatrickým intenzivistům a dětským kardiologům, kteří se v klinické praxi setkávají s dětmi s kardiovaskulárním onemocněním. Je vhodná i pro studenty medicíny. Jedná se o ojedinělou publikaci, která v malém formátu podává co nejvíce informací důležitých při poskytování zejména primární péče o děti se srdečním onemocněním, avšak nenahrazuje učebnici dětské kardiologie.

Obsahuje mimo jiné přehled možných vyšetřovacích metod, diferenciální diagnostiku příznaků, jež by mohly být způsobeny onemocněním srdce, základní farmakologické a chirurgické možnosti léčby, doporučení k péči o děti po operacích vrozených srdečních vad a výčet nejčastějších komplikací, které mohou očekávat. Věnuje se i otázce získaných srdečních onemocnění, hypertenze, prevence ischemické choroby srdeční, kardiálním komplikacím nemoci COVID-19.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

FAIT, Tomáš, Michal VRABLÍK a Richard ČEŠKA. Preventivní medicína. 3. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2021. ISBN 978-80-7345-680-1.

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání knihy, kterou lze dnes již považovat za klasický medicínský bestseller.

První vydání této knihy získalo prestižní cenu České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rok 2008. Myšlenka, že prevence v medicíně je účinnější než léčba, je stará více než 100 let, přičemž se jednotlivé medicínské obory významně liší v účinnosti preventivních opatření. Když pomineme očkování, je v prevenci jedním z nejúspěšnějších oborů gynekologie. Naproti tomu v interních oborech byla po mnoho desetiletí účinnost prevence spíše teoretická, neboť stála na doporučeních. A k těm mívají pacienti nízkou adherenci, přestože jde zpravidla o opatření účinná a málo nákladná. Pravdou proto je, že úspěch moderní preventivní medicíny souvisí s tím, jak se do prevence naplno zapojila farmakoterapie. Ať se nám to líbí, nebo ne, adherence pacientů k užívání léků je podstatně vyšší než k dodržování rad týkajících se životního stylu nebo diety.

Kniha je praktickým kompendiem shrnujícím vše, co by měl lékař vědět o dostupných preventivních opatřeních v oblasti diagnostiky, rad týkajících se životního stylu a diety (tyto rady jsou lékaři povinni nemocným dávat, i když vědí o jejich malé efektivitě) a veškeré farmakoterapii aplikované s cílem zabránit vážným a nevratným poškozením. Je určena pro lékaře všech oborů – internisty, gynekology, dermatology či praktické lékaře.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 

BARTŮNĚK, Petr, Martin BOJAR a kol. Lymeská borelióza. 4., přepracované a doplněné vydání. Grada, 2013, 1 online zdroj (168 stran). ISBN 978-80-247-8844-9.

Kompletně přepracované a aktualizované vydání publikace o této u nás nejrozšířenější antropozoonóze. První vydání vyšlo v roce 1996, kdy byl v naší zemi zaznamenán dosud největší počet hlášených případů boreliózy. Kniha vychází z dlouholetých zkušeností předních odborníků z fakultních nemocnic.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

K dispozici též online via Bookport

 

PETRŮ, Vít, Štěpánka ČAPKOVÁ et al. Dětská alergologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Maxdorf, 2021 – 2021, 455 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. ISBN 978-80-7345-666-5.

Kniha, která vychází v druhé edici (1. vydání v roce 2012), reflektuje pokrok, ke kterému došlo v průběhu posledních 9 let v problematice alergických onemocnění dětského věku. Původní autorský kolektiv,  byl ochuzen o zakladatele dětské alergologie u nás, prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc., který ve věku 90 let v roce 2019 zemřel. Jím původně zpracované kapitoly aktualizovali doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., a prim. MUDr. Irena Krčmová, Ph.D.

Autoři této reedice předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, prevenci i prognózu imunopatologických stavů vzniklých na alergickém podkladě. Monografie je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální.

Obecná část podává přehledné informace o prevalenci, genetice, imunopatologii, etiopatogenezi, diagnostice, možnostech terapie, prevenci a prognóze alergických onemocnění u dětí. Samostatná kapitola pojednává o úloze sestry v péči o alergiky.

V části speciální se pak autoři podrobně věnují jednotlivým onemocněním – průduškovému astmatu jakožto nejčastější chronické chorobě v dětství, alergické rýmě, kožním projevům alergie, problematice anafylaxe a potravinové alergie, se kterými se v poslední době často setkáváme i u velmi malých dětí, opakovaným respiračním infekcím, autoimunitním onemocněním a primárním imunodeficitům. Další kapitoly se zabývají komorbiditami a komplikacemi astmatu a alergické rýmy včetně gastroezofageálního refluxu a psychogenních vlivů.

