Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (21. 3. 1685 – 28. 7. 1750) německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje  se narodil jako čtvrtý syn dvorního městského hudebníka v duryňském Eisenachu ve středovýchodním Německu. Když bylo skladateli 9 let, zemřela mu matka a rok poté otec. Jeho oporou se stal starší bratr Johann Christoph Bach, který jej zasvětil nejen do základů varhanní a klavírní hry, ale také do hudební teorie. Základy ostatního vzdělání získal Bach na protestantské škole v Eisenachu, odkud však velmi brzy odešel za svým starším bratrem Johannem Christophem do Ohrdrufu. Bratr, který tam působil jako varhaník, mu předal další hudební zkušenosti, ale vzhledem ke špatné finanční situaci své rodiny byl Johann Sebastian nucen ve svých 15 letech odejít do Lüneburgu, kde se stal sborovým sopranistou. V roce 1703 nastoupil na místo varhaníka Nového kostela v Arnstadtu. V roce 1707 se Johann Sebastian Bach oženil se svou vzdálenou sestřenicí Marií Barbarou Bachovou. Odstěhovali se do Výmaru, kde se stal Bach varhaníkem a komorním hudebníkem u vévody Wilhelma Ernsta. Zde setrval do roku 1717, poté podepsal smlouvu na post kapelníka v Köthenu, aniž by ovšem předem požádal vévodu Ernsta o možnost ukončení pracovního poměru. Došlo k otevřenému konfliktu, kdy byl skladatel propuštěn ze služby varhaníka a uvězněn na několik týdnů. Po propuštění získal v Köthenu výjimečné postavení, získal titul kapelníka a ředitele komorní hudby v 17-ti členné kapele. V červenci roku 1720, právě když byl Bach s knížecím dvorem na dvouměsíčním pobytu v Karlových Varech, v Köthenu onemocněla a náhle zemřela jeho žena Marie Barbara.  Rok nato se skladatel podruhé oženil.  Anna Magdalena  Wilcke se mu stala vzornou manželkou, která mu dala dalších třináct z jeho celkem dvaceti dětí, z nichž ale většina zemřela již v útlém věku. Anna Magdalena Bachová byla i nejbližší spolupracovnicí svého muže, opisovala jeho skladby a podporovala jeho tvůrčí aktivity až do konce jeho života. Přes uznání, kterého se mu v Köthenu dostalo, odešel Bach v roce 1723 do Lipska, kde se dvakrát ucházel o místo kantora Tomášského kostela. Místo získal až ve třetím kole a zastával jej až do konce svého života. Posledních deset let se začal Johann Sebastian více uzavírat veřejnosti a svůj čas trávil převážně se svou rodinou, se kterou se cítil nejšťastnější. Toto období bylo naplněno tvorbou, ale také relativním klidem. V roce 1749 nastaly pro skladatele zlé časy, Bach ztratil zrak a jeho zdravotní stav se začal zhoršovat. Zhoršení kulminovalo nezdařenou oční operací. Bach zemřel následujícího roku v tichosti, avšak obklopen milující rodinou. Mezi nejznámější díla patří např. Braniborské koncerty, z duchovních skladeb Matoušovy pašije, vánoční oratorium ad.

Slepota

Trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Zrak je nejcennější ze smyslů člověka a jeho ztráta představuje pro člověka utrpení, které se promítá do všech oblastí života. Závažnost zrakového postižení se definuje pomocí zrakové ostrosti udané Snellenovým zlomkem. Úplná nevidomost je ztráta zraku, zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí. Vážné zrakové postižení má mnoho příčin. Nejčastější příčinou je katarakta (šedý zákal), který se projevuje zakalením čočky v oku. Pokud není katarakta odstraněna, může vést i k úplné ztrátě zraku. V současnosti žije na zemi více než 37 milionů nevidomých lidí a z tohoto počtu je u asi poloviny příčinou ztráty zraku oboustranná katarakta. Další příčinou je glaukom (zelený zákal), při kterém dochází k odumírání nervových vláken zrakového nervu. Projevuje se nejdříve drobnými výpadky v zorném poli, jejichž postupné rozšiřování může skončit úplnou ztrátou vidění. Pokud je glaukom včas rozpoznán a léčen, lze ve většině případů postižení zraku předcházet. Ve světě žije 4,5 milionů lidí, kteří přišli částečně nebo úplně o zrak v důsledku primárního glaukomu. Ztráta zraku se může dostavit také u diabetické retinopatie, kdy jsou postiženy cévy sítnice. Z celkového počtu nevidomých zaujímá diabetická retinopatie ve světě 4,8 %. Nejčastější příčinou slepoty v rozvojových zemích je trachom, chronické infekční onemocnění spojivek a rohovky. Přenos choroby je způsoben přímým kontaktem s infikovanými osobami nebo kontaminovanými předměty. Předcházet trachomu lze pouze dodržováním základních hygienických pravidel a správnou výživou. Věkem podmíněná makulární degenerace, nezánětlivé degenerativní onemocnění, které postihuje centrální část sítnice, místo nejostřejšího vidění (žlutou skvrnu) a které se postupně zhoršuje. Nejčastěji se objevuje u lidí nad 50 let. Na celém světě VPMD tvoří 8,7 % všech nevidomých lidí.

 

 

Zdroje:
Johann Sebastian Bach. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 9. 3. 2013 [cit. 2013-2-25]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

Johann Sebastian Bach. Osobnosti.cz [online]. c2011 [cit. 2013-2-25].
Dostupné z: http://www.osobnosti.cz/johann-sebastian-bach.php
Johann Sebastian Bach. Velikáni.cz: server o osobnostech, které se zapsaly do historie [online]. [2002], 24. 2. 2002 [cit. 2013-02-26].
Dostupné z: http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=bachjs&kat=ume
Slepota. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2013-02-26].
Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/slepota

Glaukom. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2013-02-26].
Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/glaukom

 

                                                                                                          -id-

Johann Sebastian Bach