Knihovní řád Fakultní nemocnice v Motole

Knihovní řád

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5

Článek 1

Základní ustanovení

1. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( knihovní zákon ) vydávám tento knihovní řád Fakultní nemocnice v Motole (dále jen FN Motol ).

2. Na základě ustanovení čl. 9, odst. 2, písm. i)  Organizačního řádu zabezpečuje a metodicky řídí veškeré  knihovnicko – informační služby ve FN Motol Samostatné oddělení knihovny (dále jen SOK). Toto pracoviště je společné s Ústavem vědeckých informací 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

3. SOK realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím ve smyslu  Listiny základních práv a svobod a knihovního zákona. Rovný přístup k informačním zdrojům současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. SOK je knihovnou specializovanou ve smyslu § 13 knihovního zákona.

Článek 2

Poslání knihovny

1. Posláním SOK je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací pro FN Motol. V rámci tohoto systému poskytuje knihovnické a informační služby odborné veřejnosti.

Článek 3

Veřejné knihovnické a informační služby

1. SOK poskytuje uživatelům podle knihovního zákona tyto veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby):

a) výpůjční služby:

půjčování v prostorách SOK (do studoven a ve studovnách) – prezenční půjčování

půjčování mimo prostory SOK – absenční půjčování

b) meziknihovní služby:

mezinárodní meziknihovní služby, meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR

c) bibliograficko-informační služby:

informace bibliografického a faktografického charakteru

poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny

vyhotovení odborných rešerší z lékařských elektronických bibliografických databází

lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů

přístup do bází dat lokálních i na síti

přístup na internet

konzultační služba

evidence a zpracování bibliografie pracovníků FN Motol

d) elektronické služby:

d1)   služby nabízené prostřednictvím www

elektronické žádanky o meziknihovní výpůjční službu v rámci ČR

elektronické žádanky na vyhotovení rešerší

d2)  zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů

e)    reprografické služby:

xerokopie z fondů SOK

f)     propagační služby:

novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu

pořádání výstav české i zahraniční lékařské literatury

pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání

vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.

www stránky knihovny

2. Základní služby se poskytují podle § 4, odst. 2 knihovního zákona bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního zákona resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu .

4. Meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se řídí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. ze dne 21.2.2002 k provedení zákona

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Článek 4

Uživatelé

1. Uživatelé jsou rozděleni do těchto základních kategorií:

a)  uživatelé interní

učitelé, odborní a vědečtí pracovníci FN Motol a 2.lékařské fakulty

ostatní zaměstnanci FN Motol a 2. lékařské fakulty

studenti 2. lékařské fakulty

b) uživatelé externí

učitelé a vědečtí pracovníci ostatních vysokých škol

studenti ostatních vysokých škol

ostatní odborná veřejnost

c) kolektivní uživatelé

knihovny ČR, sdružení, instituce

Způsob zpřístupňování informačních zdrojů upravuje výpůjční řád a řád studoven.

Článek 5

Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel má právo na služby stanovené v knihovním řádu, výpůjčním řádu a řádu studoven.

2. Uživatel je povinen dodržovat knihovní řád, výpůjční řád a řád studoven.

3. Uživatel je povinen chránit majetek SOK a vědomě jej nepoškozovat.

4. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody jím SOK způsobené.

Závěrečná ustanovení

Článek 6

1. Tento knihovní řád SOK je závazný pro knihovnu na straně jedné a pro všechny jeho uživatele na straně druhé.

2. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí SOK.

3. Připomínky, stížnosti a návrhy ke službám a činnosti SOK je možno podávat ústně, písemně nebo elektronicky vedoucímu SOK.

Článek 7

1. Tento knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2003 a současně pozbývají platnosti všechny předchozí vnitřní normy vymezující podmínky provozu integrovaného pracoviště SOK FN Motol a Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V Praze dne 13.12.2002                                                                   Mgr.Ing. Miloslav Ludvík

ředitel FN Motol