V závěru knihy nalezne čtenář stručné životopisy všech autorů, nechybí ani seznam zkratek a podrobný rejstřík. Text je bohatě dokumentován názornými obrázky, fotografiemi, tabulkami a schématy.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 

MÁLEK, Jiří, Pavel ŠEVČÍK, Tereza KESELICOVÁ et al. Léčba pooperační bolesti. 4., přepracované vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2021, ISBN 978-80-7345-696-2.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s pacientem v perioperačním období. Autoři zde předkládají doporučení pro léčbu pacientů rozdělená podle předpokládané intenzity pooperační bolesti a rovněž i nezbytná základní teoretická východiska. Nechybějí ani kapitoly týkající se specifik pooperační analgezie u dětí, kojících matek, osob s chronickou bolestí, geriatrických a ambulantních pacientů. Závěrečná kapitola se zabývá organizací léčby pooperační bolesti ve zdravotnických zařízeních v podmínkách ČR. Uvedená doporučení jsou koncipována jako možné návody řešení pro určité modelové situace. Konkrétní postupy zůstávají v zodpovědnosti ošetřujícího lékaře. Se vzrůstajícím vzděláním zdravotních sester je nepochybné, že budou mít stále větší a významnější úlohu ve sledování a poskytování pooperační analgezie. Autoři věří, že i pro ně a další zájemce o tuto problematiku například z řad studentů bude knížka užitečným zdrojem informací.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 

KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem: Cesta k odolnosti. Praha: Universum, 2021. ISBN 978-80-242-7465-2.

Stres je lidmi vyrobená zátěž. Od začátku existence bylo pro člověka důležité, aby porozuměl a uměl odolávat různým stresovým vlivům. Tělesná zátěž, horko střídané zimou, nedostatek jídla a pití, bakterie, viry, nedostatek spánku nebo bolest – to vše odpradávna zasahovalo do našich životů. Dnes vnímáme stres zejména jako významnou příčinu vzniku spousty duševních i tělesných onemocnění, vnímáme ho jako nebezpečný. Fyzioterapeut a odborník na celostní medicínu Pavel Kolář se v knize zaobírá opačnou úlohou stresových vlivů, především z hlediska zvýšení odolnosti lidského organismu. Velký potenciál v sobě ukrývá naše tělo i duše. Můžeme se díky nim stát odolní i šťastní. Je potřeba jej využít, vzít za své zdraví kvalitu života odpovědnost.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

ZIEG, Jakub a Sylva SKÁLOVÁ. Dětská nefrologie do kapsy. Praha: Mladá fronta, 2019. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5330-3.

Cílem autorů je uspokojit velkou poptávku lékařů po publikaci tohoto typu a podat přehledné a srozumitelné aktuální informace o onemocnění ledvin v dětském věku. Formát do kapsy umožňuje rychlý náhled na etiologii, diagnostiku a léčbu všech hlavních nefropatií. Monografie svým obsahem pokrývá komplexně celé spektrum chorob ledvin a vývodných močových cest, dále problematiku iontové a vodní rovnováhy, dialýzy, transplantace ledviny a řadu dalších důležitých témat.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

RUSINA, Robert a kol. Neurodegenerativní onemocnění. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5123-1.

Reedice a aktualizace prakticky zaměřené publikace, která je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům, patologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. V úvodní části jsou představeny obecné etiopatogenetické principy neurodegenerativních procesů. Přehledně a prakticky jsou diskutovány etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické i terapeutické aspekty spolu s neuropatologickými nálezy u nejčastějších onemocnění: mírná kognitivní porucha a Alzheimerova nemoc, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, progresivní afázie, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, progresivní supranukleární obrna, kortikobazální degenerace, multisystémové atrofie, onemocnění motorického neuronu, prionová onemocnění a mnoho dalších. Oproti prvnímu vydání je každému onemocnění doplněna instruktivní kazuistika. Pozornost je věnována obecným terapeutickým přístupům společným pro projevy demence a parkinsonismu (farmakologické i nefarmakologické intervence, léčba komplikací, preventivní možnosti) i specifickým přístupům u jednotlivých nemocí. Jsou diskutovány neuropsychiatrické projevy demencí a možnosti jejich ovlivnění. Součástí knihy je i problematika právní a etická, zahrnující sdělování diagnózy, otázku řidičských průkazů, informované souhlasy i právní způsobilost.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

KŘÍŽ, Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-424-8.

Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění – od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života. V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data. Hlavní oddíly knihy odpovídají akutní, postakutní a chronické fázi po poranění míchy. Část s názvem Akutní fáze popisuje přednemocniční péči, traumatické a netraumatické příčiny včetně principů ošetření a intenzivní pooperační péči. V nejobsáhlejším oddíle Postakutní fáze jsou detailně rozebrány dopady míšní léze na jednotlivé orgánové systémy člověka. Je zde mapována ústavní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče, ale prostor je věnován také psychologické a sociální oblasti. V části Chronická fáze navazují témata typická pro terciární období. Na závěr jsou uvedeny základní směry výzkumu a je popsán vývoj a současný stav spinálního programu v České republice.

Snahou týmu autorů ze Spinální jednotky FN v Motole a jejich blízkých spolupracovníků bylo zachytit všechny aspekty míšního poranění. Kniha by tak mohla oslovit širokou skupinu zdravotníků, kteří se během své praxe setkají se spinálním pacientem.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

HOCH, Jiří a František ANTOŠ. Koloproktologie: vybrané kapitoly III. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-5276-4.

Kniha Koloproktologie, vybrané kapitoly III., navazuje v mnoha ohledech na úspěšná vydání obou předchozích publikací, jichž se ujalo nakladatelství Mladá fronta. V podobě ucelených textů přináší práce, které byly předmětem jednání Pracovních dnů  Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP v Praze v únoru 2018. Hlavními tématy byly divertikulární choroba tlustého střeva, střevní a perianální píštěle a aktuality.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 


Série monografií Motolských pediatrických seminářů:

Již mnoho let pořádá Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole pravidelné odborné semináře pro vedoucí lékaře dětských lůžkových oddělení a jejich spolupracovníky. Jejich cílem je vzájemné setkávání, ale také sdílení medicínských zkušeností, podnětů a inspirace. Snažíme se přispět k tomu, aby pediatrická péče v České republice tvořila organický celek vysoké odborné úrovně.

LEBL, Jan, Tereza DOUŠOVÁ, Lucia KARNIŠOVÁ, Radana KOTALOVÁ, Karel KOUBSKÝ, Tomáš SEEMAN a Karel VONDRÁK. Orgánové transplantace u dětí: motolské pediatrické semináře 1. Praha: Galén, [2018]. ISBN 978-80-7492-356-2.

 

 

 

LEBL, Jan, Hana FLÖGELOVÁ, Martin GREGORA, et al. Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy u dětí: 50 let molekuly DDAVP : motolské pediatrické semináře 3. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-405-7.

 

 

 

LEBL, Jan, Zdeněk ŠUMNÍK, Ondřej SOUČEK, et al. Onemocnění skeletu u dětí: motolské pediatrické semináře 4. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-439-2.

 

 

 

CABRNOCHOVÁ, Hana, Jan LEBL, Hana ROHÁČOVÁ, et al. Očkování u dětí: spolupráce specialistů a primární péče 5. Praha: Galén, [2020]. ISBN 978-80-7492-463-7.

 

 

 

FENCL, Filip, Jan LEBL, Jiří FRONĚK, Barbora OBERMANNOVÁ, Michaela ŠIBÍKOVÁ, Richard ŠKÁBA, Karolina ŠPIČÁKOVÁ a Jana TEJNICKÁ. Selhání střeva u dětí: etiopatogeneze a terapie 6. Praha: Galén, [2020]. ISBN 978-80-7492-491-0

 

 

 

 

KRŠEK, Pavel, Jan LEBL, Pavel ČERNÝ, et al. Dětská mozková obrna: mezioborový přístup: motolské pediatrické semináře 7. Praha: Galén, [2020]. ISBN 978-80-7492-476-7.

 

 

 


LEBL, Jan, Jiří BRONSKÝ, Petr POHUNEK a Tomáš SEEMAN. Diferenciální diagnostika v pediatrii. Třetí vydání. Praha: Galén, [2020]. ISBN 978-80-7492-460-6.

Již třetí vydání oblíbené publikace poskytuje stručný přehled základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky – specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností vybrat z možných alternativ tu správnou. Příručka chce pomoci lékařům prvního kontaktu v řešení zdravotních problémů a obtíží dětských pacientů, ale i přispět k rozšíření kompetencí a zvýšit profesní uspokojení praktických lékařů pro děti a dorost.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

HURYCH, Jakub a Roman ŠTÍCHA. Lékařská mikrobiologie: repetitorium. Praha: Triton, 2020. ISBN 978-80-7553-844-4.

Od mediků pro mediky, to byl původní záměr při sepisování učebního textu, který začala připravovat tvůrčí skupina Medici Boni ještě při studiu medicíny. Po mnoha pozitivních ohlasech na studijní materiály se rozhodli je posunout o úroveň výš a ve spolupráci se zkušenými odborníky z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK vydat knihu, která poslouží nejenom studentům, ale i lékařům, laborantům a odborníkům dalších zdravotnických profesí.

Lékařská mikrobiologie nabízí vhled do úžasného prostředí pro člověka nebezpečných mikroorganismů. Nejenom studenti se však mezi stovkami mikrobů často ztrácejí, což může mít za následek nezájem o tento jinak velice zajímavý a perspektivní obor. Právě proto vznikl text, který nabízí ucelený a systematický přehled klinicky nejvýznamnějších mikroorganismů, nejužívanějších antimikrobiálních látek, jednotlivých metod užívaných v praxi mikrobiologické laboratoře a v neposlední řadě i vhled do problematiky infekčních nemocí z pozice klinického mikrobiologa. Učebnice je průvodcem ve světě mikroorganismů, který studenti využijí jak při přípravě ke zkouškám, tak i v následné klinické praxi.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

FAIT, Tomáš, Michal ZIKÁN a Jaromír MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Maxdorf, [2019]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-607-8.

Již třetí, opět aktualizované, vydání úspěšné publikace, která v roce 2015 získala nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Kniha je praktickým farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nemoci je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů. Kniha je určena především gynekologům, užitečná bude také pro internisty či praktické lékaře. Tato kniha zásadně ovlivňuje farmakoterapeutické zvyklosti v širokém spektru oboru GYN-POR. Hlavní autor, doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., k spolupráci opět přizval špičkové odborníky v jednotlivých disciplínách a subspecializacích gynekologie a porodnictví.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1., Obecná anatomie a pohybový systém. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-418-7.

Druhé, přepracované a rozšířené vydání prvního svazku oblíbené učebnice Základy anatomie obsahuje obecnou anatomii a anatomii pohybového aparátu. Anatomické struktury jsou pojmenovány podle Terminologia Anatomica (1998) a jsou uváděny také běžně používané české názvy. V každé kapitole je popsán vývoj a růst příslušného systému a jeho vývojové vady. Svaly každé svalové skupiny jsou přehledně uspořádány v tabulkách (název, začátek, úpon, inervace, funkce) a poznámky ke klinickým souvislostem jsou podloženy šedě, detailní poznámky, zejména k vývoji, jsou tištěny petitem. Text doprovází 204 obrázků včetně snímků pořízených různými zobrazovacími metodami, většina ilustrací je barevná a jejich popis je přímo v obrázcích. V závěru knihy najdou čtenáři seznam použitých zkratek, poznámku ke způsobu psaní anatomických termínů a rejstřík. Učební text obsahuje informace potřebné pro studenty v nelékařských oborech a stačí i k rychlé aktuální orientaci lékařů.

 

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 4a., Centrální nervový systém. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2020. ISBN 9788074924958.

Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává tradiční přístup a členění – jednotlivé struktury jsou popisovány jako součásti větších celků (mícha, mozkový kmen, diencephalon, hemisféra). Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že neurologická diagnostika je ve většině případů topická a student by se měl seznámit nejprve se stavbou a rozložením šedé a bílé hmoty jednotlivých oddílů CNS a používat těchto znalostí k interpretaci patologických změn v rámci neurologické diagnostiky. Významnou složkou tohoto textu jsou údaje o spojích jednotlivých struktur a etáží CNS (tzv. mozkové dráhy). Tyto údaje se na mnoha místech opírají o výsledky dlouholeté experimentální práce pracovníků pražských anatomických ústavů, zaměřené na studium struktur a spojů mozkového kmene, bazálních ganglií a na organizaci korových projekcí. Text je doplněn řadou ilustrací centrálního nervového systému a vychází v novém, rozšířeném vydání.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. Druhé vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-401-9.

Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Již druhé vydání bohatě ilustrované učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán po vrstvách ve vztahu k fasciím a osteofasciálním prostorům a s ohledem na chirurgické přístupy. Uvedena je poloha a vzájemné vztahy orgánů, není však popisována jejich anatomická stavba, která je obsažena v popisu jednotlivých orgánových systémů v předchozích dílech Základů anatomie.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

HAKL, Marek, KOZÁK, Jiří, JAVŮRKOVÁ, Alena, RAUDENSKÁ, Jaroslava a kol. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5272-6.

Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta (fyzických, psychických a sociálních) a zároveň (vzhledem ke vzrůstajícímu počtu pacientů trpících chronickou bolestí) i dopadů na ekonomiku. Autoři mj. apelují na racionální volbu farmakoterapie s obezřetností při volbě volně prodejných přípravků a nepodceňování komunikace s pacientem. V úvodních kapitolách jsou stručně zmíněny patofyziologie bolesti, její dělení a psychosociální souvislosti chronické bolesti. Samostatné kapitoly jsou pak věnovány metodám léčby bolesti farmakoterapii, invazivním metodám, psychoterapii chronického algického syndromu a dalším léčebným metodám (např. akupunktuře a TENS). V druhé, speciální části publikace se autoři podrobně zabývají léčbou jednotlivých bolestivých syndromů bolestmi hlavy, zad, komplexním regionálním bolestivým syndromem, bolestmi na hrudi a bolestí břicha, léčbou bolesti u seniorů, neuropatickou bolestí, léčbou onkologické a průlomové bolesti. Zvláštní kapitola je věnována léčbě akutní bolesti. Text doplňuje obrazová dokumentace a řada tabulek.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 

Zámečník, Josef, ed. Patologie. Svazek 1, 2, 3. První vydání. Praha: LD Prager Publishing, 2019.  ISBN 978-80-270-6457-1

Třísvazková moderně pojatá učebnice patologie pro studenty medicínských oborů.
V učebnici jsou postupně v navazujících sekcích představeny obecné principy a mechanismy vzniku lidských onemocnění (obecná patologie), poté jednotlivé nemoci orgánových systémů (orgánová patologie) a pak specifika onemocnění dětského věku (pediatrická patologie).

Další sekce učebnice je věnovaná vybraným důležitým infekcím s multisystémovým působením v organismu (infekční patologie).

Poslední sekce učebnice je věnovaná metodice moderní diagnostické patologie.

Součástí každé knihy je heslo pro přístup do online galerie.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

ŠKÁBA, Richard. Dětská proktologie pro praxi. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-5514-7.

Monografie editora prof. MUDr. Richarda Škáby, CSc., a autorského kolektivu přináší čtenářům informace o vrozených i získaných onemocněních tlustého střeva, konečníku a řiti v dětském věku, jejich etiologii, diagnostice a léčbě. Zahrnuje i kapitoly o vyšetřovacích metodách a následné péči. Kniha je určena hlavně pediatrům, gastroenterologům a chirurgům dospělého i dětského věku, kteří se mohou ve své praxi setkat s tímto spektrem vrozených i získaných onemocnění distálního úseku střeva.

Profesor Škába je ve světě respektovaným dětským chirurgem se specializací na dětskou proktologii, vyniká encyklopedickými znalostmi a ve své knize předává osobní zkušenosti z více než čtyřicetileté praxe v této oblasti.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

BALKO, Jan, Zbyněk TONAR a Ivan VARGA, HUDÁK, Radovan, ed. : Memorix histology. Prague: Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-577-1.

Do you want to know more about your body than you can see with your eyes? Memorix Histology is the result of cooperation between more than a hundred histologists, anatomists, pathologists, students and clinicians, which results in a comprehensible source of histological knowledge. Structured text with emphasis on cytology, basic histology and microscopic anatomy is combined with simple design including more than 1200 colourful images and 300 micrographs. Students and teachers will definitely appreciate schemes and deciding algorithms, which will help them with specimen identification as well as clinical notes highlighting the importance of histology.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

PALUCH, Zoltán. Farmakoterapie v kardiologii. Praha: Gargi, 2019. ISBN 978-80-904574-4-7.

Cílem publikace je připravit pro studenty jednoduché, přehledné a aktualizované studijní texty. Publikace by měla pomoci medikům úspěšně zvládnout teoretické základy farmakologie a její aplikaci v klinické praxi. Na přípravě publikace se podíleli také studenti čtvrtého ročníku 2. LF UK.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

PALUCH, Zoltán a Jan PŘÍBORSKÝ. Preskripce léčivých přípravků: Soubor textů pro studenty 2. lékařské fakulty. Praha: Gargi Nakladatelství, 2019. ISBN 978-80-904574-3-0.

Cílem publikace je poskytnout studentům medicíny jednoduché, přehledné a aktualizované studijní texty. Cílem je usnadnit studium a pomoci zvládnout teoretické základy farmakologie. Publikace obsahuje výběr dostupných látek používaných v klinické praxi a je klinicky orientovaná. Publikace by měla pomoci nejen si osvojit zásady preskripce, ale také zohlednit informace s preskripcí související.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

ČECHOVÁ, Kateřina, Adéla FENDRYCH MAZANCOVÁ a Hana MARKOVÁ. V bludišti jménem Alzheimer: na co v ordinaci nezbývá čas. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-264-2707-0.

Alzheimerova nemoc od A do Z

Co je to Alzheimerova nemoc? Jak se pozná? A jak vypadá stárnutí bez této nemoci? Jakým směrem se vydat, když nemoc vstoupí do života? Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí a demencí? Je demence ve stáří nevyhnutelná? Co se s člověkem s touto nemocí děje? Co je vidět zvenčí a co uvnitř, téměř na úrovni jednotlivé buňky v mozku nemocného? Existují možnosti pomoci? A kde je hledat? Mnoho otázek, na které v ordinaci nezbývá čas. Ty i mnohé další vedly ke vzniku této knihy.

 

 

Koutecký, Josef. Krásná setkání.

 

Nedávno zesnulý profesor Josef Koutecký, emeritní děkan 2. lékařské fakulty, významný lékař-onkolog, učitel básník a  milovník hudebního umění nemalou část své životní energie věnoval výkladu a popularizaci umění. Dokladem toho je knižní edice Krásná setkání, ve které se v jednotlivých dílech věnuje výtvarnému i hudebnímu umění, nechybí však ani příběhy z dějin české a světové medicíny.

 

(Z úvodu prof. J. Kouteckého)

Krásná setkání patří k největším darům života – setkání s lidmi, příležitostmi, s poznáním, láskou a přátelstvím, s krásou a vyššími principy.

Měl jsem v životě na krásná setkání štěstí. Měl jsem štěstí je čas od času spoluvytvářet. Slovy. Ani nevím, jak to vlastně začalo. Asi mě někdy někdo vybídl, abych držel řeč. Bylo jich potom stále více, při rozmanitých příležitostech. Přibývalo posluchačů a přání, aby to, co říkám, bylo možné si přečíst. Dlouho jsem odporoval. Ono je přece jenom něco jiného povídat a poslouchat a něco jiného je číst, k textu se vracet a přemýšlet o něm.

Okolnosti mě však posléze přesvědčily. Tak přichází na svět malá edice několika knížek. V jednom jejím svazku by nemělo figurovat mé povídání. Mám v úmyslu vyprávět v něm o svých setkáních s krásnými lidmi.

Zvu všechny Vás, kteří si vážíte hezkých chvil, abyste se spolu se mnou k nim vrátili prostřednictvím Krásných setkání: pravda, nebude to v nezaměnitelné atmosféře galerií, sálů či velké auly Karolina, které přispívá genius loci. Přece však máte i doma svého genia loci, a když se spolu se slovy knížky přenesete v představách na příslušné místo, nebudete o nic ochuzeni. Ono totiž ke krásným setkáním patří i setkání s knihou. Budu moc rád, když se mi prostřednictvím Krásných s setkání podaří setkat se Vámi.

Koutecký, Josef. Krásná setkání. I, Vernisáže. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 417 s. ISBN 80-7262-354-0.

Itinerář vernisáží uvedený v prvním díle edice připomíná výstavy prezentované v galeriích, na akademické půdě, v kulturních zařízeních a všude tam, kde si obrazy a malíři našli cestu a místo.

Monografii je možné půjčit v knihovně ÚVI

Koutecký, Josef. Krásná setkání. II, Karolinské koncerty s Kocianovým kvartetem. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. 389 s. ISBN 80-86903-14-1

Před zahájením prvního koncertu Kocianova kvarteta v aule Karolina měl jeho iniciátor, profesor Josef Koutecký potřebu vysvětlit smysl a cíl záměru koncerty pořádat. Toto povídání – trochu o muzice, trochu o názorech na život, slovo laskavé a poetické, se stalo tradicí. Na přímluvu účastníků koncertů se ze slova mluveného stalo slovo tištěné. A právě to nabízí tato publikace, která je bohatě dovybavena fotografiemi navozujícími příjemnou atmosféru koncertů, portréty skladatelů, jejichž hudba byla na těchto koncertech provozována. Nedílnou součástí je CD Kocianova kvarteta s nahrávkou dvou Dvořákových smyčcových kvartetů. Koncertům se začalo říkat karolinské a pořádají se čtyřikrát ročně.

Koutecký, Josef. Krásná setkání. III, Se studenty. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006. 389 s. ISBN 80-86903-27-3.

Třetí svazek – Se studenty – je výborem z jeho proslovů ke studentům u příležitosti imatrikulací a promocí, dnů otevřených dveří, studentských vědeckých konferencí, ale také proslovů ke studentům univerzity třetího věku. Profesor Koutecký se nevyhýbá ani veselým historkám a inspirujícím příběhům z dějin české a světové medicíny, věnuje se rozboru základního lékařského slibu, Hippokratovy přísahy, a dalším tématům. Kniha je určena nejen bývalým i budoucím medikům, ale každému, kdo se rád setkává s medicínou a jejími osobnostmi. Svazek doprovází řada barevných ilustrací předních českých výtvarných umělců.

Koutecký, Josef. Krásná setkání. IV, Nejen s uměním a vědou. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 380 s. ISBN 978-80-86903-51-4.

