O nás

Ústav vědeckých informací (ÚVI) je integrovaným knihovnicko-informačním pracovištěm 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole.

Informační gescí ÚVI jsou biomedicínské obory, speciální obory dětského lékařství, ošetřovatelství a zdravotnický management.

ÚVI poskytuje knihovnické a bibliograficko-informační služby v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem těmto skupinám uživatelů:

  • studentům všech typů studia na 2. LF
  • studentům ostatních fakult
  • pedagogickým, odborným a vědeckým pracovníkům 2. LF a FN Motol
  • odborné veřejnosti

ÚVI získává, zpracovává a zpřístupňuje odborné monografie, česká a zahraniční odborná periodika, denní tisk, bibliografické, referenční a plnotextové databáze s využitím moderních informačních technologií.

ÚVI je pověřeným pracovištěm pro sběr, zpracování a prezentaci bibliografie odborných a vědeckých pracovníků 2. LF a FN Motol.

ÚVI se podílí na výuce studentů ve všech akreditovaných studijních programech.

ÚVI organizuje semináře a akce na podporu vzdělávání ( informační gramotnost, efektivní učení, kritické myšlení apod.).

ÚVI poskytuje podporu při tvorbě e-learningových kurzů.

 

Organizační struktura

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty