Psycho- a sociální tematika & bioetika

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

AGELINE
Sociální gerontologie a problematika stárnutí

DOBROMYSL.CZ

Komplexní informace o různých formách mentálního postižení a autismu – včetně způsobů a možnostech začlenění osob s tímto postižením do společnosti

DROGY-INFO.CZ
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

ENDEBIT
Etika v biotechnologii / bibliografické záznamy literatury (projekt Evropské komise)

ETHXWeb
Etika v biomedicíně a dalších profesních oblastech / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)

EURETH.NET
Etika v medicíně a biotechnologii / společné vyhledávací rozhraní bibliografických záznamů literatury (projekt Evropské komise)

EUROETHICS
Etika v medicíně / bibliografické záznamy literatury (projekt Evropské komise)

GenETHX / Genetics and Ethics Database
Etika v genetice / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)

MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika

MigHealthNet
Informační síť pro spolupráci evropských zemí v oblasti zdravotní péče o migranty a menšiny (projekt EU)

OECD FACTBOOK
Přehledné statistické ukazatele sociálně-ekonomické, vzdělanostní, vědecké a zdravotní úrovně společností členských zemí OECD

OUTREACH ACTIVITIES & RESOURCES
Informační zdroje věnované specifickým populacím Severní Ameriky (obyvatelstvo arktických oblastí, severoameričtí indiáni, asiatoameričani)

PRISON HEALTH DATABASE
Léčebně-preventivní péče a podpora zdraví ve vězeňských zařízeních zemí Evropy

PsycARTICLES@OVID Archive
Archiv plných textů 59 titulů časopisů American Psychological Association (retrospektiva do roku 2004)

PsycBITE / Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy
EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku

PSYCHE MATTERS
Referenční a bibliografická, zčásti plnotextová databáze prací s tematikou psychologie a psychoanalýzy

VIZE 97
Podpora zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit (Nadace Dagmar
a Václava Havlových)