Jitka Feberová

 Lektorka, elektronická podpora vzdělávání

 Narodila se v Žatci. V Praze vystudovala nejprve gymnázium a poté 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor Pediatrie. V roce 1986 nastoupila jako dětský lékař do NsP v Karviné. V letech 1990 až 1992 žila s rodinou ve Francii a v Německu. V roce 1992 začala pracovat jako asistentka Ústavu lékařské informatiky. Od roku 2004 pracuje v Ústavu výpočetní techniky UK, kde má na starost technickou a metodologickou podporu celouniverzitního systému Moodle. Zároveň je lektorkou v Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a FN v Motole a zástupkyní 2. LF v síti lékařských fakult MEFANET (www.mefanet.cz). V roce 2012 ukončila doktorské studium oboru Biomedicínská informatika a stala se školitelkou v tomto oboru. Hovoří francouzsky, německy a anglicky. 

Jste lektorka v ÚVI. Co vyučujete?

Vyučuji v magisterském studijním programu Všeobecného lékařství předmět Lékařská informatika. Tento předmět se původně vyučoval v rámci Ústavu lékařské informatiky, po zrušení ústavu byl předmět přeřazen pod Ústav vědeckých informací a zkrácen na polovinu. Dále lékařskou informatiku také ve všech bakalářských studijních oborech.

Jak výuka probíhá?

V magisterském studijním programu mají studenti 6 lekcí praktické výuky. V rámci těchto lekcí se snažím studenty seznámit s informačními zdroji využitelnými pro studium a pro další odbornou činnost v oboru. Je důležité, aby si studenti uvědomili, že informace, které budou chtít použít pro svou odbornou činnost, zejména bude-li se tato týkat přímo zdraví pacientů, musí mít ověřenou kvalitu, mělo by tedy jít o zdroje recenzované. Problémem je fakt, že studenti by potřebovali slyšet jednotlivé části této výuky v různých ročnících, neboť ve druhém ročníku, kde je předmět zařazen, nemají ještě potřebné odborné znalosti pro některé části probíraných tématik.

Jde tento problém vyřešit?

Nedá se nic dělat a musím vše podstatné studentům sdělit ve druhém ročníku. Výuku provozuji v systému Moodle, kde mají studenti umístěn e-learningový kurz. V tomto kurzu jsou všechny materiály, které používáme na praktických cvičeních, jejichž součástí jsou např. i postupy pro vyhledávání v jednotlivých informačních zdrojích. Každý rok vytvářím nový kurz a všem studentům nechám kurz z minulého roku přístupný po celou dobu jejich studia, mohou se tak k materiálům kdykoliv vrátit. Jsem také k dispozici pro případné konzultace.

Připravujete také e-learningové  kurzy. Jak se takový kurz získá?

V rámci mé činnosti na Ústavu výpočetní techniky se podílím na provozu celouniverzitního systému Moodle (další informace naleznou případní zájemci na stránce http://www.cuni.cz/UK-2795.html). Každý učitel či student doktorského studia na UK si může zažádat o založení a provoz kurzu v tomto systému. Naše oddělení poskytuje dále uživatelům metodologickou i technickou podporu, k dispozici je  HelpDesk fungující v podstatě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Jak přesně e-learningové  kurzy fungují?

E-learningové kurzy se na UK používají hlavně jako podpora prezenční výuky. Učitel si řídí přístup studentů do kurzu – zadá si např. do kurzu heslo a to pak sdělí studentům, může si studenty zapsat do kurzu ručně, nebo je přístup do kurzu bez omezení. Moodle pak provádí evidenci práce těchto studentů. Do kurzu lze umístit jakékoliv již vytvořené studijní materiály, nebo lze studijní materiály vytvářet přímo v tomto prostředí. V Moodle je velká řada nástrojů, které lze ve výuce využít, za všechny budu jmenovat např. modul úkoly, který umožňuje zadávat studentům úkoly, shromažďovat od studentů jejich řešení a úkoly hodnotit či modul testy, kde lze nastavit způsoby přístupu k testu (heslo, čas přístupu od-do, přístup jen z určitých počítačů), časové omezení pokusu, počty opakování, míchání otázek (u testu s výběrem odpovědi lze míchat i nabídku odpovědí), lze zde vytvářet všechny běžné typy testových otázek a systém má kromě nástroje pro vyhodnocování výsledků testu i nástroj pro položkovou analýzu testu.

Má systém Moodle na UK úspěch?

Obliba systému stále roste. Začínali jsme se systematickou podporou v roce 2004, V Moodle bylo během prvního roku asi 20 kurzů, dnes již máme v centrálním Moodle pro výuku kolem 4000 kurzů a 40 000 uživatelů. Kromě toho ale existují i další instalace Moodle na některých fakultách, takže e-learningových kurzů na UK je ještě mnohem více. Problémem je kvalita těchto kurzů. Spolu s kolegyní Mgr. Poláškovou jsme vytvořily systém, který by měl v tomto ohledu pomoci. Uživatelé ho mohou nalézt na adrese certik.cuni.cz Je zde část věnovaná tvorbě kurzu, která má podobu formulářů, zohledňujících to, jak by měl dle mezinárodních standardů kurz vypadat a dále je zde formulář pro hodnocení kvality kurzu.

 Baví Vás Vaše práce?

Strašně moc. Lékařská informatika je mezioborová věda a tak se dostávám k zajímavým projektům z různých oblastí medicíny i jiných oborů. Nejvíce spolupracuji se Stomatologickou klinikou dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, osud mě sem umístil jistě proto, že od dětství mám největší hrůzu právě ze zubařů. Jsem moc ráda, že jsem v rámci 2. LF zaměstnancem ÚVI, kde mají moderní technologie zelenou. Tento obor nutí člověka každý den něco nového zjišťovat, je stále v pohybu a to je na něm krásné.

Máte ve svém volném čase nějaké zájmy?

Moje nejmilejší záliby jsou zahrada a houbaření. Moc ráda také čtu.

Životní motto?

S úsměvem jde všechno líp.

-id-

 

Jitka Feberová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.