Ve čtvrté knize z edice jeho Krásných setkání čtenář nalezne několik desítek krásných projevů: zdravice institucím a odborným zasedáním, laudace významným osobnostem při příležitostech osobních jubileí, představení čestných doktorů při předávání tohoto titulu z podnětu 2. lékařské fakulty, ale také projevy na křtech hudebních nosičů a knih a mnohé další. Jeho proslovy mají daleko do strnulé oficiality, charakterizuje je skutečnost, že jsou psány s osobním zápalem a osobitým stylem. Profesor Koutecký v nich bezděčně seznamuje své auditorium s historií a tradicí několika lékařských oborů ve světě i u nás, s vývojem některých lékařských institucí a s osudy vynikajících lékařů. Ve vážných zamyšleních nad medicínou dnešní doby se ukazuje jeho znepokojený optimismus, v jiných projevech zase převládne jeho hravý vztah k naší mateřštině či hluboká úcta k práci těch, kteří tu byli před námi. Celou knihou pak prolíná také láska k hudbě, poezii a k výtvarnému umění, k rodné Praze – láska a úcta k životu vůbec.

Koutecký, Josef. Krásná setkání. VI, Nejen s Múzami. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 398 s. ISBN 978-80-86903-75-0.

V pořadí pátá kniha, řazená v cyklu Krásných setkání jako šestá, s názvem Nejen s Múzami je rozdělena do čtyř oddílů. V prvním čekají na čtenáře vtipné, moudré a zasvěcené proslovy z vernisáží známých umělců (Boris Jirků, Tomáš Bím, Oldřich Kulhánek, František Ronovský aj.). V druhém oddíle nalezneme proslovy, kterými profesor Koutecký zahajoval prvních devět rudolfinských koncertů z obnoveného cyklu Kocianova kvarteta a jeho hostů (srovnej svazek Krásných setkání věnovaných koncertům Karolinským). V oddíle Křty se dozvíme, co popřál do života několika knihám a hudebním nosičům. V posledním části nalezneme mimo jiné rozsáhlou stať o osobnosti významného českého mecenáše J. Hlávky, úvodní slovo k výstavě fotografií onkologicky nemocných dětí, ale i úvahu o místě spirituality v dnešní medicíně či oslavnou řeč o českém houskovém knedlíku. Svazek doprovází řada barevných ilustrací předních českých výtvarných umělců – přátel Josefa Kouteckého.

 

 

MELTER,Oto – CASTELHANO, Rute (eds.): The MicroBook – Clinical Microbiology for Students. Praha: Karolinum 2019. ISBN 9788024638713

Cílem této učebnice je pomoci studentům lékařských fakult s učením, pochopením a vytvořením přehledu z rozsáhlého oboru lékařské mikrobiologie. Může sloužit také jako praktický společník pro lékaře různých oborů, kteří v ní mohou najít základní informace týkající se diagnostiky nejdůležitějších původců infekčních nemocí. Text je zajímavý tím, že byl napsán pro studenty medicíny samotnými studenty medicíny. Jeho základ vznikl pod vedením doc. MVDr. Oto Meltera, Ph.D., který napsal některé kapitoly, uspořádal informace a pořídil originální fotografie. Většinu kapitol však sepsal tým studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Rute Castelhano. Jazykovou úpravu provedla Shenali Amaratunga.
Autoři se domnívají, že původní fotodokumentace a diagramy pomohou studentům lépe pochopit probíraná témata. Učebnice je doplněna také kazuistikami, jejichž cílem je pomoci studentům procvičit si základní znalosti z oboru.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

FAIT, Tomáš. Klimakterická medicína. 3. přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2018. Farmakoterapie pro praxi, sv. 81. ISBN  978-80-7345-594-1

Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Po úspěchu dvou předchozích vydání autor připravil další, opět rozšířené a aktualizované vydání.
Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické medicíny – seznamuje se studiemi věnujícími se vlivu jednotlivých léčebných modalit na akutní klimakterický syndrom, urogenitální atrofii a osteoporózu jako hlavní oblasti projevu estrogenního deficitu, zabývá se otázkami rizik terapie a věnuje se i kontroverzním tématům vlivu hormonální substituční terapie na kardiovaskulární systém, s věkem spojené nemoci oka, kolorektální karcinom či degenerativní nemoci nervového systému a demence.
Zvláštní kapitoly jsou věnovány jednotlivým preparátům hormonální substituční terapie, skupině STEARs, fytoestrogenům a alternativám hormonální léčby. Závěrečná kapitola předkládá styčné body současných světových i našich doporučení pro postupy v klimakterické medicíně. Kniha vychází v oblíbené edici Farmakoterapie pro praxi.

FAIT, Tomáš. Antikoncepce. 3. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2018. Farmakoterapie pro praxi, sv. 80. ISBN 978-80-7345-587-3

 Třetí vydání mimořádně úspěšné knížky, která podává prakticky použitelný přehled o aktuálním stavu antikoncepce v ČR. Dominantou knihy je hormonální antikoncepce (kombinovaná a čistě gestagenní), nitroděložní tělíska, nitroděložní systémy s levonorgestrelem a emergentní kontracepce, autor však rovněž probírá přirozené metody plánování rodiny, metody bariérové, spermicidy či sterilizaci. Speciální kapitoly jsou věnovány užívání antikoncepce u adolescentek, žen perimenopauzálních a žen s interními riziky.

