Vzdělávání

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

BioMedSearch
Jednotný prohledávač volně přístupných dokumentů PubMed, diplomových prací, disertací a dalších, jiným způsobem obtížně vyhledatelných typů volně přístupných publikací

CASEMED
Virtuální knihovna informačních zdrojů pro výuku medicíny (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)

CITMED
Citovanost webových zdrojů medicíny pro potřeby její výuky (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)

DISEASES DATABASE
Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací)

ELPORTÁL
Knihy, skripta a další výukové publikace zpřístupňované v rámci elektronické výuky na Masarykově univerzitě

eMEDICINE
Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze)

ERIC / Education Resources Information Center
Pedagogika a vzdělávání (včetně medicínského) / bibliografické záznamy článků a další literatury

EUNI / Elektronická univerzita pro lékaře a farmaceuty
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů

EUNIO / Elektronická univerzita pro ošetřovatelské profese
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání zdravotních sester a dalších pracovníků v ošetřovatelství

IUHPE Publications
Soubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education)

KELDAMED / Kommentierte E-Learning Datenbank: Medizin
Komentovaný přehled volně dostupných učebnic, testů a audiovizuálních prostředků pro výuku medicíny (projekt lékařské knihovny, Universität Heidelberg)

MEDICALSTUDENT.COM
Digitální knihovna učebnic a dalších informačních zdrojů pro mediky

MEDSCAPE
Oborově členěný zpravodajský a vzdělávací portál klinické medicíny (včetně CME a vzdělávání pacientů)

MEFANET / Medical Faculties Educational Network
Sdílený výukový portál českých: lfmotollf1lf3lfplfhk, moravských: lfmulfup a slovenských: lfukjlfuklfujpš lékařských fakult

MOODLE
Online kurzy pro podporu výuky na UK

RANKMED
Hodnocení českých webových stránek zdravotnických a farmaceutických institucí
a společností

SCITALKS / Smart People On Cool Topics
Videozáznamy přednášek předních světových vědců, populárně-vědecké reportáže a popularizující výzkumně-vývojové firemní prezentace

THESES / Vysokoškolské kvalifikační práce
Národní registr a úložiště pro odhalování plagiátů závěrečných prací (přístup k plným textů se řídí pravidly školy, podílející se na tomto projektu Masarykovy univerzity)

UČEBNÍ A ODBORNÉ TEXTY UK 2.LF
Lékařské výukové projekty

USING ENGLISH.COM
Uživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk

VirtUniv / Virtuální univerzita
Podpora vzdělávání na všech stupních školství a studia (včetně celoživotního a specificky zaměřeného, např. na osoby s jistou formou znevýhodnění)

WikiSKRIPTA
Oborově členěný prostor pro vytváření, ukládání a průběžnou editaci materiálů, usnadňujících přípravu a tvorbu aktuálních medicínských učebních textů a pomůcek (rámcový projekt Mefanet 1.LF UK)