III. Řád studijních prostor

 1. Přístup do počítačové studovny, studoven prezenční literatury (B,C), anatomické studovny (A) a studovny časopisů je umožněn každému uživateli na základě platného čtenářského průkazu ( průkaz UK ).
 2. Vstup do studijních prostorů je ovládán elektronickým turniketem, který z platného průkazu načte čárový kód a porovná data z automatizovaným knihovnickým systémem. Elektronický turniket registruje a ukládá tato data: čárový kód uživatele, jméno uživatele, den a čas vstupu a výstupu, směr průchodu, otevření turniketu. Turniket též registruje stav nezaplacených sankčních poplatků za nevrácené výpůjčky a může popř. zabránit dlužníkovi ve vstupu do studijních prostorů dokud své závazky nevyrovná.
 3. Anatomická studovna (A) je navíc opatřena bezpečnostním vstupním zařízením, které vstup umožní oprávněnému uživateli pouze na základě platného průkazu UK. Pro aktivaci vstupu je nutné přiložit průkaz ke čtečce umístěné u dveří do studovny. Bezpečnostní zařízení registruje a ukládá stejná data jako uvedená v bodě 1. Ve vlastním zájmu každého uživatele této studovny je, aby vstupoval na svůj průkaz sám a nepouštěl na svojí aktivaci dalšího uživatele. Případné náhrady za škody ve studovně budou uplatňovány na registrovaných uživatelích. Anatomická studovna je navíc monitorována kamerovým systémem.
 4. Uživatelé jsou povinni před vstupem do studijních prostorů odložit kabáty, bundy, aktovky a jiná zavazadla do šatníkových skříněk. Šatní skříňky jsou vybavené mincovními zámky na minci 5 ,- Kč nebo 1 Euro, které návštěvník knihovny vhodí do zámku a skříňku uzamkne. Po odemknutí šatní skříňky je mince vrácena.. Při ztrátě klíče je uživatel povinen uhradit náhradu vzniklé škody. Šatníkové skříňky slouží uživatelům pouze po dobu jejich pobytu ve studovnách. Prostor u šatních skřínek je monitorován kamerou.
 5. Do studijních prostorů je možno vzít sebou pouze malou kabelku na osobní dokumenty, psací potřeby, eventuelně osobní materiály. Osobní studijní materiály, např. skripta, knihy či jiné informační materiály, které si uživatel přináší, je povinen ohlásit při vstupu do studijních prostorů službě. Při odchodu je povinen tyto dokumenty předložit službě ke kontrole.
 6. Uživatelé studoven jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků, kteří mají ve studijním prostoru službu. Je zakázáno vstoupit se zapnutými mobilními telefony, zbraněmi a jinými nebezpečnými látkami. Není dovoleno kouřit ani konzumovat jídlo a nápoje.
 7. Počítače instalované ve studijních prostorách jsou určeny pouze pro vyhledávání v informačních zdrojích, pro tvorbu vlastních dokumentů a pro přístup na internet. Počítače umístěné v anatomické studovně slouží pouze k vyhledávání v databázi Primal Pictures.
 8. Pravidla pro používání výpočetní techniky určují „Zásady provozování a používání výpočetní techniky na UK 2.LF“ – plné znění viz : http://www.lf2.cuni.cz/Dekanat/predpisy/pravidla.htm.
 9. Pokud uživatel používá ke studiu informační prameny z volně přístupných regálů, vrací je sám zpět na původní místo, nebo na místo určené k zařazení službou. Jednotlivá vypůjčená čísla časopisů vrací uživatel zpět na původní místo.
 10. Anatomické modely umístěné v anatomické studovně není dovoleno vynášet mimo tento prostor. Uživatelé jsou povinni zacházet s modely šetrně, záměrně je nepoškozovat a neodstraňovat z nich nalepená evidenční čísla. Po ukončení studia modelů je žádoucí, aby byly modely složeny do původního stavu a vráceny zpět do vitrín.
 11. Kopírování z papírových předloh je možné na samoobslužné kopírce za úplatu a při dodržování autorského zákona. Rovněž je k dispozici skener, který slouží k digitalizaci tištěných předloh pro osobní potřeby za podmínky dodržování autorského zákona.
 12. Při plném obsazení studijních míst mají přednost interní uživatelé před externími. Počet čekajících na uvolněné studijní místo může omezit služba. Rovněž může služba omezit i dobu strávenou u PC.
 13. Databáze či jiné informace na kompaktních discích jsou půjčovány na základě vyžádání u pracovníka služby.
 14. Knihovna je pokryta bezdrátovou sítí WiFi, která umožňuje připojení vlastního notebooku nebo PDA (MDA) k internetu pomocí účtu Eduroam.
 15. Při porušování zákazů je obsluha oprávněna vykázat uživatele neprodleně ze studijních prostorů.
 16. Vynášení dokumentů ze studijních prostorů bez zaregistrované výpůjčky je považováno za odcizení dokumentu. Uživatel přistižený při neoprávněném odnášení dokumentů je povinen poskytnout obsluze čtenářský průkaz a bude oznámen vedení 2. LF nebo FN Motol ke kárnému řízení.
 17. Za škody způsobené na majetku odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V Praze, 30.4.2009                                                                              Mgr. Zuzana Dobiašová – vedoucí ÚVI