 

 

Kachlík, David ed. : Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. Charles University in Prague, Karolinum Press. 2019. ISBN 9788024640587

Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné pro bakalářské studium nelékařských medicínských oborů – všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistence a ošetřovatelství. Je však rovněž vhodný pro optometristy, záchranáře, radiologické a radioterapeutické asistenty, nutriční specialisty, ale také pro nemedicínské přírodovědné a technické (biomedicínské) obory a jejich absolventy. Předností knihy je tedy povšechné používání češtiny jako vedoucího jazyka při popisu struktur i vysvětlování funkce, samozřejmě vždy v doprovodu s odpovídajícími latinskými, popřípadě řeckými ekvivalenty.

Monografie je dostupná v elektronické podobě v síti UK

 

TOMEK, Aleš. Neurointenzivní péče. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice postgraduální medicíny. ISBN 9788020451194.

Kniha Neurointenzivní péče se pro velký zájem odborné veřejnosti dočkala třetího vydání. Více než dvacetičlenný autorský kolektiv se dále rozrostl a zapracoval řadu změn, kterými tato dynamická odbornost prošla v posledních čtyřech letech. Kniha je stále koncipována jako praktická příručka. Využívá množství strukturovaných návodů, algoritmů, schémat a tabulek pro jasný postup v případě nejrůznějších klinických situací možných na jednotce neurointenzivní péče. Text je strukturován do pěti sekcí a čtyřiceti pěti kapitol. Kniha je určena pro běžnou denní klinickou praxi lékařů a sester na neurointenzivních jednotkách. Bez zajímavosti nebude zejména pro lékaře v přípravě na atestaci z oborů neurologie, neurochirurgie, intenzivní medicíny a anesteziologie.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

KVAPIL, Milan ed.  a kol.  Diabetologie 2018 Praha: Triton, 2018. ISBN 9788075535498

Kniha Diabetologie 2018 reflektuje vývoj v oboru diabetologie v celé jeho šíři v posledním roce. Akcentuje nové přístupy v terapii (superrychle účinkující inzulinový analog FiAsp, vyvážený, dlouhodobě účinkující inzulinový analog glargin 300), technologii (tzv. flash monitoring glykemie) a léčbě specifických komplikací (aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu autonomní a periferní senzitivní neuropatie). Přináší novinky v oblasti endokrinopatií (problematika jodurie), stejně jako velmi zajímavé pohledy na vztah cirkadiánních rytmů a diabetu. V publikaci je věnován prostor i velice důležité oblasti „edukace edukátorů“. Z hlediska klinické praxe je velmi užitečný text týkající se praktických aspektů léčby testosteronem při jeho deficitu. Konečně, řada témat je zpracována z pohledu obecného, přesahujícího oblast úzce definovaného oboru diabetologie. Diabetologie 2018 je 9. ročníkem nově koncipované edice, která navazuje na edici založenou prof. MUDr. Jindřiškou Perušičovou, DrSc. V duchu nejlepších tradic provázání historické kontinuity se současností a připomenutí jedinečných úspěchů české diabetologie napsal historický přehled o svém vlastním vývoji ve své době jedinečného inzulinového aplikátoru doc. Chlup, CSc.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

LUKÁŠ, Karel a Jiří HOCH. Nemoci střev. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0353-9.

Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální. Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu, velmi podrobně o symptomatologii a vyšetřovacích metodách. Speciální část je rozčleněna na nemoci duodena, tenkého střeva, slepého střeva a Bauhinovy chlopně, červovitého přívěsku, tračníku, konečníku a řiti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. ileózním stavům, stomiím, infekcím střeva, včetně sexuálně přenosných a parazitárních onemocnění, AIDS, těhotenství, funkčním onemocněním, průjmu a zácpě, krvácení a břišním katastrofám. Kapitoly, u kterých je to přínosné, obsahují chirurgické a pediatrické dodatky. Publikace je doplněna bohatou barevnou obrazovou dokumentací.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI.

 

ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA a Martin VOTAVA. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8.

Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Monografie se dělí na obecnou a speciální část a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, které jsou v současné době u nás používány. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek, které sumarizují a zpřehledňují velký rozsah uváděných informací.  V knize najdeme pro odlehčení i několik ilustrací ak. mal. Miroslava Bartáka.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

KOLÁŘ, Pavel. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-975-9.

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie II. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3827-0.

Druhé vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací.

Monografie je dostupná v elektronické podobě v síti UK

 

Z pera našich autorů