Veřejné zdraví, statistika a klasifikace nemocí

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ALCOHOL CONTROL DATABASE
Protialkoholová politika, preventivní programy a výzkumné projekty v evropských zemích

CDC / Centers for Disease Control and Prevention
Statistické údaje o prevenci nemocí

CENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID)
Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí

DROGY-INFO.CZ
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k
Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus)

EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v České republice (SVOD)
Vizualizační analýza údajů NOR: incidence, mortalita, regiony, věk, porovnání se světem (projekt LF MU a Masarykova onkologického ústavu)

EUPHIX / EU Public Health Information & Knowledge System
Strukturované údaje a ukazatele veřejného zdraví v zemích EU: zdravotní stav, prostředí, intervenční nástroje, politika, demografie

EUROPEAN DETAILED MORTALITY DATABASE (DMDB)
Podrobné ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle ICD (doplněk European Mortality Database)

EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE (HFA-DB)
Přehledné zdravotní a demografické statistiky obyvatelstva jednotlivých evropských zemí (projekt WHO Regional Office for Europe)

EUROPEAN HOSPITAL MORBIDITY DATABASE (HMDB)
Ukazatele morbidity hospitalizovaných pacientů v evropských zemích podle jejich vstupní ICD diagnózy

EUROPEAN MORTALITY DATABASE (HFA-MDB) / Mortality Indicators
Vybrané ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle příčin, věku a pohlaví

EUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORT
Analýza výživového a zdravotního stavu obyvatelstva zemí a geografických oblastí EU (tabulky-grafy-trendy). Souhrn údajů publikován samostatně jako „Executive Summary

GERMAN DIABETES RISK SCORE
Identifikace kritických oblastí rizika/prevence vzniku diabetu 2. typu dle osobních antropometrických a nutričních údajů a míry tělesné aktivity (určeno pro osoby ve věku 35-65 let)

ICD-10 / International Classification of Diseases
Mezinárodní klasifikace nemocí (oficiální dokument WHO)

ICF / International Classification of Functioning, Disability a Health
Mezinárodní klasifikace podmínek života lidí se zdravotními omezeními (oficiální dokument WHO – doplňuje ICD-10)

MigHealthNet
Informační síť pro spolupráci evropských zemí v oblasti zdravotní péče o migranty a menšiny (projekt EU)

MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika

MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam)

NUTRITION POLICY DATABASE
Výživová politika evropských zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence

OECD FACTBOOK
Přehledné statistické ukazatele sociálně-ekonomické, vzdělanostní, vědecké a zdravotní úrovně společností členských zemí OECD

PRISON HEALTH DATABASE
Léčebně-preventivní péče a podpora zdraví ve vězeňských zařízeních zemí Evropy

TOBACCO CONTROL DATABASE
Epidemiologie kouření, protikuřácká politika a legislativa evropských zemí

ÚZIS Publikace
Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS

WHO Regional Office for Europe / Data and Publications
Portál statistických databází, souborů dat, zpráv, zdravotnických profilů evropských zemí a dalších odkazů

WHOLIS / WHO Library & Information Networks for Knowledge Database
Bibliografie všech publikací vydávaných WHO

WHOSIS / WHO Statistics
Statistika zdravotního stavu obyvatelstva v zemích světa (WHO)

WORLD FACTBOOK
Průběžně aktualizovaný zdroj přehledových informací, statistik a dalších údajů pro více 250 zemí světa (zpracovatel a vydavatel: CIA)

ZDRAVÍ-EU / Portál EU o veřejném zdraví
Veřejné zdraví / kvalifikované informace, iniciativy a programy EU a jejích členských zemí (portál určen zdravotníkům, politikům i širší veřejnosti)