E – časopisy

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ACS JOURNALS
Časopisy American Chemical Society (plnotextově dostupných 10 licencovaných titulů – včetně biomedicínských)

AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL)
Africké vědecké časopisy, včetně lékařských

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH Journals
Licenčně dostupné tituly: Cancer Research, Clinical Cancer Research, Cancer Reviews Online

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Journals
Licenčně dostupná kompletní kolekce časopisů vydávaných ASM

BIOMED CENTRAL
Biomedicínské časopisy centrály BioMed

CMA JOURNALS
Kanadské lékařské časopisy na portálu Canadian Medical Association

CSA ILLUSTRATA: Natural Sciences
Databáze doprovodného aparátu textu odborných přírodovědných článků: jejich obrázků, tabulek, grafů apod., včetně příslušných popisků

ČASOPISY ČLS JEP
Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně

DERGISI / Turkish Medical Journals
Turecké lékařské časopisy (některé články v angličtině, některé tituly indexované Medline – viz též http://www.pleksus.org/r.html)

DOAJ
Adresář volně dostupných vědeckých časopisů (projekt Lund University)

EBSCO
Lékařské a další vědecké časopisy na webu EBSCO

EIGENFACTOR / Ranking and mapping scientific knowledge
Analýza a hodnocení odborné úrovně, významu a vlivu vědeckých časopisů, včetně vzájemných mezioborových vazeb a vztahů

EZB / Elektronická knihovna časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt Universitätsbibliothek Regensburg a partnerských knihoven)

FREE MEDICAL JOURNALS
Volně dostupné lékařské časopisy (vedle převažující angličtiny i časopisy vydávané ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)

HIGHWIRE PRESS
Elektronická knihovna vědeckých časopisů (projekt knihoven Stanford University)

IMBIOMED / Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
Latinoamerické lékařské časopisy (nutná bezplatná registrace /registración en español/)

INSTRUCTIONS TO AUTHORS IN THE HEALTH SCIENCES
Pokyny pro autory vědeckých sdělení v biomedicínských časopisech (přehled přímých odkazů na vydavatelské stránky více jak 3500 titulů časopisů)

JOURNAL CITATION REPORTS
Ukazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů „IMPACT FACTOR“ (tj. „jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisu“)

JOURNALS PubMed
Aktuální a retrospektivní přehled základních údajů o vydávaných lékařských časopisech (název, vydavatel, změny názvu, období vydávání)

JOURNALS@OVID
Biomedicínské časopisy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)

JournalSeek (Genamics)
Vědecké časopisy / referenční údaje o aktuálně vydávaných titulech ze všech vědních oborů, humanitních i přírodovědných

JournalSeek Medicine (Genamics)
Lékařské vědecké časopisy / referenční údaje o více jak 10000 aktuálně vydávaných titulech (přehled časopisů z ostatních vědních oborů – viz JournalSeek)

JSTOR
Interdisciplinární plnotextový, plnoretrospektivní archív akademických časopisů a dalších vybraných publikací (embargo 3-5 let)

KARGER Journals
Lékařské časopisy vydavatelství Karger (plnotextově dostupné pouze vybrané licenční tituly – jejich přehled viz odkaz „subscriptions“ v záhlaví stránky)

LWW ONLINE
Prestižní lékařské časopisy vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins

MEDIGRAPHIC
Mexické lékařské časopisy

MEDIND
Indické biomedicínské časopisy

NATURE GROUP PUBLISHING Journals
Licenčně dostupné tituly: Nature, NGenetics, NMedicine, NRreviews genetics, BMT, Leukemia, EJHG, Modern Pathology

OXFORD Journals
Lékařské a další vědecké časopisy z produkce nakladatelství Oxford University Press

PEC / Portál elektronických časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt UK)

PROQUEST
Plnotextové vědecké časopisy, odborná periodika a denní tisk na serveru společnosti ProQuest

PsycARTICLES@OVID Archive
Archiv plných textů 59 titulů časopisů American Psychological Association (retrospektiva do roku 2004)

PUBGET
Vyhledávač PDF formátu plných textů odborných článků z medicíny a dalších vědních oborů, zkoumajících živou přírodu

PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE (PLoS)
Recenzované elektronické publikační fórum biomedicínských vědeckých sdělení

PUBMED CENTRAL
Digitální archív biomedicínských a biologických časopisů

RESEARCH TODAY PUBLICATIONS
Referátovový přehled aktuálně publikovaných článků se sledovanou tematikou biomedicínského výzkumu

SciELO.org / Scientific Electronic Library Online
Iberoamerické vědecké časopisy (sekce lékařských periodik – viz: Ciências de Saúde)

SCIENCE DIRECT
Biomedicínské a další vědecké časopisy nakladatelství Elsevier Science

SCImago Journal & Country Rank
Ukazatelé vědecké úrovně časopisů a úrovně vědy v jednotlivých zemích (hodnotící údaje přebírány z databáze Scopus)

SOCIETY PUBLISHED JOURNALS COLLECTION (Ovid)
Vybraná kolekce vědeckých časopisů, vydávaných předními světovými odbornými společnostmi (součást licence „Your Journals@OVID“)

SPRINGER LINK
Biomedicínské a další vědecké časopisy vydavatelství Springer (vč. skupiny Kluwer)

TUMS PUBLICATIONS / Tehran University of Medical Sciences Journals
Íránské lékařské časopisy (většina titulů abstrahována v mezinárodních databázích, některé tituly v angličtině)

ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY
Bibliografické a vydavatelské údaje o periodické vědecké a další literatuře, s propojením na obsahy jednotlivých čísel

WILEY INTERSCIENCE
Biomedicínské časopisy a další publikace nakladatelství John Wiley & Sons