Příloha 2

Plné znění paragrafů uvedených v Knihovním řádu ze Zák. 509/1991,
kterým se doplňuje a upravuje občanský zákoník:

Hlava šestá: Smlouva o výpůjčce

§659
Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat.

§660
Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Ustanovení §617 platí přiměřeně i pro používání věcí.

(§617zní: Je-li třeba, aby užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.)

§661
(1)Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží. Je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením.
(2)Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému.

§662
(1)Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
(2)Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

§442 odst.2:
(2)Škoda se hradí v penězích. Požádá-li však poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.