Věda – výzkum – vývoj (referenční přehled)

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ARTICLE@INIST
Bibliografická databáze článků, časopisů, knih, sborníků a disertací ze všech vědních oborů (Institut de l’Information Scientifique et Technique / INIST-CNRS)

BRITISH LIBRARY DIRECT
Prohledávač obsahu 20 000 nejžádanějších titulů vědeckých a dalších odborných časopisů z fondu British Library

BiomedExperts
Globální sociální síť vědeckých a výzkumných pracovníků, utvářená a zpřístupňovaná prostřednictvím mapování  jejich publikačních aktivit (zdroj údajů: Elsevier, nutná bezplatná registrace)

BIOWIZARD
Nejzajímavější články v PubMed očima příslušníků vědecké komunity (aneb jak je sami vědci vidí, volí a cení)

Citace.com / vše o citování literatury a dokumentů
Generátor normované úpravy bibliografických citací ze zadaných publikačních údajů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; komplexní správa citací, jejich sdílení, exportu a přebírání

CORDIS
Databáze vědecko-výzkumných projektů financovaných EU (Community Research & Development Information Service)

CZELO / CZECH LIAISON OFFICE FOR R&D
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj při EU (integrace českého výzkumu do evropské spolupráce)

ČESKÁ HLAVA
Projekt na podporu vědecké a technické inteligence (národní obdoba Nobelovy ceny)

EIGENFACTOR / Ranking and mapping scientific knowledge

Analýza a hodnocení odborné úrovně, významu a vlivu vědeckých časopisů, včetně vzájemných mezioborových vazeb a vztahů

ESP@CENET / Europe’s Network of Patent Databases
Evropská síť patentových databází a jejich dokumentů (služba Evropského patentového úřadu)

FreePatentsOnline
Webový vyhledávač patentů a patentových informací, s možností zadávání dotazů dle čísla patentu (EU, US, …) anebo dle rešeršní syntaxe

F1000 / Faculty of 1000 post-publication peer review
Identifikace a hodnocení nejdůležitějších článků, publikovaných na poli biologického a medicínského výzkumu

 Google Scholar

HLÁVKOVA NADACE
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ pro podporu vědecké, literární
a umělecké činnosti talentovaných studentů

INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ
Výzkum a vývoj podporovaný z veřejných prostředků ČR (projekty, záměry, výsledky, soutěže – veřejně přístupná data)

INSTRUCTIONS TO AUTHORS IN THE HEALTH SCIENCES
Pokyny pro autory vědeckých sdělení v biomedicínských časopisech (přehled přímých odkazů na vydavatelské stránky více jak 3500 titulů časopisů)

INTERDOK
Adresář publikovaných sborníků a přehled chystaných vědeckých konferencí, kongresů, setkání a symposií (přírodověda, technika, medicína, ekologie, společenské vědy)

INTUTE
Brána k nejlepším webovým informačním zdrojům pro výuku a výzkum v přírodních, technických a společenských vědách (projekt britských univerzit a jejich partnerských organizací)

ISI HIGHLY CITED
Významně citované vědecké práce a jejich autoři (bibliografie a biografie)

WoS
Portál k databázím Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports a ISI Highly Cited

JOURNAL CITATION REPORTS
Ukazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů „IMPACT FACTOR“ (tj. „jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisu“)

MICEP / Medicínské informační centrum pro evropské projekty
Informační servis medicínským a dalším zdravotnickým výzkumným pracovištím o možnostech jejich účasti v evropských projektech

NOBEL PRIZE in Physiology or Medicine
Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu (oficiální stránky Nobelovy nadace)

PUBGET
Vyhledávač PDF formátu plných textů odborných článků z medicíny a dalších vědních oborů, zkoumajících živou přírodu

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ UK 2. LF a FN Motol
Přehled publikačních aktivit pracovníků UK 2. LF a FN Motol

RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Aktuální informace státní správy ČR o výzkumu a vývoji

SCIENTIFIC IDENTITY
Sbírka historických uměleckých portrétů (převážně grafik) osobností světové vědy, techniky a medicíny (Dibner Library / Smithsonian Institution Libraries)

ScientificCommons.org
Celosvětová brána k volně zpřístupňovaným a v repozitářích ukládaným vědeckým publikacím (projekt University of St.Gallen)

SCImago Journal & Country Rank
Ukazatelé vědecké úrovně časopisů a úrovně vědy v jednotlivých zemích (hodnotící údaje přebírány z databáze Scopus)

SCIRUS
Webový vyhledávač vědeckých informací společnosti Elsevier Science

SCITALKS / Smart People On Cool Topics
Videozáznamy přednášek předních světových vědců, populárně-vědecké reportáže a popularizující výzkumně-vývojové firemní prezentace

SCOPUS
Polytematická citační bibliografická databáze s významným zastoupením evropské vědy (vedle článků zahrnuje i patenty, sborníky a odkazy na odborné webové stránky)

SCOPUS TopCited
Nejcitovanější vědecké články podle záznamů v databázi Scopus

UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
Podněcování svobodného pěstování vědy, její prestiže a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Veřejně přístupné informace o patentech a obchodních známkách zaregistrovaných
v USA

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ / Databáze On-Line
Databáze patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, zeměpisných označení a původu

VĚDA A VÝZKUM / Data a statistiky ČSÚ
Věda, výzkum a vývoj v datech, statistická ročenka vědy a technologií, bibliometrie, patenty, licence, inovace, finance

VĚDA.CZ
Portál profesionálních informací pro pracovníky vědy a výzkumu: informační zdroje, konference, přednášky, aktuality

VĚDA A VÝZKUM / Oborová brána Technika (TECH)
Informace o vědě a výzkumu v ČR, přehled informačních zdrojů (databáze, normy, patenty, šedá literatura, adresáře výzkumných ústavů)

WEB OF SCIENCE
Ukazatel autorské kvality vědeckých článků („Science Citation Index“) aneb „kdo koho citoval a kdo kým byl citován“

WorldWideScience.org
Globální portál národních a mezinárodních vědeckých databází (s možností jejich sdruženého prohledávání)