I. Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Opatření rektora č. 21/2002

Název:
Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze
K provedení:
§ 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Účinnost:
17. prosinec 2002

V Praze dne 16. prosince 2002

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.
rektor


Podle § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydávám Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze, jehož text je přílohou tohoto opatření.

Děkanům fakult a ředitelům součástí UK ukládám vydat výpůjční řád knihovny, střediska či ústavu vědeckých informací v jejich kompetenci, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání Knihovního řádu UK.

Zmocňuji tímto děkany fakult a ředitele součástí UK jednat jménem UK ve věci zajištění činnosti a provozu knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací na příslušných fakultách a součástech UK v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zákonem č. 111/1998 Sb., v platném znění, vnitřními předpisy UK a tímto opatřením.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor UK


Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

Základní ustanovení

Článek I
Knihovny , střediska a ústavy vědeckých informací

 1. Knihovny, střediska a ústavy vědeckých informací na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze se považují za knihovnu podle § 2 písmene a) zák. č. 257/2001 Sb.. Přehled těchto knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací je uveden v příloze tohoto řádu.
 2. V knihovnách, střediscích a ústavech vědeckých informací uvedených v odstavci 1, (dále jen pracoviště) se zaručuje rovný přístup k informacím podle zákona č. 257/2001 Sb..
 3. Základním úkolem pracovišť je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje, realizovaných Univerzitou Karlovou v Praze (dále jen „UK“).
 4. Provoz pracovišť je blíže upraven výpůjčními řády, které vydají děkani nebo ředitelé součástí v souladu s Knihovním řádem UK.

Článek II
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Veřejné knihovnické a informační služby zahrnují:
  1. zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb;
  2. bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby;
  3. elektronické služby;
  4. reprografické služby.
 2. Součástí veřejných informačních a knihovnických služeb, mimo těchto taxativně vyjmenovaných v odstavci 1, mohou být i další služby, např. propagační a vzdělávací činnost, činnost ediční a speciální služby vycházející z poslání daného pracoviště, fakulty nebo součásti.
 3. Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatnění dalších vybraných druhů služeb je v souladu s § 4 zák. č. 257/2001 Sb. Výši úhrady vybraných druhů služeb stanoví děkan fakulty nebo ředitel součásti.
 4. Meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se na jednotlivých pracovištích realizuje v souladu se zákonnými předpisy.

Článek III
Uživatelé

Pracoviště poskytují služby:

 1. interním uživatelům (studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci UK)
 2. externím uživatelům (studenti, učitelé a zaměstnanci ostatních škol, široká veřejnost)
 3. kolektivním uživatelům (právnické osoby registrované v pracovištích a využívající jeho služeb).

Cílem pracovišť je uspokojování informačních potřeb všech uvedených skupin uživatelů. Způsob zpřístupňování informačních pramenů vychází z konkrétních podmínek a možností jednotlivých pracovišť a upravují jej výpůjční řády.

Článek IV
Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo na služby stanovené v Knihovním řádu UK a ve výpůjčních řádech pracovišť.
 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k práci knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací.
  Připomínky, týkající se koncepce pracovišť lze podávat řediteli Ústřední knihovny, v závažných případech příslušnému prorektorovi.
 3. Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád UK a výpůjční řády pracovišť.
 4. Uživatel je povinen chránit knihovní fond a zařízení pracovišť a vědomě je nepoškozovat.
 5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody jím pracovištím způsobené.

Závěrečná ustanovení
Článek V

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 17. prosince 2002.

Příloha: seznam knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací

Seznam knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací, která jsou pracovišti ve smyslu Knihovního řádu UK:

Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Knihovna, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, Knihovna, Černá 9, 115 55 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Knihovna, Pacovská 350, 140 00 Praha 4
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Knihovna, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, Kateřinská 32, 121 08 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, V úvalu 84, 150 06 Praha 5
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Středisko vědeckých informací, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Středisko vědeckých informací, Lidická 1, 301 66 Plzeň
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna UK LF a FN v HK, Dlouhá 92-94, 500 01 Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Středisko vědeckých a knihovnických informací, Heyrovského 1203, 500 05 Praha 10
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko vědeckých informací, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Středisko vědeckých informací, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna botaniky, Benátská 2, 128 44 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna zoologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna fyziologie rostlin, mikrobiologie a genetiky, Viničná 5, 128 44 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna antropologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovny katedry filosofie a dějin přírodních věd, Viničná 7, 128 44 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geologická knihovna, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická knihovna, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Oborová knihovna chemie, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Ústavu pro životní prostředí, Benátská 2, 128 44 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Knihovna, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Středisko vědeckých informací, M.D. Rettigové 4, 120 00 Praha 2
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Středisko vědeckých informací, Smetanovo nábř. 995/6, 110 01 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústřední tělovýchovná knihovna, José Martího 31, 162 52 Praha 6
Univerzita Karlova v Praze, Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin UK a archiv UK, Knihovna, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Knihovna, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, Evropské informační středisko, Knihovna EDS, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 a Knihovna DISRE, Senovážné nám. 26, 110 00 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, Ústřední knihovna, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1